Miljöbokslutet beskriver kostnader, investeringar, ansvar och inkomster som hänför sig till minskning av miljöpåverkan. 

MILJÖKOSTNADERNA MINSKADE

Helsingfors Energis miljökostnader minskade något från föregående år och uppgick till närmare 19 miljoner euro. Deras andel av samtliga kostnader var 3,5 % (3,4 %).

De största miljökostnaderna hänförde sig till rening av rökgaser (3,7 miljoner euro) samt till avfallshantering och utnyttjande av biprodukter (4,6 miljoner euro). Kostnaderna för avsvavling minskade, eftersom reparationer i kraftverken förekom i mindre utsträckning än tidigare år. Kostnadsökningen för övrig avfallshantering beror på ändringsarbeten vid kraftverken, bland annat revisionen av Sundholmens kraftverk.

Orsaken till de högre ekoeffektivitets- och miljöförvaltningskostnaderna är planer och åtgärder i samband med ökningen av andelen förnybar energi. Kostnaderna för rådgivning om energisparande var lägre än 2013, då förnyandet av Energitorget höjde kostnaderna.

INVESTERINGAR I UTSLÄPPSMINSKNING OCH FÖRNYBAR ENERGI

Miljöinvesteringarna ökade märkbart från föregående års 2 miljoner euro till 10,5 miljoner euro. De största miljöinvesteringarna under verksamhetsåret hänförde sig till modernisering av turbinen i Nordsjö B-kraftverk (3,6 miljoner euro), minskning av kväveoxidutsläppen framför allt på Sundholmen (3,1 miljoner euro) och inledandet av pelletseldning (2,7 miljoner euro).

Miljöintäkterna sjönk till 0,6 miljoner euro. Intäkterna hänförde sig huvudsakligen till understöd för forskning och utveckling samt till försäljning av skrot.

 2014 
1 000 €
muutos %2013 
1 000 €

Miljökostnader

     
Skydd av luft, jordmån och vattendrag      
   Avlägsnande av svavel 2 919  -47  5 520 
   Avlägsnande av kväve 533  -7  572 
   Avlägsnande av partiklar 288  -14  335 
   Avfallshantering och nyttoanvändning av förbränningsprodukter 3 050  -11  3 421
   Annan avfallshantering 1 538  106 746 
   Granskning av utsläpp och miljöpåverkan 179  -51 362 
   Skydd av mark och grundvatten 46     
Växelverkan      
   Energibesparingsrådgivning 1 036  -38  1 658 
   Miljökommunikation och -marknadsföring 581 -7 623
Miljöförvaltning och -utbildning 1 806  32 1 366 
Forskning och utveckling inom miljöskydd 2 068  -6  2 200
Bekämpning av buller och skakningar 33  898  3
Förbättring av ekoeffektiviteten 1 502  1 167  118 
Avskrivningar av miljöskyddsinvesteringar 3 253  13  2 870 

Miljökostnader totalt

18 832  -5  19 795
   Av omsättningen 2,7 %    2,7 % 
   Av alla kostnader 3,5 %    3,4 % 

Miljöinvesteringar

10 530  426  2 000 
   Av alla investeringar 11,8 %    3,4 % 

Miljökomster

587  -25 768