VERKSAMHETSÅRET

Koncernen omsatte 819 miljoner euro. Detta var 58 miljoner euro mindre än året innan.

Koncernens rörelsevinst var 219 miljoner euro (239 miljoner euro) och dess andel av omsättningen var 27 %.

Helen-koncernen, omsättningens fördelning

Omsättningen 819 milj. euro

 %
Elförsäljning
totalt
39
Övriga
intäkter
8
Fjärrvärmens
försäljning
40
Elöverföringens
försäljning
13

FORSKNING OCH UTVECKLING

Betydande satsningar gjordes på att utveckla driftsberedskapen för pellets. Andra viktiga produktutvecklingsprojekt under året var bl.a. flexibel elefterfrågan, fjärrstyrning av hemmet i Fiskehamnen, solkraftverket i Södervik och värmelösningarna i Zachrisbackens skolcentrum. Tillsammans med Liikennevirta Oy utvecklades tjänster för eldriven trafik.

Kostnaderna för forskning och utveckling

 %
Klimat
och miljö
(nya lösningar)
24
Minskning
av utsläppen 
(nuvarande
prod.)
27
Slutkunds-
produkterna
3
Processerna 15
Ny
affärsverksamhet
22
Kontroll av
tillgånger
9

FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA

Året var varmare än genomsnittet, vilket minskade fjärrvärmeproduktionen. Produktionen uppgick till cirka 6 900 GWh, vilket är cirka en procent mindre än föregående år. Totalpriset för fjärrvärmen i Helsingfors var fortsättningsvis över 20 procent lägre än medelpriset för hela landet.

Fjärrkylakunderna ökade med 10 % och försäljningen ökade till 132 GWh. Vid årets slut var sammanlagt 280 fastigheter anslutna till fjärrkyla.

Rekordmycket förnybar fjärrvärme producerades, sammanlagt 90 500 MWh, vilket är 24 % mer än året innan.

Genomsnittliga priset på fjärrvärme

€/MWh

 Med skatterNetto
2010 47.3 38.6
2011 58.9 48.0
2012 62.6 50.9
2013 64.2 51.8
2014 62.1 50.1

Fjärrvärmeförsäljning

GWh

 Utetemperatur korrigeradeFörsäljning
2010 7046 7476
2011 7034 6441
2012 6985 6763
2013 6912 6449
2014 6966 6377

Antalet fjärrvärmeanslutningar 1970-2013

Antalet

  Anslutningar
v. 1970 1682
v. 1980
4954
v. 1990
9022
v. 2014
14851

Fjärrvärmekunders anslutningskraft

Totalt, MW

 MW
v. 1970 627
v. 1980 1736
v. 1990 2375
v. 2014 3324

ELFÖRSÄLJNING

Inom detaljförsäljningen av el nåddes ett bra resultat med konkurrenskraftiga priser.

Försäljningspriserna på elprodukter sänktes i början av juni i enlighet med prisutvecklingen på elmarknaden.

Bilden visar årsmedelvärdet för elförsäljningspriset inklusive skatt för en typisk lägenhet i flervåningshus (årsförbrukning 2 000 kWh).

Elpriserna för konsumenter

 FinlandHelen
2010 8.18 7.43
2011 9.05 8.59
2012 8.74 8.27
2013 8.81 8.37
2014 8.48 7.97

ELÖVERFÖRING

Inom Helen Elnät Ab:s distributionsområde var elanvändningen störst på fredag eftermiddag den 14 januari 2014, då förbrukningen under en timme var 817 MWh.

Elöverföringssäljning

 %
10 ja 20 kV 38.9
110 kV 5.7
0,4 kV 55.4

Elförbrukningen i Helsingfors

 Elförbrukningen, GWh
2010 4730
2011 4590
2012 4649
2013 4540
2014 4520

 

År 2014 var den totala elförbrukningen i Helsingfors sammanlagt 4 520 GWh, vilket är 0,5 procent mindre än 2013.

Leveranssäkerheten av el

 Kundens årliga avbrottstiden, minuter
2010 13.0
2011 5.5
2012 2.2
2013 3.4
2014 2.4

 

I fråga om elleveranssäkerhet nåddes i Helsingfors ett mycket gott resultat redan för tredje året i rad, vilket i genomsnittlig avbrottsfrekvens innebär att en elanvändare i Helsingfors en gång på tolv år upplever ett halvtimmeslångt elavbrott.

ENERGIPRODUKTION

Den totala elanskaffningen minskade med cirka 3 % från föregående år. Elanskaffningen från kraftverken i Helsingfors samt via kraftandelar och köp uppgick totalt till 7 010 GWh.

De utsläppsfria produktionsformernas andel av den totala elanskaffningen ökade. Vattenkraftens, kärnkraftens och vindkraftens andel av den totala anskaffningen var cirka 33 %. Under året ökade vattenkraftens andel till 11 %.

El till grossister

Energiamuoto%
Kol 21
Kärnkraft 20
Förnybara 11
Naturgas 45

Värmes samproduktion vid kraftverk och värmeverk

Totalt 5 865 GWh

 %
Samproduktion 90
Särproduktion 10

 

Av fjärrvärmen producerades 91 % genom energieffektiv kraftvärmeproduktion i kraftverken på Hanaholmen och Sundholmen och i Nordsjö samt i Katri Valas värmepumpsanläggning.

Els samproduktion vid Helsingfors

Totalt 4 623 GWh

 %
Samproduktion 99
Särproduktion 1

 

Av elen producerades 67 % vid kraftverken i Helsingfors, varav kraftvärmeproduktionens andel är 99 %.

Ursprunget av fjärrvärme

Energiamuoto%
Olja 2
Naturgas 48
Värmepumpen 5
Kol 45

 

Fjärrvärmeanskaffningen uppgick till 6 900 GWh, vilket är cirka en procent mindre än föregående år.

Naturgas var fortfarande den mest använda energikällan.

Ursprunget av fjärrkyla

Energiamuoto%

Absorbtion

24
Havsvatten 17

Värmepumpar

59

 

Produktionen av fjärrkyla fortsatte att öka under året. Totalt producerades 130 GWh fjärrkyla, vilket är 12 procent mer än året innan.

Grafen visar 2013 års fördelning. Uppgifterna för 2014 uppdateras i juli 2015.