Viimeinen vuosi Helsingin Energiana

Toimintavuosi 2014 oli Helsingin Energialle viimeinen liikelaitoksena. Vuoden aikana valmistauduttiin normaalin liiketoiminnan ohella yhtiöittämiseen ja liiketoiminnan siirtämiseen Helen Oy:lle. 

Talousnäkökulmasta vuosi 2014 sujui ennakoidun mukaisesti. Keskimääräistä lämpimämpi vuosi vaikutti konsernin liikevaihtoon, joka pieneni hieman edellisvuodesta. Vastaavasti kokonaiskulujen määrä väheni polttoainekulujen pienenemisen myötä. Liikevoiton ja oman pääoman tuoton suhde säilyivät aiempien vuosien tasolla.

toimitusjohtaja Pekka Manninen

Investointeja uusiutuvaan energiaan

Konsernin investoinnit olivat investointiohjelman mukaiset. Vuoden aikana jatkettiin kehitysohjelman ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” toteuttamista ja siihen liittyvien EU:n teollisuuspäästödirektiivin edellyttämien investointien valmistelua. Muut investoinnit liittyivät normaaliin tuotanto-, siirto- ja kaukolämpötoimintaan sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkoston laajentamiseen ja perusparannuksiin.

Vapon kanssa tehtiin sopimus puupellettien toimituksesta Salmisaaren ja Hanasaaren yhteistuotantovoimalaitoksille. Toimitusmäärät ovat Suomen mittakaavassa hyvin merkittäviä. Pelletinpoltto edellyttää voimalaitoksilla huomattavia investointeja polttoainejärjestelmiin ja varastointiin. Salmisaaressa nämä työt on saatu päätökseen ja jatkuva pelletinpoltto käynnistyi siellä vuodenvaihteessa 2014. Hanasaaressa pellettijärjestelmää rakennetaan ja valmistaudutaan pelletinpolttoon loppuvuodesta 2015.

Aurinkoenergiaa hyödynnetään jatkossa yhä enemmän sekä sähkön että lämmön tuotannossa. Suomen suurimman aurinkovoimala rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2014 keskelle Helsinkiä, Suvilahteen. Voimalan toiminta perustuu uudenlaiseen yhteisöllisyyteen. Aurinkovoimalasta voi hankkia oman nimikkopaneelin, jonka toimintaa ja sähkön tuotantoa voi seurata reaaliaikaisesti. Nimikkopaneelit myytiin loppuun ennätysajassa ja toisen, samalla tuotantoperiaatteella toimivan aurinkovoimalan suunnittelu on käynnissä.

Heinäkuussa 2014 tehtiin jälleen uusi ennätys Helsingin kaukojäähdytyksessä. Hellepäivänä kaukojäähdytyksen avulla tuotettiin auringosta saatua, uusiutuvaa kaukolämpöä 800 MWh. Tämä vastaa 250 000 kaupunkilaisen päivittäistä lämpimän käyttöveden tarvetta.

Tiivis kaupunkirakenne tuo meille uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen, energiavirtojen kierrättämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Keväällä 2014 käynnistyneen tutkimushankkeen, SunZEB – Plusenergiaa kaupungissa, tavoitteena on kehittää edelleen kaukolämmitetyn ja -jäähdytetyn alueen optimaalista energiaratkaisua. Rakennuksen oman energiankäytön lisäksi siinä huomioidaan uusien ja saneerattavien rakennusten innovatiivinen energian takaisinkierrätys ja uudelleenkäyttö.

Ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa toimme markkinoille sähkön kysyntäjousto-palvelun yrityksille. Kysyntäjoustoa testataan parhaillaan myös kotitalouksissa. Yritykset ja kotitaloudet voivat palvelun avulla, rahallista korvausta vastaan, toimia valtakunnallisena sähköreservinä.

Jatkossa keskitymme yhä selkeämmin ydinliiketoimintaan: energian tuotantoon, jakeluun ja myyntiin. Syksyllä 2014 käynnistettiin selvitys kunnossapito- ja suunnittelutoimintojen kehittämisestä, ja liiketoiminnot päätettiin yhdistää. Uusi Projekti- ja kunnossapito-liiketoiminta toimii jatkossa pääosin sisäisenä palveluntuottajana.

Helen-konsernin mittauspalveluita tuottava tytäryhtiö Mitox Oy myytiin toukokuussa 2014 Empower Oy:lle.

Näkymät 2015

Helen Oy:n toiminta käynnistyi 1.1.2015 Helsingin Energian liiketoiminnan siirryttyä uudelle osakeyhtiölle. Euroalueen ja Suomen talous asettavat edelleen haasteita tuleville vuosille. Sähkömarkkinoiden toiminnan ja polttoaineiden hintakehityksen kustannusvaikutusten ennakoiminen sisältää merkittävää epävarmuutta.

Linjaukset uusiutuvan energian lisäämisestä ja hiilidioksidipäästöttömien ja vähäpäästöisten energialähteiden käytöstä luovat lähivuosina suuret investointitarpeet. Kehitysohjelman vaikutus tuloskehitykseen on huomattavan negatiivinen.

Helen Oy:n tase ja toiminnan muut reunaehdot poikkeavat merkittävästi lopettaneen liikelaitoksen, Helsingin Energian, toimintamallista. Tästä syystä Helen Oy:n ja Helsingin Energian tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Haluan tässä yhteydessä lämpimästi kiittää henkilöstöä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä.

Pekka Manninen