Förnybar energi från ditt eget tak med hjälp av solpaneler

El som produceras med egna solpaneler sparar både miljön och pengar. Dra nytta av vår erfarenhet av solenergi och be om en offert på solkraftverkslösningar.

Ta kontakt

Lämpliga paneler för alla tak

Solpanelerna passar på alla slags egnahemshustak oberoende av taktypen. Komponenterna i våra system är anpassade till finländska förhållanden och det finns olika installationssystem för olika taktyper. Vi skräddarsyr alltid solpanelspaketen enligt kundens behov. Du kan få hushållsavdrag för installation av solpaneler.

Vi levererar och installerar solpaneler till största delen av Finland.

Garanterad produktion och livstidsservice

Vi levererar och installerar solpaneler till största delen av Finland, tills vidare med undantag av Lappland och Åland. Vi gör det enkelt för dig att dra nytta av solpaneler och säkerställer att dina solpaneler börjar producera el på förväntat sätt samt följer med dina solpanelers produktion under hela deras livscykel.

Vi ser till att anskaffningen av solpaneler går smidigt ända från kartläggning till installation och ibruktagning. Du får allt du behöver från en och samma pålitliga leverantör som en nyckelfärdig leverans. Solelsystemen är underhållsfria och vi är alltid tillgängliga i alla frågor som gäller ditt system.

Leverans av solpaneler

Helens solkraftverk

Hehku

Ett pålitligt och högklassigt val som hjälper dig att själv producera förnybar el på ett ekologiskt och effektivt sätt. Hehku-solkraftverket består av traditionella gråsvarta p-mono PERC-solpaneler.

Läs mer

Hohde

Ett solkraftverk med avancerad teknik som består av helsvarta HJT-solpaneler av N-typ. Hohde-solkraftverket erbjuder en utmärkt uteffektgaranti, verkningsgrad och effekt, i synnerhet vid höga temperaturer.

Läs mer

Solenergi är en lönsam investering

Tillgången på solenergi är stor i Finland och enligt prognoser kommer solelen att vara en av de förmånligaste formerna av elproduktion under de närmaste åren. Redan nu betalar solelsystemet igen sig under garantitiden, då vi ställer det i förhållande till din elförbrukning. Allt eftersom solelen ökar i popularitet, höjer solpanelerna också värdet på ditt hem.

Helen tillhandahåller också solenergi för företag och husbolag.

 Tre skäl att skaffa solpaneler från Helen

  1. Allt som behövs för att producera solenergi och bli mer självförsörjande får du från en och samma pålitliga aktör, nu och i framtiden.
  2. Med ett eget solkraftverk producerar du el själv ekologiskt och minskar därmed ditt klimatavtryck.
  3. Helen har över hundra års erfarenhet av energibranschen och vår erfarenhet av solenergi är i särklass. Vi har byggt stora solkraftverk i Helsingfors och anslutit Nordens största ellager till ett av dem. Vi erbjuder också våra kunder möjlighet att boka egna solpaneler. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete är kontinuerligt.

Dra full nytta av solpanelerna med Oma Helen

Appen Oma Helen håller dig uppdaterad i alla energiärenden. Den ger dig all nödvändig information om ditt hems elförbrukning och dina solpanelers produktion i en och samma översiktsvy. Med hjälp av appen kan du till exempel koncentrera förbrukningen till de tider då dina solpaneler producerar mest el.

  

Bekanta dig med Oma Helen

Tjänsten finns i din kommun.

Tjänsten är tyvärr inte tillgänglig i din kommun

Kontaktuppgifter

Allmän kundtjänst för solsystem
aurinkoenergia@helen.fi
09 617 8065 (vardagar 8–16)

Ofta ställda frågor om solpaneler

Solkalkylator

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Solkalkylatorns resultat grundar sig på data insamlade av Sun Energia och på en modell av solelspotentialen för byggnadens tak, där man beaktat takets riktningar, lutningsvinklar, strukturer och alla skuggfaktorer samt de lokala väderuppgifterna.

Byggnaden på den adress som matats in i kalkylatorn lämpar sig inte nödvändigtvis för solpaneler eftersom taket är kraftigt skuggat. Kalkylatorn kan även visa noll om byggnaden inte hittats i materialet.

I synnerhet nya byggnader kan saknas i kartmaterialet eller så kan det vara ett fel i datamaterialet. I vissa fall kan potentialen för solel inte beräknas på grund av kartmaterialets bristande precision.

Man kan också göra en grov bedömning av det egna takets lämplighet för solpaneler genom att kontrollera hur solen skiner på den del av byggnadens tak som vetter mot söder.

Val av panelpaket

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.
  1. Ett trefassystem fördelar produktionen på alla elförbrukande faser i hemmet, varvid du själv får tillgång till största delen av produktionen. Hemmets elförbrukning kan öka i framtiden i och med anskaffning av luftvärmepumpar och laddstationer för elbil. På så sätt är ett enfassystem inte ett kostnadseffektivt alternativ med tanke på framtiden.
  2. Högklassiga delar säkerställer en problemfri användning. Billiga delar blir på lång sikt dyrare för dig. Servicen hos högklassiga tillverkare är säker och snabb också i garantiärenden.
  3. Det lönar sig att skaffa panelerna från ett pålitligt företag, vars verksamhet med säkerhet fortsätter under hela livscykeln för ditt solelsystem. En god försäljare svarar på dina frågor under användningen, tar vid behov hand om garantiärenden samt möjliggör en utvidgning av ditt system och anslutning av nya produkter till systemet.

I södra Finland är årsutbytet från ett solelsystem på 1 100 Wp och 30–45 graders lutning cirka 900 kWh. I de södra delarna av Finland ligger årsutbytet på samma nivå som i Nordtyskland.

Årlig solinstrålning (klicka för att öppna bild)

Wp står för systemets toppeffekt i watt och kWp i kilowatt.

Vid solelsynen dimensionerar vi systemet utifrån ditt behov. Ett solelsystem är optimalt när du själv kan utnyttja all energi som produceras. Därför dimensioneras systemet utifrån hemmets förbrukning under en sommardag.

Ett trefassystem fördelar produktionen på alla elförbrukande faser i hemmet, varvid du själv får tillgång till största delen av produktionen. Dessutom kan hemmets elförbrukning öka i framtiden i och med anskaffning av luftvärmepumpar och laddstationer för elbil. På så sätt är ett enfassystem, som bara matar el i en av hemmets faser, inte ett kostnadseffektivt alternativ med tanke på framtiden.

Med solpanelerna följer en växelriktare som omvandlar likströmmen från solpanelerna till växelström, så att den kan användas i hemmet och matas ut på elnätet.

HTJ kommer från engelskans Heterojunction Technology. I solpaneler med HJT-teknik omges kiselcellen av ett lager amorft kisel. HJT representerar den nya generationen av teknik som blivit allt vanligare under 2023. Tekniken ger solpanelerna en bättre prestationsgaranti samt en högre verkningsgrad och värmetålighet.

Helens utvalda leverantörer

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Alla våra leverantörer hör till de bästa på marknaden. De listade leverantörerna hör till toppaktörerna på marknaden vad gäller kvalitet, service och hållbarhet.

Helen har valt Fronius och Sungrown som leverantörer av växelriktare. Båda placerade sig bland de fem bästa växelriktartillverkarna i en internationell jämförelse 2023. Vilka växelriktare som tillhandahålls beror på tillgången.

En växelriktare av hög kvalitet är ytterst viktig för solelsystemets funktion, eftersom växelriktaren spelar en avgörande roll i att omvandla den likström som produceras av solpanelerna till den växelström som fås ur hemmets eluttag.

Garantin på de solpaneler vi tillhandahåller är 12–15 år, garantitiden för växelriktare varierar mellan 5 och 10 år. Dessutom beviljas en effektgaranti för panelerna, som varierar enligt panelernas teknik. Garantin på monteringssystemet är 30 år och installationsgarantin är 5 år.

Effektgarantin, som också kallas prestationsgaranti, visar hur många procent av solpanelernas nominella effekt som återstår efter en viss tid.

Alla paneler som Helen tillhandahåller har en prestationsgaranti på 93 % under 10 år och 84 % under 25 år. Garantin säkerställer att panelerna under de 10 första åren producerar el med en effekt som är minst 93 % av den nominella effekt som tillverkaren uppgett, och under 25 år med en effekt som är minst 84 % av den nominella effekt som tillverkaren uppgett.

Paneler med HJT-teknik har en ännu högre prestationsgaranti: 95,75 % under 10 år och 92 % under 25 år.

Alla våra leverantörer hör till de bästa på marknaden. De listade leverantörerna hör till toppaktörerna på marknaden vad gäller kvalitet, service och hållbarhet. Dessutom kräver Helen separata hållbarhetsrapporter och intyg av sina leverantörer.

Skaffa solelsystem

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Du kan dra av installationsarbetets andel av ditt solelpaket i beskattningen. År 2023 kan du få maximalt 2 250 euro i hushållsavdrag. På vår faktura har vi färdigt specificerat den del som berättigar till hushållsavdrag. Av totalpriset för ett solelsystem får du i beskattningen dra av 40 procent för installationsarbetets andel. Självrisken är hundra euro. Läs mer på www.vero.fi/sv

I allmänhet behövs inget separat åtgärdstillstånd när panelerna monteras plant mot taket och det inte är fråga om en skyddad byggnad. Praxis är inte ännu enhetlig i alla kommuner och därför ska du kontakta byggnadstillsynen i din egen kommun innan du beställer ett solelsystem. Till exempel i Helsingfors, Esbo och Vanda behövs inget tillstånd om byggnaden inte är skyddad, byggnadshistoriskt värdefull eller värdefull för stadsbilden och montering sker plant mot taket. I många andra kommuner behövs däremot ett åtgärdstillstånd som fås via byggnadstillsynen.

Helen hjälper kunden i frågor om bygglov och åtgärdstillstånd. I sista hand är det ändå kunden som bär ansvar för tillståndsärendena.

Helen fyller på kundens vägnar i den ansökan om nätanslutning som skickas till elnätsföretaget.

Det egna solkraftverkets produktion och användning

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Med hjälp av Helens solkalkylator kan du ta reda på hur mycket solenergi ditt tak skulle producera. Kalkylatorn beaktar eventuella skuggande faktorer på taket, såsom byggnader och träd. En noggrann uppskattning av en lämplig solpanellösning får du genom att beställa en solelsyn.

En solpanel behöver inte direkt solljus för att fungera, så den producerar el också under mulna dagar. På natten produceras ingen solenergi och då tas den el som behövs från elnätet. Den bästa nyttan och den största besparingen får man om man förbrukar el under den tid då solpanelerna producerar den.

Det är alltid bäst att placera solpanelerna så att de inte hamnar i skugga. Träd och konstruktioner som skuggar panelerna försämrar systemets energiutbyte. Det lönar sig bättre att bygga ett litet solelsystem än ett större system med högre nominell effekt som delvis hamnar i skugga.

Solpaneler är praktiskt taget underhållsfria och behöver ingen särskild rengöring. Pollen sköljs bort av regn.

Om du inte använder all den solel du producerar, kan du lagra den i ett fysiskt ellager som Helen tillhandahåller. Alternativt kan du sälja ditt elöverskott till oss till börspris, enligt marknadens bästa avtal, eftersom vi inte debiterar någon förmedlingsavgift eller andra avgifter. Kontakta oss så ser vi vilken lösning som bäst passar dig.

Ansluta solpanelerna till elnätet

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Helens solelsystem passar inte i fritidshus som saknar elanslutning. Installationsobjektet behöver en elanslutning eftersom de solelsystem och ellager vi tillhandahåller ska anslutas till nätet.

Tyvärr kan ett nätanslutet solelsystem inte användas som reservkraft, eftersom solelsystemet stängs av automatiskt vid fel i elnätet. Detta är nödvändigt för reparatörernas säkerhet. Du kan använda ett ellager för att garantera tillgång till el under strömavbrott.

För mer information