Vastuullisuuspolitiikka

Helen-konsernin vastuullisuuspolitiikka ohjaa kaikkea toimintaamme. Huomioimme vastuullisuuden liiketoimintamme suunnittelussa, toteuttamisessa ja johtamisessa.

Helenille vastuullisuus on menestystekijä

Energia on välttämätön osa toimivaa yhteiskuntaa, ja energian tuotannon ja toimitusten turvaamisessa Helenillä on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Helen toimittaa sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä energiatoimialaan liittyviä palveluita asiakkailleen vuoden jokaisena päivänä. Kehitämme toimintaamme niin, että mahdollistamme palveluiden ja tuotteidemme kautta asiakkaidemme menestyksen.

Vastuullisuuspolitiikka ohjaa kaikkea toimintaamme. Se perustuu lainsäädäntöön ja Global Compact -periaatteisiin. Huomioimme vastuullisuuden liiketoimintamme suunnittelussa, toteuttamisessa ja johtamisessa.

Kerromme vastuullisuuspolitiikan toteutumisesta vuosittain vastuullisuusraportissamme. Helenin johto arvioi vastuullisuuspolitiikan päivitystarpeen kerran vuodessa. Hallitus hyväksyy vastuullisuuspolitiikan.

Taloudellinen menestyminen on toimintamme perusedellytys.

Luomme toiminnallamme arvoa niin asiakkaillemme ja yhteiskunnalle kuin omistajallemme Helsingin kaupungille.

Meille vastuullisuus tarkoittaa kannattavaa ja tehokasta toimintaa sekä sen jatkuvaa parantamista. Kilpailukyky on vastuullisuutta omistajaamme kohtaan ja edellytys sille, että voimme toimia vastuullisesti myös muita sidosryhmiämme kohtaan.

Tavoittelemme menestystä pitkäjänteisesti, eettisten toimintaperiaatteidemme sekä omistajamme asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yritykset luovat toimintansa kautta arvoa omistajilleen. Lisäksi yritykset voivat luoda arvoa yhteiskunnalle taloudellisesti muun muassa verojen, hankintojen, työpaikkojen luonnin ja palkanmaksun kautta, sosiaalisesti esimerkiksi ihmisten elämää parantavien palveluiden ja tuotteiden kautta sekä ympäristöllisesti esimerkiksi kierrättämällä materiaaleja ja energiaa niin, että ympäristön tila paranee.

Helen-konserni työllistää yli tuhat ammattilaista.

Ympäristön huomioiminen tarkoittaa meille erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää, ilman, veden ja maaperän suojelua, tehokasta luonnonvarojen käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Autamme asiakkaitamme vähentämään päästöjä tarjoamalla heille ilmastovaikutuksia vähentäviä tuotteita ja palveluita.

Investoimme vähäpäästöiseen energiaan ja lisäämme sen osuutta tuotannossamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.

Vähennämme toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tunnemme tuottamamme energian alkuperän. Kiinnitämme yhä enemmän huomiota myös tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Käytämme energiaa, vettä ja raaka-aineita tehokkaasti. Kierrätämme energiavirtoja entistäkin tehokkaammin.

Toimintamme on turvallista työntekijöillemme, alihankkijoillemme, asiakkaillemme, kaupunkilaisille ja muille sidosryhmille.

Hiilineutraali energiantuotanto tarkoittaa energiantuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Hiilineutraalius voidaan saavuttaa hiilidioksidipäästöttömiin tuotantomuotoihin siirtymällä ja/tai tasapainottamalla toiminnan päästöt sitomalla päästöjä vastaava määrä hiilidioksidia. Kestävästi tuotetun biomassan käyttäminen katsotaan hiilineutraaliksi.

Ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen päästäksemme tarvitsemme useita keinoja.

Otamme yhdenvertaisesti huomioon toimintaamme liittyvät ihmiset ja olemme hyvä naapuri kaupunkiympäristöllemme.

Kehitämme henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista. Vaalimme kulttuuria, jossa jokainen saa henkilönä olla oma itsensä ja jossa tehdään yhdessä. Olemme kaikki yhdenvertaisia. Vastuullisuus on arjen asia ja osa jokaisen heleniläisen jokaista työpäivää. Autamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.

Tarjoamme asiakkaillemme energiaa kilpailukykyisesti, hyvän asiakaskokemuksen sekä tuemme heitä käyttämään tuotteitamme ja palveluitamme hyvin.

Olemme selvillä sidosryhmien toimintaamme kohdistuvista odotuksista ja kerromme heille rehellisesti toiminnastamme. Osallistumme aktiivisesti energiakeskusteluun ja kehitämme toimintaamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Edellytämme kumppaneiltamme vastuullisuutta ja eettisten toimintaperiaatteidemme mukaista toimintaa. Kohtelemme kumppaneitamme reilusti.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Kehitämme toimintaamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Kestävät hankinnat

Tavoitteenamme on edistää hankintojemme kestävyyttä. Otamme huomioon kestävän kehityksen koko hankintaprosessissa aina, kun se on mahdollista.

Meille kumppaniverkosto on tärkeä. Haluamme, että palveluiden ja tavaroiden toimittajat sitoutuvat yhdessä Helenin kanssa vastuulliseen toimintaan taloudellisessa, sosiaalisessa ja ekologisessa mielessä.

Yritysvastuuvaatimukset toimittajalle perustuvat Helen-konsernin eettisiin toimintaperiaatteisiin. Edellytämme toimittajia sitoutumaan näihin yritysvastuuvaatimuksiin tai erikseen yhteisesti sovittuihin vastaaviin yritysvastuun vaatimuksiin.

Helenin yritysvastuuvaatimukset toimittajille