Helen arbetar aktivt för att nå målet noll olycksfall. I januari 2014 startade det tvååriga utvecklingsprojektet Tapaturmaton Helen som syftar till att utveckla arbetarskyddet.

Tavoitteena tapaturmaton Helen

Syftet med projektet är att engagera hela Helens personal i att tänka på både sin egen och andras arbetssäkerhet och förbättra förmännens kompetens inom ledningen av arbetssäkerhet.

Under det första året tog projektet god fart. Säkerhetsfrämjande arbete utförs bland annat i arbetssäkerhetsarbetsgrupper som fokuserar på olika områden.

- Vi blev positivt överraskade av att det var så lätt att få folk med i arbetsgrupperna, trots att arbetet utförs vid sidan av deras eget arbete. Det är också glädjande att se hur inställningen till arbetssäkerhet håller på att förändras och hur kunskapen har ökat, säger Rolf Karlsson som leder projektet.

LEDNINGEN ÄR MED OCH PERSONALEN HAR AKTIVERAT SIG

Helens handbok om grundläggande krav på ledning av arbetssäkerhet blev klar under 2014 och togs i bruk vid ingången av 2015. I handboken definieras hur den egna personalen och utomstående entreprenörers personal åtminstone bör agera i arbetssäkerhetsfrågor vid arbete på Helen Ab:s verksamhetsställen och byggplatser.

Under året arbetade man också på en handbok med absoluta spelregler för arbetssäkerhet. Spelreglerna tas i bruk 2015.

Rolf Karlsson berättar att skyddsutrustningen och arbetsredskapen är helt i sin ordning på Helen, men attityderna och förutseendet samt beaktandet av säkerhetsaspekter vid arbetsplaneringen skulle kunna förbättras.

- I och med projektet har arbetssäkerheten lyfts fram. Helens ledning är med och personalen har aktiverat sig. Attityderna till arbetssäkerhet har förbättrats och är på väg i positiv riktning, säger arbetstagarnas arbetarskyddsfullmäktige Jouni Kekki.

FLER SÄKERHETSOBSERVATIONER

Antalet säkerhetsobservationer ökade kraftigt under 2014 jämfört med tidigare år.

- Tack vare projektet har man börjat diskutera arbetssäkerhet och blivit bättre på att beakta den. Vi har lyckats få fler personer än tidigare att delta i utvecklandet av den, säger Rolf Karlsson.

- Projektet har ökat insikten om betydelsen av arbetssäkerhet, gemensamma verksamhetsrutiner och handlingsmodeller och förståelsen för Helens bästa som helhet, tillägger Karlsson.

Projektet Noll olycksfall på Helen fortsätter även under 2015.

Olycksfallsfrekvens i Helen-koncern

 Olyckor / milj. arbetstid
2010 16.7
2011 16.9
2012 11.0
2013 10.1
2014 9.2