Verksamhetsåret 2014 var Helsingfors Energis sista år som affärsverk. Under året förberedde man sig vid sidan av den normala affärsverksamheten på bolagisering och överföring av affärsverksamheten till Helen Ab. 

I ekonomiskt hänseende motsvarade år 2014 förväntningarna. Året var varmare än genomsnittet, vilket gjorde att koncernens omsättning var något mindre än föregående år. De minskade bränslekostnaderna ledde också till lägre totala kostnader. Förhållandet mellan rörelsevinst och avkastning på eget kapital var oförändrat.

toimitusjohtaja Pekka Manninen

INVESTERINGAR I FÖRNYBAR ENERGI

Koncernens investeringar följde investeringsprogrammet. Under året fortsatte genomförandet av utvecklingsprogrammet med sikte på en kolneutral framtid samt i samband därmed förberedelserna för de investeringar som föranleds av EU:s industriutsläppsdirektiv. De övriga investeringarna hänförde sig till den normala produktions-, överförings- och fjärrvärmeverksamheten samt till utbyggnad och ombyggnad av tunnel- och fjärrkylanätet.

Med Vapo ingicks ett avtal om leverans av träpellets till Sundholmens och Hanaholmens kraftvärmeverk. Leveransvolymerna är nationellt sett mycket betydande. Pelletseldningen kräver stora investeringar i kraftverkens bränslesystem och bränslelagring. På Sundholmen har de här arbetena slutförts och pelletseldningen inleddes vid årsskiftet 2014. På Hanaholmen är pelletssystemet under byggnad och enligt planerna inleds pelletseldningen i slutet av 2015.

Solenergi kommer i fortsättningen att utnyttjas allt mer inom både el- och värmeproduktionen. I slutet av 2014 började man bygga Finlands största solkraftverk i Södervik mitt i Helsingfors. Driften av solkraftverket baserar sig på en helt ny form av kollektivitet. Kunderna kan boka en egen solpanel i kraftverket och i realtid följa hur mycket el den producerar. Panelerna såldes slut på rekordtid och ett andra solkraftverk med samma produktionsprincip är under planering.

I juli 2014 noterades igen nytt rekord för fjärrkylan i Helsingfors. En het sommardag producerades med hjälp av fjärrkyla 800 MWh förnybar fjärrvärme som utvunnits från solen. Detta motsvarar 250 000 stadsbors dagliga behov av tappvarmvatten.

En tät stadsstruktur ger oss nya möjligheter att öka användningen av förnybar energi, recirkulera energiflödena och minska utsläppen. Forskningsprojektet SunZEB – Plusenergi i staden som startade våren 2014 har till syfte att vidareutveckla en optimal energilösning för områden med fjärrvärme och fjärrkyla. I lösningen beaktas förutom byggnadens egen energianvändning även innovativ recirkulering och återanvändning av energi i ny- och ombyggnadsobjekt.

Som första energibolag i Finland lanserade vi tjänsten flexibel elefterfrågan för företag. Flexibel elefterfrågan testas som bäst också i hushåll. Via tjänsten kan företag och hushåll fungera som nationell reserv mot ersättning i pengar.

I fortsättningen fokuserar vi allt mer på kärnaffärsverksamheten: produktion, distribution och försäljning av energi. Hösten 2014 började vi utreda hur vi skulle kunna utveckla underhålls- och planeringsverksamheten och beslutade att slå ihop affärsområdena. Det nya affärsområdet Projekt och underhåll fungerar i fortsättning huvudsakligen som intern tjänsteleverantör.

Helenkoncernens dotterbolag Mitox Oy som levererar mättjänster såldes i maj 2014 till Empower Oy.

UTSIKTER FÖR 2015

Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015 efter att Helsingfors Energis affärsverksamhet överförts till det nya aktiebolaget. Ekonomin i euroområdet och Finland medför fortsättningsvis utmaningar under de kommande åren. Det råder stor osäkerhet om hur elmarknadens funktion kommer att utvecklas och hur bränsleprisutvecklingen kommer att påverka kostnaderna.

Riktlinjerna om ökad andel förnybar energi och användning av koldioxidfria och utsläppssnåla energikällor för med sig ett betydande investeringstryck under de närmaste åren. Utvecklingsprogrammets inverkan på de kommande årens resultatutveckling är anmärkningsvärt negativ.

Balansräkningen och de övriga verksamhetsvillkoren för Helen Ab avviker märkbart från verksamhetsmodellen för det nedlagda affärsverket Helsingfors Energi. Av denna orsak är nyckeltalen för Helen Ab och Helsingfors Energi inte jämförbara sinsemellan.

I sammanhanget vill jag passa på att framföra mitt varma tack till personalen, kunderna och samarbetspartnerna för ett gott samarbete.

Pekka Manninen