Rökgasutsläpp från kraftverken är vår största miljöpåverkan.

KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MINSKADE

År 2014 var koldioxidutsläppen från energiproduktionen 3,2 miljoner ton och de specifika utsläppen 240 g CO2/kWh. Utsläppen minskade med cirka 3 % från föregående år på grund av mindre bränsleförbrukning.

Koldioxidutsläppen

g C02/kWh

 g C02/kWh
2010 260
2011 250
2012 250
2013 250
2014 240

Levererad energi

GWh/vuosi

 Levererad energi
2010 14970
2011 13900
2012 13940
2013 13570
2014 13270

Koldioxidutsläpp i ton

ktC02

 kt
2010 3700
2011 3300
2012 3400
2013 3300
2014 3200

UTSLÄPPSGRÄNSERNA ÖVERSKREDS PÅ SUNDHOLMEN

År 2014 minskade svaveldioxidutsläppen klart jämfört med föregående år. Däremot ökade kväveoxidutsläppen en aning. På Sundholmen överskreds gränserna för svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp i december på grund av att automationen förnyades. De övriga kraftverkens utsläppsgränser överskreds inte, men förnyandet av automationen gjorde att avsvavlingsanläggningen på Sundholmen var ur funktion en lång tid under hösten, vilket man kompenserade genom att använda lågsvavligt kol.

Försurande utsläppen

ton/år

 SvaveldioxidKväveoxider
2010 2490 5640
2011 1950 4460
2012 2370 4420
2013 2240 3890
2014 1960 4140

 

mg/kWh

 SvaveldioxidKväveoxider
2010 180 390
2011 170 350
2012 180 330
2013 180 300
2014 160 320

Utsläppen av fina partiklar låg på samma nivå som året innan. De ökade partikelutsläppen från Sundholmen kompenserades tack vare det förbättrade läget på Hanaholmen.

Partikelutsläppen

ton/år

 Partiklar
2010 120
2011 120
2012 120
2013 130
2014 127

 

mg/kWh 

 Partiklar
2010 10
2011 11
2012 9
2013 10
2014 10

PÅVERKAN PÅ LUFTKVALITETEN HAR STABILISERATS

Årsmedeltalet för svaveldioxidhalten vid mätstationen i Vallgård som beskriver energiproduktionens inverkan på luftkvaliteten i Helsingfors var i fjol 1,9 µg/m3, vilket motsvarar de senaste årens nivå.

Före fjärrvärmens tidevarv och kraftvärmeproduktionen var årsmedelvärdena för svaveldioxidhalterna i Helsingfors stadskärna 50–100 µg/m3. Numera är gränsvärdet för luftkvaliteten 20 µg/m3.

Svaveldioxid i Vallila mätpunkt 

årliga genomsnitt

 mikrog./m3
2010 2.2
2011 2.4
2012 2.1
2013 1.6
2014 1.9

OBETYDLIG PÅVERKAN PÅ VATTNET

År 2014 släpptes 191 GWh värme ut i havet, vilket är 1,5 % av den använda bränsleenergin. Under 2000-talet har belastningen varierat mellan 180 och 2 200 GWh. Dessutom överfördes 71 GWh kylenergi till havsvattnet.

BIPRODUKTERNA BLIR CEMENT OCH JORDBYGGNADSMATERIAL

Utnyttjandet av flygaska för tillverkning av cement fortsatte och 63,5 % av askan utnyttjades. Den resterande flygaskan deponerades i gruvor tillsammans med slutprodukten från avsvavlingen. Bottenaskan lagrades huvudsakligen i mellanlagret i Nordsjö.

Flygaska

 %
Använts i
cement-
industrin
63.5
Bort-
skaffats
35.5

Bottenaska

 %
Använts i
cement-
industrin
7
Bort-
skaffats
93