Kodin palvelusopimus - Tilausehdot

Kodin palvelusopimus on kuukausimaksuinen sähkön myyntisopimus, jonka hintaan sisältyy oheisen tuoteselosteen mukainen ryhmäkotivakuutus. Kodin palvelusopimukseen sisältyvä kotivakuutus sisältää omaisuusvakuutuksen, sekä vastuu-, oikeusturva- ja henkilöllisyysvarkausvakuutuksen.

Kulloinkin voimassa olevat ryhmäkotivakuutuksen tuoteseloste ja ehdot löytyvät helen.fi/kodinpalvelusopimus -sivulta. Sopimus on 100 % alkuperätakuin varmennettua vesisähköä.

Uusi Kodin palvelusopimus voidaan solmia enintään 70 m2 kerros- tai rivitalohuoneistoille, joiden pääasiallinen lämmitystapa ei ole sähkölämmitys. Aiemmin solmittu Kodin palvelusopimus voi olla voimassa enintään 150 m2 kerros- ja rivitalohuoneistoissa, joiden pääasiallinen lämmitystapa ei ole sähkölämmitys.

Sopimus ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Sopimus on asiakkaan puolesta irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla.

Hinnat sisältävät kaiken normaalin kotitaloussähkön käytön kyseisessä huoneistossa.

Mikäli sähköä käytetään näiden ehtojen vastaisesti tai poikkeuksellisen paljon esimerkiksi kosteusvaurion kuivatuksen aikana, on Helen Oy:llä oikeus laskuttaa ylimenevästä käytöstä.

Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sähkönmyyntiehtoja ja Helen Oy:n yleisiä hinnastoja.

Helen Oy voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Hinnat eivät sisällä sähkön siirtoa.   

Kun tilaus on tullut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus asiakkaalle sähköpostitse.

Sähkön siirto

Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija vastaa sähkön siirrosta. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Mittauksesta vastaa ja laskuttaa jakeluverkonhaltija

Toimitusehdot

Nämä ehdot ja Helenin sähkönmyyntiehdot.

Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Helenille [nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Asiakas voi myös käyttää peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Peruuttamisen vaikutukset

Kun Helen on vastaanottanut peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa. Jos sopimus tehdään muuttotilanteessa asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä alkamaan alle 14 vuorokauden päähän (eli ennen peruuttamisajan päättymistä), asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan. 

Asiakastiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä helen.fi/henkilötiedot.

 

PERUUTTAMISLOMAKE (Kodin palvelusopimus)

(Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen.)


Vastaanottaja:                     Helen Oy
                                           Kampinkuja 2
                                           00090 HELEN

 

Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sähkösopimuksen, joka koskee seuraavien seuraavan palvelun suorittamista:

Tilauspäivä * __________________________________________________________________

Asiakkaan nimi * _______________________________________________________________

Käyttöpaikan katuosoite * ________________________________________________________

Käyttöpaikan postiosoite * ________________________________________________________

Käyttöpaikan numero * __________________________________________________________

Puhelinnumero _______________________________________________________________

Sähköpostiosoite _____________________________________________________________

* Pakollinen tieto

 

 

___________________________________________________________________________

Aika ja Paikka

 

 

___________________________________________________________________________

Asiakkaan allekirjoitus (ja nimenselvennys)

 

 

 

 

 

 

Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

SME 2014

15.12.2014

 

 

 

SISÄLLYS

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

B. Laskutus ja sähkönmyynnin keskeyttäminen

C. Myyntisopimuksen muuttaminen, siirto ja päättyminen

 

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edelly­tykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

 

1. Soveltamisala ja määritelmiä

1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja, sähkönmyyntiehtoja (ehtoja, lyhenne SME 2014) sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle tapahtuvassa sähkön vähittäismyynnissä (jatkossa sähkönmyynnissä). Nämä ehdot ovat osa sähkönkäyttäjän ja sähkönmyyjän välistä sähkönmyyntiä koskevaa säh­könmyyntisopimusta (myyntisopimusta), jolla käyttäjä ostaa ja myyjä myy sähköenergiaa. Sähkön vähittäismyyntinä pidetään sähkön myyntiä jakelu­verkon kautta välittömästi sähkön käyttäjille.

1.2. Näitä ehtoja voidaan vain niin erikseen sovittaessa soveltuvin osin soveltaa sellaiseen sähkönkäyttöpaikkaan, jolla myös tuotetaan sähköä (tuotantokäyt­töpaikan myyntisopimus).

1.3. Jakeluverkko on sähköverkko, jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 kilovolttia.

1.4. Jakeluverkon haltija (verkonhaltija) on yhteisö tai laitos, jolla on hallin­nassaan jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa.

1.5. Liittymissopimus on verkonhaltijan ja jakeluverkkoon liitetyn sähkönkäyt­töpaikan (esim. kiinteistön tai rakennuksen) omistajan tai haltijan (liittyjän) välinen sopimus, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittämistä verkkoon ja liit­tymän sähkönkäyttömahdollisuuden ylläpitoa.

1.6. Sähköverkkopalvelulla (verkkopalvelulla) tarkoitetaan verkonhaltijan kaik­kea sitä toimintaa, joka mahdollistaa sähkön siirtymisen vastiketta vastaan verkonhaltijan sähköverkossa.

1.7. Sähköverkkosopimus (verkkosopimus) on verkonhaltijan ja sähkönkäyttä­jän välinen sopimus, joka koskee käyttäjän tarvitsemaa verkkopalvelua.

1.8. Sähköntoimitussopimus on sellainen myyjän ja käyttäjän välinen sopimus, jossa myyjä ottaa vastattavakseen myös verkkopalvelusta. Myyjä sopii tar­vittaessa verkkopalvelusta verkonhaltijan kanssa. Sähköntoimitussopimuksen ollessa voimassa käyttöpaikkaa varten ei tule olla erillistä verkkosopimusta tai myyntisopimusta. Sähköntoimitussopimuksen mukaista palvelua kutsutaan näissä ehdoissa sähköntoimitukseksi. Sähköntoimitussopimukseen ei sovelleta näitä ehtoja (ks. Sähköntoimitusehdot – STE 2014).

1.9. Sähkönmyyjä (myyjä) on henkilö, yhteisö tai laitos, joka myy sähköä.

1.10. Avoin toimittaja on myyjä, joka toimittaa sähkönkäyttäjälle tämän kaiken sähkön tarpeen taikka joka tasapainottaa sähkönkäyttäjän sähkön tuotannon ja hankinnan sekä sähkönkäytön ja toimituksen erotuksen toimittamalla puut­tuvan sähkömäärän tai vastaanottamalla ylijäämän kunkin tunnin aikana (avoin toimitus). Kiinteä toimittaja on myyjä, joka toimittaa sähkönkäyttäjälleen kulle­kin tunnille täsmälleen ennalta sovitun sähkömäärän (kiinteä toimitus).

1.11. Jos myyjällä on sen verkonhaltijan vastuualueella, johon käyttöpaikka kuu­luu, sähkömarkkinalain tarkoittama huomattava markkinavoima ja käyttöpaik­ka on varustettu enintään 3x63 A pääsulakkeella tai käyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään 100 000 kWh vuodessa, on myyjällä sähkömarkkinalain 67 § mukainen toimitusvelvollisuus käyttäjää kohtaan.

1.12. Sähkönkäyttäjä (käyttäjä) ostaa sähköä myyjältä ja verkkopalvelun ver­konhaltijalta pääasiassa omaan käyttöönsä. Käyttäjänä voi olla myös liittyjä, joka hankkii sähköä liittymissopimuksensa mukaisen liittämiskohdan kautta muiden käytettäväksi. Usea käyttäjä voi sitoutua myyntisopimukseen yhteis­vastuullisesti, mikäli sopijapuolet niin sopivat.

1.13. Käyttäjää, joka on luonnollinen henkilö ja hankkii sähköä pääasiassa muu­hun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten, kutsutaan näissä ehdoissa kuluttajaksi.

1.14. Näissä ehdoissa sopijapuolilla tarkoitetaan myyjää ja käyttäjää.

1.15. Sähkötuotteella tarkoitetaan näissä ehdoissa sähkönmyynnissä käytettä­vän palvelukokonaisuuden määrittelyä. Määrittely sisältää myös tiedot myy­jän perimistä maksuista. Sähkötuotetta voidaan kutsua myös tariffiksi. Tuote­hinnastossa on esitetty myyjän tarjoamia sähkötuotteita. Tuotehinnasto sekä mahdollinen palveluhinnasto (hinnastot) ovat osa myyntisopimusta. Sähkön­myynnin hinnoitteluperusteesta voivat sopijapuolet myös erikseen sopia, jol­loin tuotehinnastoa ei liitetä myyntisopimukseen (tuotehinnasto ei ole silloin osa myyntisopimusta).

1.16. Näissä ehdoissa esimerkiksi vahvistusilmoituksen, laskun, hinnanmuutosil­moituksen tai muun viestin lähettäminen tarkoittaa myös viestisisällön sisäl­tävän sanoman sähköistä lähettämistä. Käyttäjän osoite tai laskutusosoite voi olla myös esimerkiksi sähköposti-tai muu vastaava käyttäjän ilmoittama yksi­löllinen osoite. Sanomien sähköinen lähettäminen edellyttää, että sopijapuolet ovat siitä sopineet. Muun käyttäjän kuin kuluttajan kanssa voidaan erikseen sopia, että hinnan tai muiden sopimusehtojen muutosilmoitus voidaan laittaa Internetiin nähtäville ennalta määriteltyyn osoitteeseen. Tämän lisäksi käyttä­jän tulee saada tieto ilmoituksen olemassaolosta Internetissä ennalta sovitta­valla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä.

1.17. Toimitusvelvollisella sähkönmyyntisopimuksella tarkoitetaan sellaista myyntisopimusta, joka on tehty käyttäjän ja häntä kohtaan toimitusvelvolli­sen myyjän kanssa julkisilla toimitusvelvollisuushinnoilla ja -ehdoilla.

1.18. Tuntimittauslaitteistolla tarkoitetaan laitteistoa tai laitteistojen yhdistel­mää, joka mittaa ja rekisteröi sähkön kulutuksen tunneittain ja jonka rekiste­röimä tieto voidaan lukea viestintäverkon välityksellä.

1.19. Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osa­puolet ovat yhtä aikaa läsnä.

1.20. Sähkömarkkinoita koskevat keskeiset säännökset ovat sähkömarkkina­laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa.

 

2. Myyntisopimuksen tekeminen, käyttäjän sähkön hankintaa koskevat muut sopimukset, myynnin aloittaminen

2.1. Myyntisopimus tehdään sopijapuolten välillä joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.

2.2. Myyntisopimus voidaan tehdä, kun kyseistä sähkönkäyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus on voimassa.

2.3. Sähkönmyynnin aloittaminen ja jatkaminen käyttäjälle edellyttää käyttö­paikkaa koskevan liittymissopimuksen sekä verkkosopimuksen voimassaoloa sekä että käyttäjä on täyttänyt liittymissopimuksessa ja verkkosopimuksessa mainitut velvoitteet ja em. sopimusten mukaiset tekniset edellytykset käyt­töpaikalle tapahtuvalle verkkopalvelulle on täytetty. Sähkönmyynti voidaan aloittaa aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua myyntisopimuksen tekemisestä, jollei muuta ole sovittu.

2.4. Myyntisopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muo­dossa.

2.4.1. Myyntisopimus on tehtävä kirjallisesti, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii. Myyntisopimukseen tulee silloin liittää mahdolliset hinnastot ja linkki näiden ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset sopimusehdot tulee asiakkaan pyynnöstä sopimusta tehtäessä lähettää veloituksetta asiakkaal­le kirjallisesti. Myyntisopimuksessa on mainittava verkonhaltija, jolle vika-ja muut verkkopalvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä, sekä sähkön mittauk­selle aiheutuvat erityiset vaatimukset, jos myyntisopimus sähkömarkkinalain mukaan sellaisia edellyttää. Sopimuksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan tarkistuslistasta sekä Energiaviraston internetosoite, jossa se on saatavilla.

2.4.2. Myyntisopimus voidaan tehdä myyjän tuotevalikoiman mukaisesti säh­köisessä muodossa. Sähköinen sopimus on sitova, jos se on tehty siinä muo­dossa, jota sähköiseltä sopimiselta yleisesti edellytetään.

2.4.3. Jos myyntisopimus tehdään muutoin kuin kirjallisesti, myyjän tulee säh­kömarkkinalaissa säädetyssä ajassa lähettää käyttäjälle sopimuksen vahvis­tusilmoitus (vahvistus) tämän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. Vahvistuksessa mainitaan myyntisopimuksen voimaantulon ajankohta ja se sisältää myyntisopimuksen yksilölliset ehdot, mahdolliset hinnastot ja selvityksen käyttäjän huomautusajasta ja linkin näi­den ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset sopimusehdot tulee asi­akkaan pyynnöstä lähettää veloituksetta asiakkaalle kirjallisesti sopimusvah­vistuksen yhteydessä. Lisäksi vahvistuksessa on mainittava verkonhaltija, jolle vika-ja muut verkkopalvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä, sekä sähkön mittaukselle aiheutuvat erityiset vaatimukset, jos myyntisopimus sähkömark­kinoita koskevan lainsäädännön mukaan sellaisia edellyttää. Vahvistusilmoi­tuksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan tarkistuslis­tasta sekä Energiaviraston internetosoite, jossa se on saatavilla.

2.4.4. Jos myyntisopimus tehdään kuluttajan kanssa etäviestimen avulla, tulee myyjän lähettämään vahvistusilmoitukseen 2.4.3. kohdassa mainittujen seik­kojen lisäksi soveltuvin osin sisältyä myös muut kuluttajasuojalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetut tiedot, mukaan lukien kokonaishintaan sisältymättömät toi­mitus-ja muut kulut, maksamista koskevat ehdot, tieto kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus sekä peruuttamislomake ja -ohje, jollei myyjä ole toimit­tanut näitä kuluttajalle pysyvällä tavalla jo aiemmin.

2.4.5. Muutoin kuin kirjallisesti tehty myyntisopimus on tullut voimaan ja jatkuu vahvistuksessa mainituin ehdoin, paitsi seuraavissa tapauksissa:

• Käyttäjä ilmoittaa myyjälle kolmen viikon kuluessa vahvistuksen lähettämi­sestä tai siinä mainittuun vähintään kolmen viikon kuluttua lähettämisestä olevaan määräpäivään mennessä, ettei hän pidä vahvistuksessa mainittuja tai siinä selvitettyjä ehtoja tehdyn sopimuksen ehtoja vastaavina. Sopimuksen tekemisen ja käyttäjän tekemän ilmoituksen välisenä aikana sovelletaan vah­vistuksen mukaisia sopimusehtoja, jollei muuta näytetä sovitun tai

• Kuluttaja peruuttaa sopimuksen kuluttajansuojalain mukaisen että-ja koti­myyntiin liittyvän peruuttamisoikeuden mukaisesti. Jos kuluttaja sopimuksen peruuntuessa on käyttänyt hyväkseen sähköä, joka ei ole sähkökauppojen selvityksessä siirrettävissä kuluttajan edelliselle myyjälle, kuluttajan on mak­settava saamastaan hyödystä kohtuullinen korvaus myyjälle. Hinta määräytyy vahvistuksen mukaisin sopimusehdoin, jollei muuta näytetä sovitun.

2.5. Sopimusasiakirjat muodostavat myyntisopimuksen sisällön: Jos myyntiso­pimuksen ja siinä mainittujen asiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan ja tulkitaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä:

1) Yksilölliset sopimusehdot

2) Mahdolliset hinnastot

3) Yleiset sopimusehdot (nämä ehdot).

2.6. Myyjä ja käyttäjä voivat sopia muutoksista näihin ehtoihin. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä ehdoista kuluttajan vahingoksi.

2.7. Toimitusvelvollisuuden piirissä olevalla käyttäjällä on oikeus vaihtaa säh­kötuotetta hinnastossa esitetyin sähkötuotteen luonteeseen perustuvin koh­tuullisin rajoituksin. Vaihtamisrajoitus voi olla voimassa enintään 12 kuukautta. Lakkautettavaksi ilmoitettuun tuotteeseen ei voi vaihtaa.

2.8. Myyjä huolehtii sähkökauppojen selvityksen edellyttämien ilmoitusten tekemisestä sähkömarkkinalainsäädännön mukaisesti.

2.9. Sähkön saannin ajalliset rajoitukset (ja muu sähkönkäytön ohjaus)

2.9.1. Käyttäjän mahdollisesti aiemmin verkonhaltijan kanssa tai sähköntoi­mitussopimuksessa sopimat sähkönsaannin rajoitukset (tai muut ohjaukset) jatkuvat, jollei käyttäjä sovi muuta verkonhaltijan kanssa. Muun kuin kuluttajan tulee erikseen ilmoittaa myyjälle verkonhaltijan kanssa sovitusta muusta kuin toimialalla yleisesti käytössä olevasta sähkönsaannin rajoituksesta.

2.9.2. Jos käyttäjä ja avoimen toimituksen myyjä niin sopivat, myyjällä on oikeus käyttäjäkohtaisesti rajoittaa sähkön saantia (tai muuten ohjata säh­könkäyttöä). Sovitut rajoitukset on määriteltävä tarkkaan.

2.9.3. Jos haluttu sähkön saannin rajoitus (tai muu ohjaus) on tarkoitus toteut­taa verkonhaltijan asennuksia tai laitteita apuna käyttäen, sitä ei voida tehdä ilman, että rajoitus (tai ohjaus) soveltuu verkonhaltijan käyttämään ohjaus­järjestelmään ja asennuksista, ohjausperiaatteista ja laitteiden ylläpidosta on sovittu verkonhaltijan kanssa.

2.9.4. Kun kysymyksessä on asunnon suora sähkölämmitys pääasiassa suorin sähkölämmittimin, ei voida sopia, että lämmityselementtien jännitteetön aika olisi suurempi kuin 1,5 tuntia kerrallaan ja yhteenlaskettuna suurempi kuin 5 tuntia vuorokaudessa. Jokaista yksittäistä jännitteetöntä ajanjaksoa tulee seurata jännitteellinen ajanjakso, joka on vähintään jännitteettömän ajanjak­son pituinen.

2.9.5. Käyttäjä ei voi esittää vaatimuksia myyjää kohtaan näiden ehtojen ja yksilöllisesti sovitun mukaisesti toteutettujen rajoitusten (tai ohjausten) takia. Jos kyse on kohdassa 5.7 tarkoitetusta virheestä sähkönmyynnissä, myyjä vas­taa kuitenkin virheestä käyttäjälle.

2.10. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan myyntisopimukseen vaikuttavis­ta muutoksista, jotka koskevat esimerkiksi käyttäjää, käyttöpaikkaa, lasku­tusosoitetta tai muuta osoitetta, jota sopijapuolet ovat sopineet käytettävän myyjän lähettämien vahvistusilmoitusten, hinnanmuutosilmoitusten sekä mui­den ilmoitusten lähettämiseen.

 

3. Vakuus tai ennakkomaksu

3.1. Myyjällä on myyntisopimusta tehtäessä oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai ennakkomaksu myyntisopimukseen perustuvien saata­vien maksamisesta. Jos myyntisopimus tehdään samojen sopijapuolten välillä vain sähkönkäyttöpaikan vaihdoksen tai sähköntoimitussopimuksen irtisano­misen takia ilman samalla sähkönkäytössä tai muissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia, vakuutta voidaan vaatia vain kohdan 3.2 mukaan.

3.2. Myyjällä on sähkönmyynnin alkamisen jälkeen oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai ennakkomaksu myyntisopimukseen perustuvi­en saataviensa maksamisesta, jos käyttäjä on olennaisesti laiminlyönyt tähän tai toiseen myyntisopimukseen tai sähköntoimitussopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan, jota ei ole perustellusti riitautettu tai jos käyttäjän luot­totiedoista ilmenee, että käyttäjä on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan myynti­sopimukseen perustuvista maksuista.

3.3. Myyjä voi vaatia kuluttajalta kohtuullisen vakuuden tai ennakkomaksun myyntisopimusta tehtäessä sekä myyntisopimuksen ollessa voimassa. Myyn­tisopimuksen ollessa voimassa vakuutta tai ennakkomaksua voidaan vaatia vain, jos kuluttaja on olennaisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Myyjällä tulee sekä myyntisopimusta tehtäessä että sen voimassa ollessa olla lisäksi erittäin painava syy vakuus-tai ennakkomaksuvaateelleen. Erittäin painavia syitä voivat olla esimerkiksi:

• kuluttajan sähkönmyynti on keskeytetty maksulaiminlyönnin takia;

• myyjällä on kuluttajalta erääntyneitä sähkönmyyntiin tai sähköntoimitukseen liittyviä saatavia, joiden määrää voidaan pitää huomattavana sähkönmyynnin laskutuksen määrään nähden; tai

• kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että kuluttaja on ilmeisesti kyvytön suo­riutumaan myyntisopimukseen perustuvista maksuista.

3.4. Jos myyntisopimusta tehtäessä vakuutta tai ennakkomaksua ei ole mää­räpäivään mennessä maksettu, sähkönmyyntisopimus raukeaa välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. Sopimus raukeaa, vaikka sähköntoimitus käyttöpaik­kaan olisi aloitettu. Käyttäjä on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen rau­keamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan.

3.5. Myyjällä on oikeus käyttää vakuutta tai ennakkomaksua sähkönmyyn­tiin tai aiempiin samaa käyttöpaikkaa koskeviin sähköntoimituksiin perustuvi­en erääntyneiden saataviensa, kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten perimiskulujen suorittamiseksi. Jos myyjä käyttää vakuuden tai ennakkomak­sun tai osan siitä saataviensa suorittamiseksi on myyjällä oikeus vaatia käyt­täjää täydentämään vakuus tai ennakkomaksu kohdassa 3.7 mainitun määräi­seksi, jos sopimussuhde edelleen jatkuu.

3.6. Myyjä ei maksa vakuudelle tai ennakkomaksulle korkoa.

3.7. Vakuus tai ennakkomaksu voi olla määrältään enintään laskutuskauden alun ja sähkönmyynnin keskeyttämisen (siten kuin se määräytyy kohtien 7.1-7.5 mukaan) välisen ajan sähkön myyntilaskun suuruinen, jollei muun käyttäjän kuin kuluttajan tai toimitusvelvollisuuden piirissä olevan käyttäjän kanssa ole toisin sovittu. Myyntilasku lasketaan käyttäjän sähkönkäytöstä tehdyn arvion mukaan. Arvio voidaan tehdä suurimman sähkönkäytön ajanjakson mukaan.

3.8. Myyjä palauttaa vakuuden myyntisopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja mahdolliset muut käyttäjän velvoitteet suoritet­tu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistään kahden (kuluttajalle yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta. Vakuutta ei sopimuksen voimassa ollessa palauteta, jos käyttäjä on vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksujaan olennaisesti. Vakuutta tai sen osaa ei myyntisopimuksen pysyes­sä voimassa tai päätyttyä kuitenkaan palauteta, mikäli myyjä voi vaatia koko vakuuden tai vakuuden osan käyttämistä käyttäjän muihin voimassa oleviin ja päättyneisiin sähkönmyynti-tai -toimitussopimuksiin perustuvien eräänty­neiden saataviensa, kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten perimisku­lujen kuittaamiseen. Jos käyttäjä ei ole kuluttaja eikä toimitusvelvollisuuden piirissä, käyttäjä ja myyjä voivat sopia vakuuden palauttamisesta muutakin. Ennakkomaksu käytetään erääntyvien maksujen suorittamiseen tässä kohdas­sa vakuuden palauttamiselle määritellyn ajan kuluessa.

3.9. Vakuuden luovuttamisesta tehdään kirjallinen vahvistus. Ennakkomaksus­ta voidaan mainita myös sopimuksen vahvistusilmoituksessa.

3.10. Myyjällä on oikeus realisoida annettu vakuus parhaaksi katsomallaan tavalla erääntyneiden saataviensa suorittamiseksi.

3.11. Vakuuden tai ennakkomaksun luovuttamisen sijasta käyttäjä ja myyjä voi­vat sopia myyntisopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta ennakkoon. Palaamisesta tavanomaiseen maksuaikatauluun noudatetaan soveltuvin osin mitä kohdassa 3.8 on määrätty.

3.12. Tässä luvussa tarkoitetusta ennakkomaksusta tai kohdassa 3.11 tarkoite­tusta ennakosta ei ole kyse, jos käyttäjä valitsee valittavissaan olevista erilai­sista sähkötuote-tai maksutapavaihtoehdoista sellaisen, johon kuuluu etupai­notteinen maksujärjestely.

 

4. Verkonhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista sähkön myynnin yhteydes­sä sekä eräitä verkkopalvelua sivuavia asioita

4.1. Verkonhaltijalla on oikeus edellyttää, että käyttäjän sähkölaitteet ja asen­nukset täyttävät lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä ja käyttäjän verk­kosopimuksessa asetetut vaatimukset sekä verkonhaltijan muut tekniset vaa­timukset.

4.2. Käyttäjän tulee tehdä havaitsemastaan sähkölaitteessa, verkkopalvelus­sa tai sähkönmyynnissä olevasta viasta tai häiriöstä ilmoitus verkonhaltijal­le. Jos vika tai häiriö kuuluu myyjän korjausvelvollisuuden piiriin, myyjän on viipymättä ilmoituksesta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimiin vian tai häiriön poistamiseksi. Jos on kyse verkkopalvelun virheestä, verkonhaltija vastaa vir­heestä käyttäjälle. Verkonhaltija ei vastaa virheestä, jos hän kohtuullisessa ajassa vaatimuksesta tiedon saatuaan ilmoittaa käyttäjälle virheestä vastuussa olevan myyjän, joka ottaa vastattavakseen virheestä aiheutuvan vahingonkor­vauksen tai hinnanalennuksen.

4.3. Vastuu mittauksen järjestämisestä ja mittaustietojen ilmoittamisesta säh­kökaupan eri osapuolille on verkonhaltijalla (katso luku 6).

4.3.1. Sähkönmittauksen järjestämisestä, tarkkuudesta, vikojen korjaamises­ta ja tarkistuttamisesta sekä mittareiden luennasta sovitaan verkkosopimuk­sessa. Verkonhaltija voi lisäksi antaa näistä asioista määräyksiä ottaen huo­mioon mittausta ja vakausta koskevan lainsäädännön ja verkkosopimuksen määräykset.

4.4. Sähkönmyynti tapahtuu käyttäen hyväksi käyttöpaikalla olemassa olevia mittauksia ja muita sähkön toimittamista koskevia järjestelyjä, mukaan lukien 2.9—2.9.4 kohdissa tarkoitetut sähkönkäytön rajoitukset, jollei lainsäädäntö tai alaa koskevat standardit muuta edellytä tai jollei muuta ole erikseen sovittu.

4.5. Verkonhaltijalla on käyttäjän kanssa tekemänsä verkkosopimuksen ehto­jen mukaan eräissä tilanteissa oikeus keskeyttää verkkopalvelu tai säännös­tellä sähkön saantia. Myyjä ei vastaa tällaisen keskeyttämisen tai säännöste­lyn käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista. Käyttäjän kannalta verkkopalvelun keskeyttämisen ja sähkönmyynnin keskeyttämisen vaikutus on sama: sähkön saanti käyttöpaikalle lakkaa kokonaan, osittain tai ajoittain.

 

5. Viivästys, virhe ja vastuukysymykset

5.1. Jos sähkönmyyntiä ei aloiteta sovittuna ajankohtana myyjän vastuulla ole­van syyn johdosta, korvaa myyjä viivästyksestä johtuvan vahingon kohtien 5.3-5.4 ja 5.8-5.14 määräyksien mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myyntisopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun sähkönmyynti on aloitettu. Sähkönmyynnin aloittamisen jälkeen käyttäjällä on oikeus pidät­tyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen perus­tuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi. Pidätysoikeus toteutetaan kohtien 5.2-5.2.1 mukaan.

5.2. Myyjä vähentää tietoonsa tulleen viivästyksen ajalta kertyneet sähkön­myyntiä koskevat maksut asian selvittämisen jälkeen lähetettävästä laskusta. Jollei vähentäminen enää ole mahdollista laskulla esimerkiksi sopimussuhteen päättymisen takia, palautetaan summa muuten.

5.2.1. Jos käyttäjä haluaa varmistaa kohdassa 5.2 tarkoitetun viivästyneeltä ajalta kertyneen maksun vähentämisen laskustaan, tulee hänen ilmoittaa tätä koskeva vaatimus myyjälle. Tarvittaessa myyjä voi pyytää täydentämään vaa­timusta kirjallisesti.

5.3. Viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos myyjä osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevas­ta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon myyntisopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

5.4. Jos viivästys johtuu kolmannesta tahosta, jota myyjä on käyttänyt myyn­tisopimuksen täyttämisessä, myyjä vapautuu korvausvelvollisuudestaan vain, jos tämä kolmas taho olisi kohdan 5.3 mukaan vapaa vastuusta. Verkonhal­tija vastaa mahdollisesta viivästyksestään sähköverkkosopimuksen mukaan suoraan käyttäjälle.

5.5. Myyjä ei vastaa verkkopalvelussa olevista virheistä (verkkosopimuksen vastaisista keskeytyksistä ja laatupoikkeamista). Käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisesta keskeytyksestä tai laatupoikkeamasta aiheutuvista vaatimuk­sistaan verkonhaltijalle kohtuullisessa ajassa siitä kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita ja hänellä oli vaatimuksen esittämiseksi tarpeel­liset tiedot verkonhaltijasta.

5.6. Sähkönmyyjän palvelussa on virhe, kun kuluttajan laskutus on virheellinen tai viivästynyt, eikä virhettä tai viivästystä voida pitää vähäisenä.

5.6.1. Kuluttajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

5.6.2. Myyjä korvaa kuluttajalle laskutuksen virheestä tai viivästyksestä aiheu­tuneen vahingon kohtien 5.6.3 -5.6.5 ja 5.8 -5.14 mukaisesti.

5.6.3. Laskutuksen virheenä tai viivästyksenä ei pidetä sitä, jos myyjä perustaa laskutuksensa kohdan 6.1.3 mukaisesti arvioon.

5.6.4. Myyjä ei vastaa verkonhaltijasta johtuvasta laskutuksen virheestä ja vii­västyksestä.

5.6.5. Myyjä ei vastaa kolmannesta osapuolesta johtuvasta laskutuksen vir­heestä ja viivästyksestä, jos myyjä osoittaa, että virhe tai viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta tekijästä, jonka seu­rauksia hän ei kohtuudella olisi voinut välttää tai estää.

5.7. Myyjä korvaa käyttäjälle sähkön saannin keskeytymisestä tai lakkaamises­ta aiheutuneen vahingon vain, jos käyttäjän sähkön saanti keskeytyy tai lakkaa myyjän puolella olevasta syystä myyntisopimuksen vastaisesti. Myyjä korvaa tällöin käyttäjälle aiheutuneen vahingon kohtien 5.8-5.14 mukaisesti. Edellä mainittujen kohtien mukaisesti myyjä korvaa käyttäjälle myös vahingon, jonka syynä ovat myyjän sopimusta tehtäessä antamat virheelliset tiedot esimerkiksi käyttöpaikkaan sovellettavista mittausvaatimuksista.

5.8. Myyjä korvaa käyttäjälle edellä tässä luvussa korvattavaksi määritellyn vahingon jäljempänä tässä luvussa mainituin perustein ja rajoituksin.

5.9. Käyttäjällä on oikeus saada korvaus välillisestä vahingosta vain, jos vii­västys tai virhe aiheutuu myyjän puolella olevasta huolimattomuudesta. Jos käyttäjä ei ole kuluttaja eikä muuta ole sopijapuolten välillä sovittu, on myy­jän vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta kuitenkin määrä, joka vastaa käyttäjän yhden vuoden sähkönmyyn­timaksujen yhteismäärää, kuitenkin enintään 8.500,00 euroa. Jos myyjä on syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, vahingonkorvauk­sen enimmäismäärää koskevaa rajoitusta ei sovelleta.

5.10. Välillisenä vahinkona pidetään näissä ehdoissa:

5.10.1. ansion menetystä, joka käyttäjälle aiheutuu viivästyksen tai virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;

5.10.2. vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta;

5.10.3. sähkönkäyttöpaikan käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheu­du suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa olen­naista haittaa;

5.10.4. muun käyttäjän kuin kuluttajan kärsimää omaisuusvahinkoa, joka johtuu sähkönmyynnin keskeytymisestä aiheutuneesta käyttäjän laitteen tai laitteis­ton toiminnan häiriöstä tai pysähtymisestä tai käyttäjän toiminnan keskey­tymisestä, tai samasta syystä aiheutunutta taloudellista seurannaisvahinkoa tai tappiota; ja

5.10.5. muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

5.11. Kuluttaja on oikeutettu saamaan korvauksen myös perheelleen tai per­heenjäsenelleen sattuneesta vahingosta samoin perustein kuin itselleen sat­tuneesta vahingosta.

5.12. Sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa aina ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamisek­si, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. Jos käyttäjä omalla toiminnallaan aiheuttaa vahingon, ei myyjällä ole velvollisuutta korvata sitä.

5.13. Jos käyttäjä laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi, hän saa itse vastata vahingosta tältä osin. Mikäli käyttäjän laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä, voidaan käyttäjän vastatta­vaksi jäävää osaa tältä osin kuitenkin alentaa. Vahinko, joka on aiheutunut sopijapuolelle näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon rajoittamisesta, on korvattava.

5.14. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan näiden ehtojen nojalla sellaista vahin­koa, joka tulee korvattavaksi käyttäjälle tai muulle taholle muulla perusteella, esimerkiksi verkkopalveluun liittyen.

5.15. Jos viivästys tai sähkönmyynnin keskeytys johtuu käyttäjän puolella ole­vasta huolimattomuudeksi laskettavasta syystä, käyttäjä on velvollinen kor­vaamaan siitä myyjälle aiheutuneen muun kuin välillisen vahingon. Myyjän välillisinä vahinkoina pidetään vahinkoja, jotka rinnastuvat kohdissa 5.10.1-5.10.5 tarkoitettuihin käyttäjän välillisiin vahinkoihin.

 

B. Laskutus ja sähkönmyynnin keskeyttäminen

 

6. Laskutus ja maksujen suoritus

6.1. Myyjä laskuttaa käyttäjää sähkön käytöstä myyntisopimuksen mukaisesti. Kiinteän toimituksen laskutukseen ei sovelleta kohtia 6.1.1-6.1.3, 6.6.1 eikä 6.6.4. Ylimääräisen kiinteän toimituksen käsittelystä voidaan sopia avoimen toimi­tuksen myyntisopimuksessa.

6.1.1. Myyjän laskutus perustuu verkonhaltijan ilmoittamiin ja ylläpitämiin säh­könkäyttötietoihin ja -arvioihin, jollei toisin sovita.

6.1.2. Jos käyttöpaikalla on tuntimittauslaitteisto tai muu etäluettava mit­tauslaitteisto, laskutus perustuu mitattuun sähkönkäyttöön, jollei muuta ole sovittu. Jos käyttöpaikan sähkönkäytön mittaus perustuu muuhun kuin etälu­ettavaan mittauslaitteistoon, laskutus perustuu käyttäjän arvioituun sähkön­käyttöön, jollei muuta ole sovittu. Arviolaskutus tasataan ilmoitetun tai lue­tun mittarilukeman perusteella vähintään neljä kertaa vuodessa (lukema-eli tasauslasku), jollei muuta ole sovittu.

6.1.3. Laskutus voidaan perustaa aikaisempaan sähkönkäyttöön perustuvaan arvioon, jollei verkonhaltija tai myyjä saa tietoonsa mittarilukemaa.

6.2. Laskun sisällössä noudatetaan sähkömarkkinalakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.

6.3. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään kaksi viikkoa. Jos käyttäjä on muu kuin kuluttaja, sopijapuolet voivat sopia myös lyhyem­mästä erääntymisajasta.

6.4. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myyjän lähettämän laskun viimeistään siinä mainittuna eräpäivänä. Lasku lähetetään käyttäjän ilmoittamaan lasku­tusosoitteeseen. Käyttäjä on vastuussa laskun maksamisesta siitä riippumatta, mihin hän on pyytänyt laskun lähettämään.

6.5. Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista myyjällä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos laskun eräpäivä ja maksettava määrä on ennalta määrätty, viivästyskorkoa peritään eräpäivästä lukien. Jos kulutta­jan laskun eräpäivää ja / tai maksettavaa määrää ei ole ennalta määrätty, vii­västyskorkoa voidaan periä aikaisintaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämi­sestä. Kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä voidaan lisäksi periä muistutuksesta aiheutuneita kuluja vastaava myyntisopimuksen mukainen kohtuullinen maksu.

6.6. Laskutus-ja mittausvirheen sekä mittarin luentavirheen johdosta myyjällä sekä kohdassa 6.6.4 mainituissa tapauksissa verkonhaltijalla on oikeus lisäve­loitukseen ja käyttäjällä oikeus hyvitykseen seuraavien kohtien mukaisesti:

6.6.1. Jos mittausvirhe on todettu suuremmaksi kuin käyttäjän ja verkonhalti­jan välisen verkkosopimuksen mukaan on hyväksyttävää, tämä otetaan huo­mioon myös myyntisopimuksen mukaisessa laskutuksessa siten, että hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiden tarkistukseen, käyttäjän eri aikoi­na todettuihin sähkönkäyttömääriin sekä muihin tietoihin perustuvan verkon­haltijan myyjälle antaman arvion nojalla.

6.6.2. Sopijapuolet voivat vaatia kohdassa 6.6 mainittuihin virheisiin perustu­via saataviaan kolmen viimeksi kuluneen vuoden ajalta.

6.6.3. Kuluttaja voi kuitenkin vaatia 6.6 kohdassa mainittuja saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos vir­heen syntymisajankohta ja vaikutus laskutukseen voidaan jälkikäteen todeta.

6.6.4. Verkonhaltija vastaa myyjän sijasta käyttäjän laskutuksen korjaamises­ta, jos

• laskutuksessa tapahtuneesta virheestä ja siitä asiakkaalle ilmoittamisesta on kulunut aikaa enemmän kuin kolme vuotta; tai

• asiakkaan ja myyjän välinen asiakassuhde on päättynyt aikaisemmin kuin kuusi viikkoa ennen virheen havaitsemista,

ja verkonhaltijan myyjälle laskutuksen perusteeksi antamat sähkönkäyttötie­dot ovat mittausvirheen, mittarin luentavirheen tai verkonhaltijan myyjälle antamassa ilmoituksessa olleen muun virheen (ei kuitenkaan arviopoikkea­man) takia tapahtuneeseen sähkönkäyttöön verrattuina virheelliset.

Tässä kohdassa tarkoitettujen lisäveloitusten ja hyvitysten hinnoittelusta mää­rätään verkkosopimuksen sopimusehdoissa.

6.6.5. Edellisten kohtien perusteella määräytyvälle lisäveloitukselle tai hyvityk­selle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta. Lisäveloituksen maksamiselle on käyttäjälle myönnettävä kohtuullinen maksuaika. Jollei käyttäjä myönne­tyssä ajassa maksa lisäveloituksesta aiheutunutta laskua, voidaan siitä tämän jälkeiseltä ajalta periä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

6.7. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myös siitä mitatusta tai todetusta säh­könmyynnistä, joka on aiheutunut käyttäjän vastuupiirissä olevien sähköasen­nusten tai sähkölaitteiden vioista.

6.8. Loppulasku on toimitettava kuluttajalle kuuden viikon kuluessa siitä, kun sähkönmyynti kuluttajalle on päättynyt.

6.8.1. Mikäli sähkönmyyjä on velvollinen suorittamaan kuluttajalla hyvitystä loppulaskun perusteella, on hyvityssuoritus maksettava asiakkaalle viimeis­tään kahden viikon kuluessa siitä, kun hyvityksen maksamiseen tarvittavat tiedot on toimitettu sähkönmyyjälle.

 

7. Sähkönmyynnin keskeyttäminen

7.1. Myyjä on oikeutettu keskeyttämään myyntisopimuksen tarkoittaman sähkönmyynnin (käyttäjän sähkön saannin), jos käyttäjä olennaisesti laimin­lyö myyjän saatavien suorittamisen tai on muuten olennaisesti laiminlyönyt myyntisopimukseen perustuvat velvollisuutensa. Avoimen toimituksen säh­könmyynnin keskeyttämisen toteuttaa myyjän tilauksesta verkonhaltija. Kiin­teän toimituksen sähkönmyynnin keskeyttäminen merkitsee sitä, että aiempi kiinteän toimituksen osuus tulee avoimen toimituksen myyjän katettavaksi ja laskutettavaksi keskeyttämisestä lukien. Kiinteän toimituksen keskeyttäminen ei johda verkonhaltijan suorittamiin toimenpiteisiin.

7.2. Myyjä lähettää käyttäjälle kirjallisen huomautuksen oikaista sopimusrik­komus eli maksaa erääntynyt saatava tai korjata muu laiminlyönti huomau­tuksessa asetetussa määräajassa, joka on vähintään kaksi viikkoa huomautuk­sen lähettämisestä. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja, lähetetään maksullinen huomautus, voidaan huomautus lähettää aikaisintaan kahden viikon kulut­tua alkuperäisestä eräpäivästä. Jos käyttäjä ei huomautuksesta huolimatta oikaise sopimusrikkomusta asetetussa määräajassa, myyjä lähettää käyttä­jän laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen kirjalli­sen katkaisuvaroituksen. Katkaisuvaroituksesta käy ilmi sähkönmyynnin kes­keyttämisajankohta. Käyttäjän on oikaistava sopimusrikkomus ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttämisajankohtaa välttyäkseen keskeytykseltä. Katkaisuva­roitus lähetetään käyttäjän osoitteeseen vähintään kahta viikkoa ennen säh­könmyynnin keskeyttämistä. Keskeyttäminen voi tapahtua aikaisintaan viiden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä tai siitä kun käyttäjälle on ensim­mäisen kerran ilmoitettu muusta sopimusrikkomuksesta ja sen oikaisemistar­peesta. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja, on lähetetty maksullinen huomautus, voi keskeyttäminen tapahtua aikaisintaan kuuden viikon kuluttua alkuperäi­sestä eräpäivästä.

7.3. Jos maksun laiminlyönti on johtunut käyttäjän maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, sähkönmyynnin saa keskeyttää aikai­sintaan kolmen kuukauden kuluttua maksun eräpäivästä. Käyttäjän on ilmoi­tettava myyjälle laskun maksamisen esteenä olevasta seikasta heti kun se on käyttäjän tiedossa ja, jos se on mahdollista, ennen laskun eräpäivää.

7.4. Kuluttajan tai asuinkiinteistön sähkönmyyntiä ei kuitenkaan voida kes­keyttää, jollei tällaisen käyttäjän suorittamatta oleva maksu ole vähintään 250 euroa tai jollei vanhimman maksamatta olevan laskun eräpäivästä ole kulunut vähintään kolmea kuukautta.

7.5. Sähkönmyyntiä ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakitui­sena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen sähköstä, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

7.6. Jos käyttäjän maksun laiminlyönti aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, ei säh­könmyyntiä voida keskeyttää niin kauan kuin este vallitsee.

7.7. Jos sähkönmyynti keskeytetään käyttäjästä tai verkonhaltijasta johtuvas­ta syystä, käyttäjä ei vapaudu maksu-tai muista velvollisuuksistaan myyjää kohtaan.

7.8. Myyjällä on oikeus veloittaa käyttäjältä kirjallisen huomautuksen ja katkai­suvaroituksen lähettämisestä voimassaolevan hinnaston mukainen kohtuul­linen maksu. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan myyjälle sähkönmyynnin keskeyttämisestä ja jälleenkytkennästä käyttäjän tekemän verkkosopimuk­sen mukaiset maksut (vastaavat kuin verkkopalvelun keskeyttämisestä ja jäl­leenkytkennästä aiheutuvat maksut), jotka myyjä on joutunut suorittamaan lisättynä mahdollisilla myyjän hinnaston mukaisilla kohtuullisilla käsittelykus­tannuksilla.

7.9. Sähkönmyyntiä jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistet­tu. Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen jatkamaan sähkönmyyntiä (kytkemään sähköä jälleen) ennen kuin käyttäjä on maksanut kirjallisesta huomautukses­ta tai muista ilmoituksista sekä muista keskeytykseen ja jälleenkytkentään liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneet maksut ja kustannukset sekä eräänty­neet myyjän saatavat ja vaaditun vakuuden. Myyjä ja käyttäjä voivat erikseen sopia, että sähkönmyynti aloitetaan uudelleen jo ennen kuin vaadittu vakuus erääntyy. Tällöin sähkönmyynti voidaan keskeyttää välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, jollei vakuutta ole määräpäivään mennessä maksettu.

7.10. Sähkönmyynti voidaan keskeyttää tai sitä voidaan muuten ohjata koh­tien 2.9-2.9.4 mukaan.

7.11. Jos myyjää tai sen vastuupiirissä olevaa tahoa kohtaa olennainen häiriö sähköntuotannossa, sähköverkkotoiminnassa tai valtakunnan rajan ylittävässä sähkön siirrossa tai muu myyjästä riippumaton syy (kuten sota-tai muu krii­sitilanne, työtaistelu tai poikkeuksellinen luonnonolosuhde) ja tästä aiheutuu käyttäjän sähkön saannin keskeytyminen, ei käyttäjä voi esittää vaatimuksia myyjää kohtaan siltä ajalta kun mainittu häiriö tai syy oli voimassa.

 

C. Myyntisopimuksen muuttaminen, siirto ja päättyminen

 

8. Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen

8.1. Sopijapuolet voivat yhdessä sopia yksilöllisen myyntisopimuksen muut­tamisesta. Jollei muuta ole sovittu, noudatetaan tällöin, mitä kohdissa 2.4-2.4.5 on määrätty.

8.2. Käyttäjä ja myyjä voivat sopia siitä, että hinta sidotaan erikseen määritel­tyyn sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaan viitearvoon. Myyntisopimuksessa määritellään tällöin tapa, jolla viitearvon vaikutus ote­taan huomioon. Tässä kohdassa tarkoitettu viitearvon vaikutuksen huomioon ottaminen ei ole jäljempänä tarkoitettu hinta-tai muu sopimusehtomuutos.

8.3. Myyjällä on oikeus muuttaa myyntisopimuksen sopimusehtoja ja hintoja jos muutoksen syynä on:

• myyjän sähkönhankintakustannukset;

• siirtokapasiteetin rajoituksista aiheutuneet kustannusten muutokset; tai

• sähkönmyyntiin liittyvien työvoima-tai muiden toimintakustannusten sekä sähkönmyynnin toteuttamiseksi tarpeellisten toimintojen tuottamisen kustan­nusten muutokset.

Tämän kohdan perusteella myyntisopimuksen ehtoja ei voida muuttaa niin, että myyntisopimuksen sisältö olennaisesti muuttuu. Määräaikaista myynti­sopimusta ei kuitenkaan saa muuttaa tämän kohdan perusteella.

8.4. Myyjällä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota myyjä ei ole voinut ottaa lukuun myyntisopimusta tehtäessä.

8.5. Myyjä voi muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja myös sellaisen lain­säädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella, joka on ollut sopimusta tehtäessä tiedossa, edellyttäen, ettei muutos olennaisesti muuta myyntisopimuksen hintoja tai muuta keskeistä sisältöä.

8.6. Myyjällä on lisäksi oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos muutok­seen on erityistä syytä,

• olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta;

• vanhentuneiden sopimus-tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai

• energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tätä kohtaa ei sovelleta määräaikaiseen myyntisopimukseen.

8.7. Myyjällä on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

8.8. Myyjän on lähetettävä käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankoh­dasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Ilmoituksessa on myös mainittava, onko sopijapuolella oikeus irtisa­noa myyntisopimus. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kahden vii­kon, kuluttajien osalta kuukauden, kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoi­tus lähetetään käyttäjän laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi käyttäjälle tulevaan laskuun.

8.9. Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomai­sen päätös, on myyjällä oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lukien kun muu­tos tai päätös tuli voimaan. Jos kyseessä on muutos käyttäjän vahingoksi, muutos voidaan toteuttaa myöhemminkin myyjän määräämänä ajankohtana. Myyjän on ilmoitettava näillä perusteilla tehtävistä muutoksista mahdollisim­man pian.

 

9. Myyntisopimuksen siirto

9.1. Käyttäjä ei voi siirtää myyntisopimusta kolmannelle.

9.2. Myyjä on oikeutettu siirtämään myyntisopimuksen toiselle myyjälle. Myyn­tisopimuksen ehtoja ei voida siirron yhteydessä muuttaa. Uuden myyjän on ilmoitettava siirrosta käyttäjälle viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä.

9.3. Toimitusvelvollisuuden piirissä tehtyä myyntisopimusta ei voida siir­tää sähkönkäyttöpaikasta toiseen. Toimitusvelvollisuuden ulkopuolella teh­ty myyntisopimus pysyy voimassa muutosta tai muusta sähkönkäyttöpaikan vaihdoksesta huolimatta, jos niin on sovittu tai jollei myyntisopimusta irtisa­nota siten kuin kohdassa 10.2.3 tai 10.4.1 määrätään.

 

10. Myyntisopimuksen päättyminen

10.1. Liittymissopimuksen päättyessä päättyvät myös liittymissopimuksen mukaista sähkönkäyttöpaikkaa koskevat myyntisopimukset.

10.2. Määräaikainen myyntisopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai pur­kamisen johdosta, jollei kohdista 10.2.1-10.2.5 muuta johdu:

10.2.1. Jollei muuta ole sovittu, määräaikainen myyntisopimus jatkuu mää­räajan umpeutumisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, jollei myyjän ja käyttäjän välillä ole tehty uutta myyntisopimusta tai jompikumpi sopijapuo­lista ole kahden viikon irtisanomisajoin irtisanonut sopimusta.

10.2.2. Kuluttaja saa irtisanoa toimitusvelvollisuuden ulkopuolella olevan yli kahdeksi vuodeksi tehdyn määräaikaisen myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla, kun se on ollut voimassa kaksi vuotta.

10.2.3. Toimitusvelvollisuuden ulkopuolella voidaan tehdä myös sellainen mää­räaikainen myyntisopimus, jonka voimassaolo jatkuu uuden sopimuskauden, jollei sopijapuoli ilmoita haluavansa irtautua siitä. Myyjän tulee lähettää kulut­tajalle ilmoitus uuden sopimuskauden alkamisesta vähintään kuukautta ennen sitä ajankohtaa, jolloin kuluttaja viimeistään voi irtautua sopimuksesta uuden sopimuskauden osalta. Edellisessä kohdassa tarkoitettu kuluttajan oikeus irtisanoa määräaikainen myyntisopimus alkaa, kun kaksi vuotta on kulunut ensimmäisen saman sopimuksen mukaisen sopimuskauden alusta. Kahdeksi vuodeksi tai tätä pidemmäksi ajaksi tehdyn määräaikaisen sopimuksen päät­tyessä uuden määräaikaisen sopimuksen solmiminen edellyttää kuluttajan nimenomaista suostumusta.

10.2.4. Kumpikin sopijapuoli saa kuitenkin aina irtisanoa kahden viikon irtisa­nomisajoin määräaikaisen myyntisopimuksen käyttöpaikan vaihtuessa toiseksi esimerkiksi käyttäjän muuton takia, jollei muuta ole sovittu.

10.2.5. Kuluttaja saa irtisanoa määräaikaisen myyntisopimuksen, jos kuluttajan sähkönkäytön tarve on olennaisesti muuttunut kuluttajan vakavasta sairastu­misesta, lähiomaisen kuolemasta tai näihin rinnastettavista painavista syistä ja jos myyntisopimuksen jatkuminen tällöin on kuluttajan osalta kohtuutonta.

10.3. Jos määräaikainen myyntisopimus muuten kuin kohdissa 10.2.1—10.2.5 mainituissa tilanteissa päättyy käyttäjästä johtuvasta syystä ennen määräai­kaa, on myyjällä oikeus periä käyttäjältä kohtuullinen sopimussakko, jos siitä ja sen määrästä on yksilöllisessä myyntisopimuksessa erikseen sovittu.

10.4. Toistaiseksi voimassa oleva myyntisopimus päättyy irtisanomisen tai pur­kamisen takia.

10.4.1. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa toimitusvelvollisuuden ulkopuolel­la olevan myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajoin, jollei muuta ole sovittu. Myyjän irtisanomisaikaa ei voida sopia kahta viikkoa lyhyemmäksi.

10.4.2. Käyttäjä voi aina irtisanoa toimitusvelvollisuuden piirissä olevan myyn­tisopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

10.4.3.Myyjä ei voi irtisanoa kuluttajan toimitusvelvollisuuden piirissä olevaa myyntisopimusta. Muun käyttäjän myyntisopimuksen myyjä voi irtisanoa kol­men kuukauden irtisanomisajalla, jos myyntisopimuksen pitäminen voimassa on lainsäädännön muutoksen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen takia myyjän kannalta kohtuutonta.

10.5. Käyttäjällä on oikeus purkaa myyntisopimus, jos sähkönmyynnin aloit­taminen on viivästynyt yli vuorokaudella sovitusta ajankohdasta tai sähkön­myynti on ollut keskeytyneenä yli vuorokauden, jollei viivästyksen tai kes­keytymisen syynä ole ylivoimainen este tai verkonhaltijasta johtuva seikka.

10.6. Myyjällä on oikeus purkaa myyntisopimus,

10.6.1. jos käyttäjä on olennaisesti rikkonut myyntisopimukseen perustuvia vel­voitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu myyjän kirjallisesti ilmoitta­massa kohtuullisessa määräajassa;

10.6.2. jos käyttäjä on syyllistynyt sähkön anastamiseen tai verkonhaltijan tai myyjän vastuulla olevien laitteiden tahalliseen vahingoittamiseen;

10.6.3. jos toimitus sähkönkäyttöpaikkaan on keskeytetty käyttäjän tekemän maksu-tai muun sopimuslaiminlyönnin takia ja keskeytys on kestänyt vähin­tään kuukauden tai mikäli keskeytystä ei ole voitu käyttäjästä tai jakeluver­konhaltijasta johtuvasta syystä teknisesti toteuttaa, keskeytyksen edellytysten täyttymisestä on kulunut vähintään kuukausi; tai

10.6.4. jos verkonhaltija on purkanut käyttöpaikan verkkosopimuksen.

10.7. Kuluttajan maksuviivästyksen johdosta myyntisopimus voidaan purkaa vain kohdan 10.6.3 mukaisessa tilanteessa.

10.8. Myyjä lähettää käyttäjälle myyntisopimuksen purkamisesta kirjallisen ilmoituksen, jossa mainitaan purkuperuste ja myyntisopimuksen päättymisai­ka.

10.9. Käyttäjällä on 15 päivän ajan (kuluttajalla 30 päivän ajan) ehtojen tai hintojen muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa myyntisopimus päät­tyväksi kahden viikon irtisanomisajoin. Tällöin muutetut ehdot tai hinnat eivät koske käyttäjää, ellei muutos johdu viranomaisen päätöksestä tai lainsäädän­nön muutoksesta.

11. Riitojen ratkaiseminen

11.1. Kuluttajalla on oikeus saattaa tämän myyntisopimuksen tulkinnasta aiheu­tuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

11.2. Myyntisopimuksesta johtuvat erimielisyydet käsitellään käyttäjän sähkön­käyttöpaikan käräjäoikeudessa ensiasteena, jollei toisin ole sovittu. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne Suomessa olevan kotipaikkansa kärä­jäoikeudessa. Muuta kuin kuluttajaa vastaan myyjä voi nostaa kanteen myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.