HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
 2014 
1 000 €
2013
1 000 €
2014 
1 000 €
2013 
1 000 €

Liikevaihto

819 140 877 621 694 979 746 609
Keskeneräisten tuotteiden muutos 665. -399 - -
Valmistus omaan käyttöön 8 701  4 582 7 548 3 502
Liiketoiminnan muut tuotot 12 322 21 350 26 506 34 041

Kulut
       
Aineet, tarvikkeet ja tavarat        
   Voimalaitospolttoaineostot -248 143 -282 109 -248 143 -282 109
   Energia-, aine- ja tarvikeostot -98 289 -110 387 -94 842 -96 862
   Varastojen muutos -9 253
väh.
1 801
lis.
-9 344
väh.
2 127
lis.
Ulkopuoliset palvelut -56 655 -40 913 -38 631 -31 551
Henkilöstökulut -86 317 -92 949 -69 212 -70 648
Suunnitelman mukaiset poistot -84 123 -79 547 -56 401 -51 472
Konserniliikearvon poisto -2 525 -2 525 - -
Liiketoiminnan muut kulut -36 194 -57 703 -26 459 -51 433

Liikevoitto

219 328 238 822 186 001 202 204
Rahoitustuotot ja -kulut        
Osuus osakkuusyritysten voitosta 11 914 10 860 -   - 
Osinkotuotot 6 17 17 179 15 119
Muut korko- ja rahoitustuotot  3 821 3 051 5 544 5 889
Korko- ja muut rahoituskulut  -25 684 -25 708 -18 620 -19 349

Voitto ennen
tilinpäätössiirtoja
ja veroja

209 385 227 042 190 104 203 863
Poistoeron muutos  - -   -
Varausten muutos   - - -193 -323
Tuloverot -4 571 -5 352 - 
Korvaus peruspääomalle  -47 400 -47 400 -47 400 -47 400
Vähemmistöosuudet  -391 -244 -  -

Tilikauden voitto

157 023 174 046 142 511 156 140