Liiketoimintavuosi

Helen-konsernin liikevaihto kasvoi vahvasti, mutta päättyneen vuoden tulos oli edellisvuotta huomattavasti heikompi.

Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti vuoden lopulla toteutuneet ennätyksellisen korkeat sähkön markkinahinnat, jotka nostivat merkittävästi sähkön myynnin liikevaihtoa. Liikevoittoa painoi energianhankinnan sekä päästöoikeuksien poikkeuksellisen voimakkaasti kohonnut hintataso.

Konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli 1 318 milj. euroa (1 054 vuonna 2020) ja liikevoitto 82 (176) milj. euroa.

Helen-konsernin liikevaihdon jakautuminen 2021

Liikevaihto 1318 milj. euroa

   %
Sähkön
kokonaismyynti
47
Sähkönsiirron
myynti
9
Kaukolämmön
myynti
38
Jäähdytyksen
myynti
2
Kaasun myynti 1
Ratkaisujen myynti 1
Muut tuotot 2

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 236 milj. euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat yhteensä 174 milj. euroa, josta Vuosaaren biolämpölaitoksen osuus oli 113 M€, ja kaukolämpö- ja jäähdytysverkostojen osuus oli yhteensä 38 milj. euroa.

Sähköverkon investoinnit olivat 22 milj. euroa. Tunneliverkon ja Mankalan investoinnit olivat molemmat 2 milj. euroa.

Tuulivoimaan investoitiin Lakiakangas 3:ssa 35 milj. euroa ja Tupanevassa 2 milj. euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääasiassa uusiin palveluihin ja ratkaisuihin.

Helen Oy:n investoinnit tuotantorakenteeseen

  %
Hiilineutraali
tuotanto
79
Tuotantolaitosten ja verkkojen
ylläpito
21

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys

Kaukolämmön myynti kasvoi 18 % edellisvuodesta ja oli 6885 GWh. Myös kaukolämpöliittymien määrä kasvoi ja oli 15 864 kpl.  

Kaukolämmön osuus Helsingin lämmitetystä rakennustilavuudesta oli 90 %  

Jäähdytysenergian myynti kasvoi 18 % edellisvuodesta ja oli 203 GWh. Myös jäähdytysliittymien määrä kasvoi ja oli vuoden 2021 lopussa 494 kpl.

Kaukolämmön myynti 

GWh

  Kaukolämmön myynti
2017 6606
2018 6702
2019 6523
2020 5829
2021 6885

Kaukolämpöliittymisteho

MW

  MW
2017 3401
2018 3408
2019 3445
2020 3534
2021 3591

Sähkön myynti

Sähköä myytiin 5 480 GWh. Myyntimäärä pieneni 9 % edellisvuoteen nähden.

Vuoden 2021 sähkön markkinahintataso oli kesästä lähtien poikkeuksellisen korkea. Samaan aikaan nähtiin voimakasta hinnannousua päästöoikeus- ja polttoainemarkkinoilla. Vuoden aikana viisinkertaistunut maakaasun hinta ja 2,5-kertaistunut päästöoikeuden hinta vaikuttivat myös sähkön tuotantomääriin.

Spot-hinta, Suomen aluehinta

Sähkön siirto

Sähkönsiirto Helsingissä nousi seitsemän prosenttia prosenttia edellisen vuoden tasosta ja oli 4 473 GWh.  

Sähköverkon luotettavuus Helsingissä on huippuluokkaa. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 4,7 minuuttia.

Sähkönkulutuksen jakautuminen Helsingissä 2021

  %
Ulkovalaistus 1
Palvelut 54
Sähköinen raideliikenne 4
Teollisuus 5
Asuminen 36

Asiakkaiden sähkön käyttö yhteensä

  Sähkön käyttö, GWh
2017 4404
2018 4413
2019 4383
2020 4178
2021 4473

Sähkön toimitusvarmuus

  Asiakkaan vuotuinen keskeytysaika, minuuttia
2017 3.3
2018 4.9
2019 1.5
2020 1.2
2021 4.7

Sähkön tuotanto tukkumarkkinoille

Sähköä tuotettiin tukkumarkkinoille Helsingin voimalaitoksista sekä voimaosuuksien ja ostojen kautta 5480 GWh.

Tukkusähkön myyntimäärä jäi ennakoitua pienemmäksi. Yhtenä syynä alhaisempaan myyntimäärään oli Hanasaari B:n turbiinivaurio.

Päästöttömän tuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta oli 45 % ja uusiutuvien osuus 18 %.

Sähkön alkuperä %
Kivihiili 25
Ydinvoima 27
Uusiutuvat 18
Maakaasu 30

Kaukolämmön energialähteet

Energiamuoto %
Kivihiili 46
Öljy 5
Bio 8
Maakaasu 30
Lämpöpumput 11

Vuonna 2021 tuotimme kaukolämpöä 7490 GWh, mikä on enemmän kuin edellisvuonna.

Tuotantomäärän kasvu on seurausta edellisvuoteen verrattuna kylmästä alkuvuodesta ja joulukuusta.

Kaukojäähdytystä tuotettiin 171 GWh, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna.

Kaukojäähdytyksen energialähteet

Energiamuoto %
Lämpöpumput 88
Merivesi 5
Kompressorit 4
Absorptiokoneet 3