Fiksusähkön sopimusehdot

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkön alkuperä on Suomen tuotantojakauman mukaista uusiutuvalla energialla, ydinvoimalla ja fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sekasähköä.

Sopimuksen kesto

Fiksusähkö-sopimus on määräaikainen sopimus. Sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi kulloinkin voimassa olevin sopimushinnoin. Tällöin asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla. Sopimukseen sovellettavat uudet hinnat ilmoitetaan 1 kuukausi ennen määräajan umpeutumista.

Sähkön hinta

Fiksusähkö-sopimuksen hinta muodostuu kolmesta hintakomponentista: 1) sähköenergian kiinteästä hinnasta (c/kWh), joka on sovittu sopimuskaudelle, 2) kulutuksen ajoituksen perusteella määräytyvästä hintakomponentista (c/kWh, myöh. käyttövaikutus) sekä 3) kuukausittaisesta perusmaksusta. Sähköenergian laskutushinta muodostuu kiinteästä hintaosasta c/kWh (1), johon lisätään kuukausittain toteutunut, käyttöpaikkakohtainen, käyttövaikutus c/kWh (2). Sähköenergian laskutushinta ei voi kuitenkaan olla negatiivinen.

Käyttövaikutus on kuvattu tarkemmin alla. Toteutuneet laskutushinnat löytyvät OmaHelen-sovelluksesta. Asiakkaan suostumus Oma Helenin käyttöönottoon on edellytys Fiksusähkö-sopimuksen syntymiselle. Myyjä hyvittää tai veloittaa käyttöpaikkakohtaisen käyttövaikutuksen kalenterikuukausittain.

Käyttövaikutus määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaiseman sähkön tuntikohtaisen Suomen aluehinnan (Elspot) ja asiakkaan tuntikohtaisen kulutuksen perusteella. Laskentajaksona käytetään kalenterikuukautta. Mikäli asiakkaan sopimus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, käytetään hinnanlaskennassa sitä osaa kalenterikuukaudesta, kun asiakkaalla on ollut voimassa oleva Fiksusähkö-sopimus. Asiakkaan kulutuksella painotettu keskihinta (A) perustuu tällöin voimassaolopäivien sähkönkulutukseen ja tuntihintaan ja sähköpörssin koko laskutuskuukauden keskihintaan (B).

Kuukausittainen käyttövaikutus lasketaan:
(A-B) / E = c/kWh, missä
A = tuntikohtaisen sähkönkulutuksen (kWh) ja tuntikohtaisten pörssisähkön hintojen (c/kWh) tulojen summa
B = Kuukauden sähkönkulutus (kWh) x pörssisähkön painottamaton kuukausikeskiarvo (c/kWh)
E = Kuukauden sähkönkulutus (kWh)

A = Yhden tunnin kulutus kerrotaan saman tunnin spot-hinnalla, jonka jälkeen nämä kuukauden kaikkien tuntien tulot summataan yhteen. Näin saadaan kuukauden ajalta jokaisen tunnin vaikutus huomioitua, sillä eri tuntien kulutukset ja markkinoilla määräytyvä spot-hinta vaihtelevat suuresti tunneittain.

B = Lasketaan saman kuukauden sähkökulutus yhteensä ja kerrotaan se saman kuukauden spot-hinnan kuukauden keskiarvolla. Tällä tavoin saadaan laskettua, mikä olisi hinta kokonaiskulutukselle spot-hinnan keskiarvon mukaan.

(A-B) = Kun A:sta vähennetään B, nähdään, miten kulutus halpoina ja kalliina tunteina suhteutuu keskiarvoon. Se, onko arvo negatiivinen eli laskua pienentävä vai positiivinen eli laskua kasvattava, määräytyy sen mukaan, onko suurempi osa kuukausikulutuksesta kulutettu halvempana vai kalliimpana tuntina verrattuna koko kuukauden keskiarvoon. Mitä enemmän kuukauden kulutusta saa ohjattua halvoille tunneille, sitä enemmän päästään alle kuukauden keskiarvon.

(A-B) / E = Lopuksi laskettu A-B suhteutetaan kulutukseen jakamalla se kuukauden kulutuksella. Näin saadaan käyttövaikutus eli arvo c/kWh -yksikkönä. Kyse on siis yksinkertaisuudessaan oman kulutuksen tuntihintojen vertaamisesta spot-hinnan kuukauden keskiarvoon nähden.

Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle Oma Helenissä näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Fingridin tuotannon ja kulutuksen volyymimaksun muutoksen vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi sen voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle muutoksen vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta. Kulloinkin voimassa oleva Fingridin tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu löytyy osoitteesta https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/tasepalvelut/maksut/

Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista asiakkaalle Oma Helenissä.

Muut ehdot

Fiksusähkö-sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle, jonka sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 100 000 kWh/vuosi. Mikäli toteutunut sähkönkäyttö ylittää 100 000 kWh/vuosi Helenillä on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla. Mikäli Sopimus on solmittu Helenin ja yritysasiakkaan välille, on Helenillä oikeus välittömästi siirtää sopimus toistaiseksi voimassa olevalle Spot-sopimukselle.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.