Helen Sähköverkko Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Helen Sähköverkko Oy
Postiosoite: 00090 Helen
Puh: 09 6171
Y-tunnus 2035428-7


Rekisterin nimi

Helen Sähköverkko Oy:n asiakasrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 8 § 1 mom. kohdat 1, 2, 5, 6 ja 7.


Rekisterin käyttötarkoitus

Helen Sähköverkko Oy:n nykyisten ja entisten asiakkaiden henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti:

 • Helen Sähköverkko Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
 • Helen Sähköverkko Oy:n tuotteiden ja palveluiden ylläpitämiseen, tarjoamiseen kehittämiseen ja toimittamiseen sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien Helen Sähköverkko Oy:n sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitamiseen
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja etämyyntiin
 • maksujen valvontaan ja perintään
 • rekisterin puhelutallenteita käytetään puhelusisällön todentamiseen, asiakaspalveluhenkilöstön kouluttamiseen ja palvelutasotutkimuksiin.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

 • nimi
 • ikä tai syntymävuosi
 • henkilötunnus
 • sukupuoli
 • äidinkieli
 • yhteystiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja muu osoitetieto
 • asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot sekä yksi rekisteröityä koskeva tunnistetieto
 • asiakkaan luokitteluun liittyvät tiedot
 • asiakkaiden ja Helen Sähköverkko Oy:n asiakaspalvelun väliset tallennettavat puhelut
 • asiakkaan palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
 • asiakkaan maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • energian käyttökohteen tiedot
 • käyttökohteessa sijaitsevat laitetiedot
 • energian kulutustiedot


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asiakkailta tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareilta saaduilla energiankäyttötiedoilla.

Rekisterin tietoja voidaan päivittää myös ulkopuolisista tietolähteistä kuten Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

Kaikki asiakkaiden yhteydenotot Helen Sähköverkko Oy:öön voidaan tallentaa.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Helen Sähköverkko Oy:n asiakasrekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta tietoja ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Helen Sähköverkko Oy:n yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Puhelutallenteita voidaan luovuttaa tilapäisesti tutkimuslaitokselle asiakaspalvelun laatutason arvioimiseksi. Tällöin tutkimuslaitoksen tulee sitoutua siihen, että tutkimuksessa käytetyt tallenteet joko palautetaan tai tuhotaan välittömästi tutkimuksen päätyttyä. Osa asiakastietojen hallinnoinnissa käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Helen Sähköverkko Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Helen Sähköverkko Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.


Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Helen Sähköverkko Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Helen Oy, Asiakaspalvelu, Kampinkuja 2, 00090 Helen tai asiakaspalvelu@helen.fi.

25.3.2014