Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

   KONSERNIEMOYHTIÖ
   2015 
 
2015 

Liiketoiminnan rahavirta

         
Liikevoitto  
109 647 301,09   
95 232 538,32 
Oikaisut:  
     
   Suunnitelman mukaiset poistot   114 133 987,33  
80 657 267,20 
   Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua   4 413 735,83    4 067 130,07 
   Rahoitustuotot ja -kulut  
-26 274 294,89   
-12 174 554,58 
   Verot   -16 742 937,14    -15 083 608,71 
   Osuus osakkuusyritysten voitosta   1 206 665,91   
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   186 384 458,13    152 698 772,30 
Käyttöpääoma:          
   Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset   -146 481 071,00   
-103 369 600,00 
   Konsernitilisaamiset   -130 808 747,45   
-113 595 878,23 
   Vaihto-omaisuus   -74 229 490,31    -70 780 314,63 
   Lyhytaikaiset korottomat velat  
112 714 578,66   
115 026 207,48 
Liiketoiminnan rahavirta (A)   -52 420 271,97    -20 020 813,08 
Investointien rahavirta:          
   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-2 260 496 620,41   -1 623 002 220,89 
   Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot   92 543 238,23    92 543 238,23 
   Investoinnit muihin sijoituksiin  
-302 882 071,86    -764 477 310,30 
Investointien rahavirta (B)
1)
 
-2 470 835 454,04  
-2 294 936 292,96 
Rahoituksen rahavirta:          
   Lyhytaikaiset lainat   81 600 000,00   
   Pitkäaikaiset lainat  
603 722 056,15    472 006 641,90 
   Oma pääoma  
1 855 180 810,67   
1 855 180 810,67 
Rahoituksen rahavirta (C)
2)
 
2 540 502 866,82   
2 327 187 452,57 
         
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)  
17 247 140,81   
12 230 346,53 
         
Rahavarat tilikauden alussa  
 
Rahavarat tilikauden lopussa   17 247 140,81    12 230 346,53
    17 247 140,81    12 230 346,53

1) Investointien rahavirta sisältää Helen Oy:n perustamisessa siirtyneen omaisuuden
2) Rahoituksen rahavirta sisältää Helen Oy:n perustamisen pääomituksen