Määräaikainen Valttisähkö -sopimuksen sopimusehdot

Sopimus on määräaikainen ja voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun ajan. Sähköenergian hinta koostuu kiinteästä energiakomponentista sekä kulutuksen ajankohtaan perustuvasta käyttövaikutuksesta. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu. Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkön alkuperä on Suomen tuotantojakauman mukaista uusiutuvalla energialla, ydinvoimalla ja fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sekasähköä.

Sopimuksen kesto

Määräaikainen Valttisähkö -sähkösopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi kulloinkin voimassa olevin sopimushinnoin. Tällöin asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla. Sopimukseen sovellettavat uudet hinnat ilmoitetaan 1 kuukausi ennen määräajan umpeutumista.

Sähkön hinta

Määräaikainen Valttisähkö -sähkösopimuksen hinta muodostuu kolmesta hintakomponentista: 1) sähköenergian kiinteästä hinnasta (c/kWh), joka on sovittu sopimuskaudelle, 2) kulutuksen ajoituksen perusteella määräytyvästä hintakomponentista (c/kWh, myöh. käyttövaikutus) sekä 3) kuukausittaisesta perusmaksusta. Sähköenergian laskutushinta muodostuu kiinteästä hintaosasta c/kWh (1), johon lisätään kuukausittain toteutunut, käyttöpaikkakohtainen, käyttövaikutus c/kWh (2). Sähköenergian laskutushinta ei voi kuitenkaan olla negatiivinen.

Käyttövaikutus on kuvattu tarkemmin alla. Toteutuneet laskutushinnat löytyvät OmaHelen-sovelluksesta. Asiakkaan suostumus Oma Helenin käyttöönottoon on edellytys Määräaikainen Valttisähkö -sähkösopimuksen syntymiselle. Myyjä hyvittää tai veloittaa käyttöpaikkakohtaisen käyttövaikutuksen kalenterikuukausittain.

Käyttövaikutus määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaiseman sähkön tuntikohtaisen Suomen aluehinnan (Elspot) ja asiakkaan tuntikohtaisen kulutuksen perusteella. Laskentajaksona käytetään kalenterikuukautta. Mikäli asiakkaan sopimus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, käytetään hinnanlaskennassa sitä osaa kalenterikuukaudesta, kun asiakkaalla on ollut voimassa oleva Määräaikainen Valttisähkö -sähkösopimus. Asiakkaan kulutuksella painotettu keskihinta (A) perustuu tällöin voimassaolopäivien sähkönkulutukseen ja tuntihintaan ja sähköpörssin koko laskutuskuukauden keskihintaan (B).

Kuukausittainen käyttövaikutus lasketaan:
(A-B) / E = c/kWh, missä
A = tuntikohtaisen sähkönkulutuksen (kWh) ja tuntikohtaisten pörssisähkön hintojen (c/kWh) tulojen summa
B = Kuukauden sähkönkulutus (kWh) x pörssisähkön painottamaton kuukausikeskiarvo (c/kWh)
E = Kuukauden sähkönkulutus (kWh)

A = Yhden tunnin kulutus kerrotaan saman tunnin spot-hinnalla, jonka jälkeen nämä kuukauden kaikkien tuntien tulot summataan yhteen. Näin saadaan kuukauden ajalta jokaisen tunnin vaikutus huomioitua, sillä eri tuntien kulutukset ja markkinoilla määräytyvä spot-hinta vaihtelevat suuresti tunneittain.

B = Lasketaan saman kuukauden sähkökulutus yhteensä ja kerrotaan se saman kuukauden spot-hinnan kuukauden keskiarvolla. Tällä tavoin saadaan laskettua, mikä olisi hinta kokonaiskulutukselle spot-hinnan keskiarvon mukaan.

(A-B) = Kun A:sta vähennetään B, nähdään, miten kulutus halpoina ja kalliina tunteina suhteutuu keskiarvoon. Se, onko arvo negatiivinen eli laskua pienentävä vai positiivinen eli laskua kasvattava, määräytyy sen mukaan, onko suurempi osa kuukausikulutuksesta kulutettu halvempana vai kalliimpana tuntina verrattuna koko kuukauden keskiarvoon. Mitä enemmän kuukauden kulutusta saa ohjattua halvoille tunneille, sitä enemmän päästään alle kuukauden keskiarvon.

(A-B) / E = Lopuksi laskettu A-B suhteutetaan kulutukseen jakamalla se kuukauden kulutuksella. Näin saadaan käyttövaikutus eli arvo c/kWh -yksikkönä. Kyse on siis yksinkertaisuudessaan oman kulutuksen tuntihintojen vertaamisesta spot-hinnan kuukauden keskiarvoon nähden.

Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle Oma Helenissä näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Fingridin tuotannon ja kulutuksen volyymimaksun muutoksen vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi sen voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle muutoksen vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta. Kulloinkin voimassa oleva Fingridin tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu löytyy osoitteesta https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/tasepalvelut/maksut/

Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista asiakkaalle Oma Helenissä.

Muut ehdot

Määräaikainen Valttisähkö -sähkösopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle, jonka sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 100 000 kWh/vuosi. Mikäli toteutunut sähkönkäyttö ylittää 100 000 kWh/vuosi Helenillä on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla. Mikäli Sopimus on solmittu Helenin ja yritysasiakkaan välille, on Helenillä oikeus välittömästi siirtää sopimus toistaiseksi voimassa olevalle Spot-sopimukselle.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Sopimus tulee voimaan jakeluverkon haltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan. Mikäli asiakkaan voimassa oleva määräaikainen sopimus estää sopimuksen voimaantulon haluttuna päivänä, siirtyy uuden sopimuksen alkaminen nykyisen määräaikaisen sopimuksen päättymisajankohtaan kuitenkin korkeintaan 6 kuukauden päähän alkuperäisestä myynnin aloituksesta. Kun tilaus on tullut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus asiakkaalle sähköpostitse.

Mikäli käyttöpaikka muuttuu toiseksi esimerkiksi asiakkaan muuton takia, sovitaan sopimuksen siirtymisestä asiakkaan uuteen osoitteeseen.

Sopimukseen sovelletaan edellä mainittujen ehtojen lisäksi Helenin yleisiä hinnastoja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät sisällä sähkön siirtoa.

Sopimus tulee voimaan tässä vahvistuksessa mainituin ehdoin, mikäli asiakas ei huomauta vahvistuksen sisällöstä kolmen viikon kuluessa tämän vahvistuksen päiväyksestä.

Lisää tietoa energiakuluttajien oikeuksista löytyy osoitteessa: www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo

Sähkön siirto ja mittaus

Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija vastaa sähkön siirrosta ja mittauksesta. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.

Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille [nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Asiakas voi myös käyttää peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa. Jos sopimus tehdään muuttotilanteessa asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä alkamaan alle 14 vuorokauden päähän (eli ennen peruuttamisajan päättymistä), asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä Henkilötiedot-sivulta.