Toimintakertomus

Helen-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, johon yhdistellään Helsingin Energia (nyk. Helen Oy) ja tytäryhtiöinä (100%) Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo sekä Suomen Energia-Urakointi Oy (60%). Osakkuusyhtiöinä yhdistellään Suomen Merituuli Oy, Vantaan Energia Oy, Voimapiha Oy ja Finestlink Oy. Mitox Oy siirtyi yrityskaupan myötä Empower-konsernin omistukseen 1.6.2014.

Helsingin kaupungin tilinpidossa Helsingin Energia sisältyy Helsingin kaupungin tilinpäätökseen ja Helen-konsernin tytäryhtiöt yhdistellään Helsingin konsernitilinpäätökseen. 

Helsingin Energia -liikelaitos (nyk. Helen Oy) toimii sähkön vähittäismarkkinoilla maanlaajuisesti sekä tukkumarkkinoilla pohjoismaissa. Kaukolämmöllä katetaan yli 90 % Helsingin lämmöntarpeesta ja kaukojäähdytys laajenee voimakkaasti. Helsingin Energian toimintamalli perustuu sähkömarkkinalain, maakaasumarkkinalain ja kilpailulain säätelemiin eriytettyihin liike ja - palvelutoimintoihin. Liiketoiminnan keskeisiä lähtökohtia ovat kilpailukykyisyys, toimitusvarmuus ja ympäristötietoisuus.

Helsingin Energia tuottaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla ja omistamiensa voimaosuuksien kautta. Helsingin alueen voimalaitoksissa tuotetun energiatehokkaan yhteistuotannon osuus hankitusta sähköstä oli 67 % ja tuotetusta lämmöstä 91 %. Kaukolämmöllä katetaan yli 90 % Helsingin lämmöntarpeesta ja kaukojäähdytys laajenee voimakkaasti.

Päästöttömien tuotantomuotojen osuus sähkön kokonaishankinnasta kasvoi. Vesivoiman, ydinvoiman ja tuulivoiman osuus oli noin 33 prosenttia kokonaishankinnasta. Vesivoiman osuus nousi 11 prosenttiin vuonna 2014. Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat noin viisi prosenttia ja olivat noin 3,2 miljoonaa tonnia.

Helsingin Energian sähkön kokonaishankinta laski edellisvuodesta 3 %. Kokonaismyynti vuonna 2014 oli 7 TWh. Keskimääräistä lämpimämpi vuosi alensi myös kaukolämmön tuotannon määrää. Kaukolämmön kokonaismyynti oli 6,5 TWh. Merivettä, jäteveden lämpösisältöä ja yhteistuotannon lämpöä hyödyntävän kaukojäähdytyksen tuotanto jatkoi kasvuaan vuonna 2014. Kaukojäähdytystä tuotettiin 130 GWh, joka on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Helsingin Energian liikevaihto oli 695 milj. euroa, laskua edellisvuodesta oli 52 milj. euroa. Sähkönmyyntitulot pienenivät 41 milj. euroa ja lämmönmyyntitulot 8 milj. euroa. Jäähdytyksen myyntitulot olivat 14 milj. euroa. Muut tuotot sisältävät palvelumyynnin, lämmön liittymismaksut sekä kaasunmyynnin.

Tytäryhtiöt

Helen Sähköverkko Oy keskittyy sähkömarkkinalain mukaiseen verkkotoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen sähkön siirto- ja jakelupalvelut Helsingin alueella. Verkkoyhtiön liiketoiminta muodostaa noin 14 % Helen-konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden liikevaihto oli 112 miljoonaa euroa. Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 107 henkilöä.

Sähkön kokonaiskulutus Helsingissä oli 4,5 TWh (4,5 TWh 2013).

Oy Mankala Ab on tuotantoyhtiö, jonka omistuksessa ovat Kymijoen varrella sijaitsevat Mankalan, Ahvenkosken, Klåsarön ja Ediskosken vesivoimalaitokset. Oy Mankala Ab:n osuus Teollisuuden Voima Oy:stä on 8 %.

Toimintavuonna Mankalassa tuotettiin energiaa 133 GWh, Ahvenkoskella 121 GWh, Klåsarössä 30 GWh ja Ediskoskella 2 GWh.

Oy Mankala Ab toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiön toimintavuoden liikevaihto oli 31 miljoonaa euroa.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo vastaa Sähkötalo-kiinteistön hallinnasta ja kehittämisestä. Sähkötalo toimii myös Helsingin Energian pääkonttorina.

Suomen Energia-Urakointi Oy on sähköisen yhdyskuntatekniikan palveluyritys, joka tuottaa sähkön siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä tiedonsiirtoon liittyvien verkkojen ja laitteistojen suunnittelu-, asennus- ja käyttöpalveluja. Helsingin Energia omistaa yhtiöstä noin 60 %. Muut omistajat ovat Vantaan Energia Oy ja Lahti Energia Oy.

Vuoden 2014 liikevaihto oli 37 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminta koostuu asennustoiminnasta ja suunnittelutoiminnasta. Pääosan volyymista muodostaa asennustoiminta, joka koostuu suurimmalta osaltaan keski- ja pienjänniteverkkojen, liikennevalojen sekä valaistus-verkkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Suunnittelutoiminnan suurin volyymi muodostuu ulkovalaistussuunnittelusta.

Konsernin liikevaihto

Toimintavuoden liikevaihto oli 819 milj. euroa. Laskua edellisvuodesta oli 58 milj. euroa.

Kulut

Kokonaiskulut ilman suunnitelman mukaisia poistoja pienenivät 47 milj. euroa. Polttoainekulut alentuivat edellisvuodesta 34 milj. euroa. Valmistusta omaan käyttöön oli 9 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot olivat 84 milj. euroa ja konserniliikearvon poisto 3 milj. euroa.

Pysyvät vastaavat

Helen-konsernin vuoden 2014 investoinnit olivat 123 milj. euroa (108 milj. euroa). Helsingin Energia toteutti voimalaitoksilla useita tuotantotehoa ja energiatehokkuutta parantavia modernisointeja. Lämpökeskuksia uudistettiin entistä vähäpäästöisemmiksi.

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto oli 219 milj. euroa (239 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli 27 %. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 209 milj. euroa (227 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 13 laskettuna tilikauden keskimääräiselle sijoitetulle pääomalle.

Tunnusluvut

  201420132012

Liikevaihto, milj. euroa

819,1 877,6 897,1

Liikevoitto, milj. euroa

219,3 238,8 235,6

Liikevoitto %

27 27 26

Oman pääoman tuotto %

19 21 21

Omavaraisuusaste

56 57 59

 Henkilöstö keskimäärin

1 454 1 562 1 633

Ympäristö ja laatu

Helsingin Energian liiketoiminnan keskeisiä lähtökohtia ovat korkea toimitusvarmuus, ympäristövastuu ja kestävän kehityksen periaatteet. Energiatehokas toiminta perustuu ympäristöä säästävään yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä kaukolämmitykseen ja kaukojäähdytykseen.

Keskitetty energiantuotanto kuuluu EU-ohjauksessa päästökaupan piiriin. Helsingissä tuleviin energiantuotantoratkaisuihin vaikuttaa kaupunginvaltuuston linjaus energia –ja ilmastopolitiikasta. Helsingin Energian laatima kehitysohjelma toteutuessaan kattaa kaupunginvaltuuston asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet ja luo tien kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Keskeiseksi ilmastopoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa nousee uusiutuvien energiantuotantomuotojen osuuden kasvattaminen nykyisessä tuotantorakenteessa. Helsingin Energia on aloittanut kehitysohjelmansa mukaisesti puupellettien seospolton Salmisaaren voimalaitoksella.

Ympäristövaikutusten hallinnan välineinä ovat voimalaitosten yhteinen ISO 14001 ympäristöjärjestelmä, liiketoimintojen ympäristökäsikirjat ja kaikkien toimistokiinteistöjen Green Office -ympäristökriteerit. Helsingin Energia laatii erillisen verifioimattoman ympäristötilinpäätöksen.

Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta 

Helsingin Energian johdon vastuulla on huolehtia siitä, että liikelaitoksessa on sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden toimiva riskienhallinta ja sisäinen valvonta.

Helsingin Energia on arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Riskienhallinnassa tunnistetaan eri riskimuodot ja ylläpidetään dokumentoidut toimintaohjeet. Olennaista on, että liiketoiminnalliset riskit hallitaan ja niihin liittyvät kontrollitoiminnot ovat kunnossa.

Liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty viemällä riskienhallinta-ajattelu osaksi kaikkea toimintaa. Riskienhallinnan valvontavastuu on eriytetty operatiivisesta liiketoiminnasta riippumattomille henkilöille.

Helsingin Energian energiakaupan osalta on laadittu johtokunnan vahvistamat toimintaperiaatteet ja riskienhallinta -käsikirja. Käsikirja linjaa periaatteet energiakaupalle ja siihen liittyvien riskien hallinnalle.

Sähkömarkkinoiden vaihtelut ovat voimakkaita ja ennustettavuuden arvioidaan heikentyvän. Kilpailu loppuasiakasmarkkinoilla kiristyy. Sähköpörssihintojen vaihtelu aiheuttaa liiketoimintariskejä tukku- ja loppuasiakasmyynnissä sekä sähkön hankinnassa. Helsingin Energia varautuu riskeihin suojaamalla hankintaa ja myyntiä johdannaisilla.

Polttoaineiden hankinnassa merkittävimmät riskit ovat volyymi- ja hintariski. Näitä riskejä hallitaan mm. hankinta- ja johdannaissopimuksien avulla. Voimalaitoskiinteistöt on vakuutettu kaupungin vakuutusrahastosta ja voimalaitosten tuotanto on vakuutettu keskeytysvakuutuksella.

Organisaatio ja tilintarkastajat

Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n toimitusjohtajana on toiminut Pekka Manninen, Helen Sähköverkko Oy:n toimitusjohtajana Risto Harjanne. Kiinteistöosakeyhtiö Sähkötalon toimitusjohtajana on toiminut Kyösti Oasmaa sekä Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimitusjohtajana Taisto Lehonmaa.

Helen-konsernitilinpäätöksen tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Vastuunalaisena tarkastajana on toiminut KHT, JHTT, Kaija Pakkanen.

Tulevien vuosien näkymät

Helen Oy:n toiminta käynnistyi 1.1.2015. Euroalueen ja Suomen talouden hidas elpyminen asettavat edelleen haasteita tuleville vuosille. Sähkömarkkinoiden toiminnan ja polttoaineiden hintakehityksen kustannusvaikutusten ennakoiminen sisältää merkittävää epävarmuutta.

Linjaukset uusiutuvan energian lisäämisestä ja hiilidioksidipäästöttömien ja vähäpäästöisten energialähteiden käytöstä luovat lähivuosina merkittävät investointitarpeet. Kehitysohjelman vaikutus tulevien vuosien tuloskehitykseen on huomattavan negatiivinen.

Helenin kehitysohjelman jatko päivitetään niin, että valtuusto voi vuonna 2015 päättää uusimman tiedon perusteella Vuosaaren monipolttoainevoimalaitosta koskevasta hankesuunnitelmasta sekä Salmisaaren ja Hanasaaren nykyisiä voimalaitoksia koskevasta laajemmasta biopolttoaineratkaisusta.

Toteutuessaan Helenin kehitysohjelma täyttää asetetut ilmastotavoitteet ja luo edellytykset hiilineutraaliin tulevaisuuteen 2030 -luvun jälkeen. Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla on käynnistetty IE-direktiivin edellyttämät sekä biopolttoaineen käyttöön liittyvät investoinnit.