Hyvä hallintotapa

Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, jonka hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöasiakirjoihin sekä Helsingin kaupungin konserniohjeisiin.

Helenin hallintoelimet

Helen Oy:n päätöksentekoelimet, jotka vastaavat hallinnosta ja toiminnasta ovat yhtiökokous, hallitus sen kaksi valiokuntaa; nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta, sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana sekä koko konsernia koskevissa asioissa konsernin johtajisto. 

 Hallinnointijärjestelmä

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Yhtiön omistajalla on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella kulloinkin valittavalle hallitukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi myös niiden osakkuusyhtiöiden osalta, joihin Yhtiöllä on oikeus nimetä hallituksen tai muun toimielimen jäsen tai jäseniä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

Hallitus

Hallitus  huolehtii yhteisön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (hallituksen yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiötä koskevan muun lainsäädännön mukaan sille kuuluvat tehtävät.  

Hallitus mm.

  • valmistelee ja hyväksyy strategian sekä seuraa sen toteutumista
  • vahvistaa yhtiön arvot ja eettiset periaatteet
  • hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa niiden toteutumista
  • hyväksyy konsernin osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen
  • vahvistaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet
  • vahvistaa konsernin politiikat ja tärkeimmät toimintaohjeet
  • vahvistaa sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja tarkastussuunnitelman
  • vahvistaa yhtiön keskeisen organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän

Hallituksen puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuiksi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

Hallitus voi perustaa toiminnan kannalta tarpeellisia valiokuntia tai työryhmiä. Valiokuntien ja työryhmien tehtävistä ja toimintaperiaatteista sekä jäsenmäärästä ja kokoonpanosta päätetään niiden perustamisen yhteydessä. Valiokunnilla tai työryhmillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan.

Toimitusjohtaja

Helen Oy:n toimitusjohtaja on Juha-Pekka Weckström. 

Toimitusjohtaja hoitaa osakeyhtiölain mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta) sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Helen Oy:n johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yhtiön liiketoiminta-alueiden ja liiketoimintakumppaneiden johtajat. Hallitus vahvistaa johtoryhmän kokoonpanon. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja hänen ollessa estyneenä toimitusjohtajan sijainen.

Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena strategian toteuttamisessa ja yhtiön johtamisessa.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajana on toiminut Kailiala. Vastuunalaisena tarkastajana on toiminut KHT, JHT, Kaija Pakkanen.

Palkitseminen

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle yhtiön sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmät, joista hallitus päättää. Helenin henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään.

Sisäinen valvonta

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Operatiivinen johto vastaa yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Tavoitteena on myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, arvioiminen ja seuranta.

Riskienhallinta

Riskienhallintapolitiikassa kuvataan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet Helen-konsernissa. Riskienhallintapolitiikan soveltaminen ja vastuut kuvataan yksityiskohtaisesti riskienhallinnan toimintaperiaatteissa ja sitä noudattavissa muissa konsernin politiikoissa ja riskienhallintakäsikirjoissa.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niitä arvioidaan ja seurataan.

Yhtiön toimintakertomus sisältää arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisäksi osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa kuvataan liiketoimintaan liittyviä merkittäviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida, onko yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta asianmukaisesti järjestetty ja toimivat tarkoitetulla tavalla.

Tarkastustoiminnan kattavuus ja koordinointi varmistetaan säännöllisellä yhteydenpidolla tilintarkastajan kanssa.

Vuosittain laaditaan sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma, jonka tarkastusvaliokunta käsittelee ja hallitus hyväksyy. Sisäinen tarkastus laatii tarkastussuunnitelman yhteistyössä yhtiön johdon kanssa. Tarkastus suunnataan alueille, jotka kulloinkin ovat arvioidun riskin ja yhtiön tavoitteiden kannalta tärkeitä. Tarkastussuunnitelman ajantasaisuus ja tarkoituksenmukaisuus käydään johdon kanssa läpi puolivuosittain ja tarkastussuunnitelmaan tehdään tarvittaessa tarkennusehdotuksia tarkastusvaliokunnan hyväksyttäväksi.

Sisäinen tarkastus laatii tarkastusvaliokunnalle puolivuosittain yhteenvetoraportin suoritetuista tarkastuksista, merkittävimmistä havainnoista, annetuista suosituksista sekä sovituista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta. Hallitukselle laaditaan vuosiraportti sisäisen tarkastuksen toiminnasta.

Katso myös


Osaajien organisaatio

Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö ja osa Helen-konsernia.


Helen-konserni

Helen-konsernissa työskentelee noin 1000 osaajaa ja asiantuntijaa. Olemme yksi Suomen suurimmista energiakonserneista.


Hallitus

Tutustu Helenin hallitukseen.