Liiketoimintavuosi 2017

Liiketoimintavuosi

Helen-konsernin tulos toteutui ennustetulla, edellisvuotta korkeammalla tasolla. Verkkoliiketoiminnan positiivinen tuloskehitys, sähkön alhainen markkinahinta sekä kasvaneet polttoainekustannukset vaikuttivat keskeisesti tuloskehitykseen. Vuoden 2017 liikevaihto oli 805 (782) miljoonaa euroa ja liikevoitto 81 (75) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 10,1 %.

 

Helen-konsernin liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto 805 milj. euroa

  %
Sähkön
kokonais-
myynti
33
Sähkönsiirron
myynti
13
Kaukolämmön
myynti
48
Muut tuotot 6

Tutkimus ja kehitys

Energiantuotannon kehittämisessä painopiste oli uusiutuvien tuotantomuotojen investointien suunnittelussa ja tehtävien ratkaisujen valmistelussa Hanasaaren lämmöntuotannon korvaamiseksi vuoteen 2024 mennessä.

Ensivaiheen ratkaisuvaihtoehtoina ovat uusinvestoinnit biopohjaiseen lämmöntuotantoon, lämpöpumppuihin ja lämmön varastointiin. Lisäksi selvitetään monipuolisia lämpöpumppuratkaisuja, sähkökattiloita, geotermistä lämpöä, kivihiilen korvaamista biopohjaisilla polttoaineilla, hajautettua pientuotantoa yhdessä asiakkaiden kanssa, energiatehokkuuden kasvattamista asiakkaiden toiminnoissa sekä ostoenergioiden ja hukkalämpöjen hyödyntämistä mm. konesaleissa. Kiertotalouteen ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja kehitetään yhä enemmän asiakkaiden kanssa.

T&K-kulujen jakautuminen

 %
Päästöjen
vähentäminen
(nyk. tuotanto)
1
Loppuasiakas-
tuotteet
3
Prosessit 2
Uusi
liiketoiminta
91
Omaisuuden
hallinta
3

Kokonaiskustannukset 4 966 194 euroa.

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys

Helsingin kaukolämpö oli kokonaishinnaltaan noin 24 % maan keskiarvoa edullisempaa.

Kaukolämmön myynti toteutui edellisen vuoden tasolla ja oli 6 606 GWh.

Kaukolämpöliittymien määrä jatkoi kasvamistaan ja oli 15 289 kpl. Kaukolämmön osuus Helsingin lämmitetystä rakennustilavuudesta on 90,9 %.

Kaukojäähdytysenergiaa myytiin 141 GWh, eli myynti toteutui edellisvuoden tasolla, huolimatta poikkeuksellisen kylmästä kesästä. Kaukojäähdytysliittymien määrä kasvoi ja oli vuoden 2017 lopussa 360 kpl.

Kaukolämmön myynti 

GWh

 Kaukolämmön myynti
2013 6449
2014 6377
2015 6019
2016 6633
2017 6606

Kaukolämpöliittymät

Liittymien määrä

 Liittymät
2013 14509
2014 14746
2015 14960
2016 15139
2017 15289

Kaukolämpöliittymisteho

MW

 MW
2013 3235
2014 3267
2015 3304
2016 3344
2017 3401

Sähkön myynti

Sähköä myytiin 6 167 GWh. Myyntimäärä aleni 2 % edellisvuoteen nähden.

Sähkön markkinahinta pysyi alhaisella tasolla.

Kuvassa spot-hinnan kehitys (Suomen aluehinta).

Spot-hinta, Suomen aluehinta

Spot-hinta (Suomen aluehinta) 2013-2017

Sähkön siirto

Sähkönsiirto Helsingissä toteutui edellisen vuoden tasolla ja oli 4 404 GWh.

Sähkönkulutuksen jakautuminen Helsingissä 2017

 %
Ulkovalaistus 1
Palvelut 55
Sähköinen raideliikenne 5
Teollisuus 6
Asuminen 33

Asiakkaiden sähkön käyttö yhteensä

 Sähkön käyttö, GWh
2013 4414
2014 4394
2015 4317
2016 4424
2017 4404

 

Helsinkiläiset käyttivät sähköä 4 404 GWh vuonna 2017.

Sähkön toimitusvarmuus

 Asiakkaan vuotuinen keskeytysaika, minuuttia
2013 3.4
2014 2.4
2015 4.1
2016 1.9
2017 3.3

 

Sähköverkon luotettavuus Helsingissä on huippuluokkaa. Helsinkiläisellä sähkönkäyttäjällä oli keskimäärin vain yksi kolmen minuutin sähkönjakelun keskeytys vuoden aikana.

Aurinkovoiman pientuotannon kehitys

Vuonna 2017 aurinkovoiman pientuotanto kasvoi tuntuvasti edellisvuoteen nähden.

 MWh
2013 2.55
2014 17.71
2015 51.35
2016 89.88
2017 241.85

Sähkön tuotanto tukkumarkkinoille

Sähköä tuotettiin tukkumarkkinoille Helsingin voimalaitoksista sekä voimaosuuksien kautta 6 292 GWh. Ilmastoneutraalien tuotantomuotojen osuus sähkön kokonaistuotannosta oli 38 %. Uusiutuvien osuus nousi 15 prosentista 16 prosenttiin.

Sähkön alkuperä%
Kivihiili 34
Ydinvoima 22
Uusiutuvat 16
Maakaasu 28

Kaukolämmön energialähteet

Energiamuoto%
Kivihiili 61
Maakaasu 28
Bio 2
Öljy 1
Lämpöpumput 8

Kaukolämpöä tuotettiin 7082 GWh, mikä on lähes saman verran kuin edellisvuonna.

Vuonna 2017 kivihiilen ja puupelletin seospoltolla tuottamamme energian osuus kasvoi ja vastaavasti maakaasutuotannon osuus laski. Tämä vuonna 2016 alkanut kehitys johtuu energiamarkkinan muutoksista, jotka ovat johtaneet kivihiilellä tuotetun energian parempaan kannattavuuteen.

Myös lämpöpumpuilla tuottamamme energian määrä kasvoi vuonna 2017. Tuotimme lämpöpumpuilla enemmän lämpöä kuin koskaan ennen, 570 GWh.

Aloitimme Salmisaaren pellettilämpölaitoksen koekäytön loppuvuonna 2017. Vuonna 2017 poltimme puupellettejä aiempaa enemmän, yhteensä 46 000 tonnia (2016: 38 000 tonnia).

Kaukojäähdytyksen energialähteet

Energiamuoto %

Absorptiokoneet

6
Merivesi 4

Lämpöpumput

90

Kaukojäähdytyksen tuotanto pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2016, huolimatta epätavallisen kylmästä kesästä. Kaukojäähdytystä tuotettiin 141 GWh.