Tase 31.12.

Vastaavaa

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Pysyvät vastaavat

       
Aineettomat hyödykkeet        
Aineettomat oikeudet 60 440  50 317 60 031 49 821
Liikearvo 93  218 - -
Konserniliikearvo 18 674  21 199 - -
  79 207 71 734 60 031 49 821
Aineelliset hyödykkeet        
Maa- ja vesialueet 27 685  27 685 -  - 
Rakennukset ja rakennelmat 155 861  153 845 76 196 77 435
Koneet jakalusto 940 725 932 783 651 172 651 623
Hankintaennakkomaksut ja
keskeneräinen käyttöomaisuus
34 569 24 959 20 560 11 834
  1 158 840 1 139 272 747 928 740 891
Sijoitukset        
Osuudet saman konsernin yrityksissä -  - 269 584 269 584
Osuudet osakkuusyrityksissä 168 443 107 824 188 205 128 205
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 142 950 141 568 23 890 22 875
Muut sijoitukset 458 750 148 858 148 782
  311 851 250 142 630 537 569 446

Vaihtuvat vastaavat

       
Vaihto-omaisuus        
Polttoaineet 82 900 80 772 82 900 80 772
Keskeneräiset tuotteet 1 030 1 429 - -
Tarvikkeet 1 070 1 397 - -
  85 000 83 598 82 900 80 772
Pitkäaikaiset saamiset        
Saamiset kaupungilta 17 17  17 17
Lyhytaikaiset saamiset        
Myyntisaamiset 36 600 65 651 47 117 73 639
Siirtosaamiset 101 515 72 923 79 294 46 201
Muut saamiset 55 322 49 606 15 282 19 080
  195 437 188 180 141 693 138 920
Rahat ja pankkisaamiset 24 629 23 216 10 098 14 785

Yhteensä

1 854 981 1 756 159 1 673 204 1 594 653
         

Vastattavaa

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
    2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Oma pääoma

       
Osake- ja peruspääoma 474 290 474 290 474 290 474 290
Arvonkorotusrahasto 59  59 - -
Muut rahastot 52 693  52 693 52 693 52 693
Edellisten tilikausien voitto 359 217 339 623 369 220 364 342
Tilikauden voitto 174 046  167 995 156 140 154 878
  1 060 305 1 034 660 1 052 343 1 046 203

Vähemmistöosuudet

866 622 - -

Tilinpäätössiirtojen kertymä

       
Kertynyt poistoero - - - -
Investointivaraus - - 95 300 95 300
Ympäristöpennivaraus - - 1 919 1 596 

Pakolliset varaukset

9 218 8 404 8 404 8 404 

Vieras pääoma

       
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Pääomalainat 1 600 1 600 - -
Lainat rahoituslaitoksilta 209 919 138 439 54 000 -
Lainat kaupungilta 156 751 165 161 156 751 165 161
Muut pitkäaikaiset velat 81 297 72 250  87 109
Laskennallinen verovelka 11 123 11 205 - -
  460 690 388 655 210 838 165 270
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 8 500 22 945 6 000 -
Lainanlyhennykset kaupungille 8 409 8 409 8 409 8 409
Saadut ennakot 26 17 - -
Ostovelat 29 519 42 254 39 013 51 631
Siirtovelat 31 332 32 959 17 533 17 045
Muut lyhytaikaiset velat 246 116 217 234 233 444 200 796
  323 902 323 818 304 399 277 881

Yhteensä

1 854 981 1 756 159 1 673 204 1 594 654