Liiketoimintavuosi

Helen-konsernin tulos toteutui erinomaisella tasolla.

Vahvaan tuloskehitykseen vaikuttivat onnistuneet toimenpiteet sähkön tukkumarkkinoilla, joilla hintataso oli ennakoitua korkeampi.

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kysyntä oli ennätysvilkasta, ja sähkönmyynnissä Helenin asiakasmäärä nousi jälleen uuteen ennätykseen.

Vuoden 2018 liikevaihto oli 930 (805) milj. euroa ja liikevoitto 131 (81) milj. euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 14,1 %.

 

Helen-konsernin liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto 930 milj. euroa

   %
Sähkön
kokonais-
myynti
35
Sähkönsiirron
myynti
13
Kaukolämmön
myynti
47
Muut tuotot 5

Investoinnit

Helen Oy:n tuotantorakenteeseen kohdistuvat investoinnit olivat 32 miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät uusiutuvan energian lisäämistä kaukolämmöntuotannossa, lämpöpumppuja, lämmön varastointia ja aurinkovoimaloita.

Päästöjen vähennysinvestoinnit koostuvat lämpölaitosten typpioksidi- ja rikkidioksidipäästöjen vähennysinvestoinneista.

Lisäksi tehtiin muita palvelutoiminnan investointeja yhteensä 35 miljoonalla eurolla.

Helen Oy:n investoinnit tuotantorakenteeseen

  %
Ilmastoneutraali
tuotanto
41
Päästöjen
vähennys
3
Tuotantolaitosten
ylläpito
56

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys

Kaukolämmön myynti kasvoi edellisvuodesta ja oli 6 702 GWh. Myös kaukolämpöliittymien määrä jatko kasvamistaan, ja oli 15 398 kpl.

Kaukolämmön osuus Helsingin lämmitetystä rakennustilavuudesta on 90,4 %. Helsingin kaukolämpö oli kokonaishinnaltaan maan keskiarvon tasoa. 

Myös kaukojäähdytysenergian myynti kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta ja oli 188 GWh. Kaukojäähdytysliittymien määrä kasvoi edelleen ja oli vuoden 2018 lopussa 387 kpl.

Kaukolämmön myynti 

GWh

  Kaukolämmön myynti
2014 6377
2015 6019
2016 6633
2017 6606
2018 6702

Kaukolämpöliittymisteho

MW

  MW
2014 3267
2015 3304
2016 3344
2017 3401
2018 3408

Sähkön myynti

Sähköä myytiin 6 578 GWh. Myyntimäärä kasvoi 7 % edellisvuoteen nähden.

Sähkön markkinahinta oli koko vuoden korkealla ja nousi edelleen toisella vuosipuoliskolla vähäsateisen loppuvuoden ja nousseiden polttoaine- ja päästöoikeuskustannusten seurauksena.

Spot-hinta, Suomen aluehinta

Sähkön siirto

Sähkön siirto Helsingissä toteutui edellisen vuoden tasolla ja oli 4413 GWh.

Sähköverkon luotettavuus Helsingissä on huippuluokkaa. Helsinkiläisellä sähkönkäyttäjällä oli vuonna 2018 keskimäärin vain yksi viiden minuutin sähkökatko vuoden aikana.

Sähkönkulutuksen jakautuminen Helsingissä 2018

  %
Ulkovalaistus 1
Palvelut 55
Sähköinen raideliikenne 5
Teollisuus 6
Asuminen 32

Asiakkaiden sähkön käyttö yhteensä

  Sähkön käyttö, GWh
2014 4394
2015 4317
2016 4424
2017 4404
2018 4413

Sähkön toimitusvarmuus

  Asiakkaan vuotuinen keskeytysaika, minuuttia
2014 2.4
2015 4.1
2016 1.9
2017 3.3
2018 4.9

Sähkön tuotanto tukkumarkkinoille

Sähköä tuotettiin tukkumarkkinoille Helsingin voimalaitoksista sekä voimaosuuksien ja ostojen kautta 6730 GWh. Sähkön tuotantomäärä lisääntyi hinnan nousun myötä selvästi normaalitasosta. 

Ilmastoneutraalien tuotantomuotojen osuus sähkön kokonaistuotannosta oli 35 % ja uusiutuvien osuus 13 %. Vesitilanne oli kokonaisuutena normaalivuotta huomattavasti alhaisemmalla tasolla, mikä vaikutti laskevasti vesivoiman tuotantoon.

Sähkön alkuperä %
Kivihiili 31
Ydinvoima 22
Uusiutuvat 13
Maakaasu 34

Kaukolämmön energialähteet

Energiamuoto %
Kivihiili 53
Öljy 1
Bio 3
Maakaasu 35
Lämpöpumput 8

Kaukolämpöä tuotettiin 7200 GWh, mikä on enemmän kuin edellisvuonna. Kivihiilellä tuottamamme energian osuus pieneni, ja maakaasutuotannon osuus kasvoi.

Lämpöpumpuilla tuottamamme energian määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Puupellettejä poltimme vuonna 2018 aiempaa vähemmän, johtuen Salmisaaren pellettilämpölaitoksen toimintaongelmista. Jatkoimme puupelletin seospolttoa Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa.

Kaukojäähdytyksen energialähteet

Energiamuoto %

Lämpöpumput

84

Absorptiokoneet

8

Kompressorit

7
Merivesi 1

Kaukojäähdytyksen tuotanto kasvoi voimakkaasti vuonna 2018. Kaukojäähdytystä tuotettiin 188 GWh.

Tuotannosta voit lukea lisää vastuullisuusraportista.