Att öka användningen av solenergi är en viktig del av Helens mål om en koldioxidneutral energiproduktion. Från solen utvinns både el- och värmeenergi.

SOLPANELER ENSKILT ELLER I KRAFTVERK

Hösten 2014 lanserade Helen ett nytt tjänstekoncept: möjligheten att boka paneler i Helens solkraftverk. På det här sättet kan vem som helst producera inhemsk solenergi mot en månadsavgift. Kunder som betalat månadsavgiften får produktionen från sin egen panel avdragen från elräkningen (uppskattningsvis 230 kWh/år). Solkraftverket i Södervik och dess elproduktion kan följas i realtid på nätet.

Suomen suurin aurinkovoimala valmistuu Suvilahteen

Söderviks solkraftverk som är Finlands största byggs i Södervik i Helsingfors. På elstationens tak installeras 1 188 solpaneler i samband med andra reparationsarbeten. Kraftverket börjar producera el våren 2015.

Solpanelerna i Södervik såldes slut på några dagar. Tack vare den stora populariteten beslutade Helen att omedelbart börja planera följande solkraftverk.

Helen säljer också mindre panelpaket till hushålls- och företagskunder. Kunderna kan teckna avtal med elförsäljaren om återköp av överskottselen.

SOLVÄRME TAS TILLVARA MED FJÄRRKYLA

Helen tar tillvara överskottsvärme från sina kunder med hjälp av fjärrkyla. Fjärrkyla är en väsentlig del av det smarta energisystemet i Helsingfors, där sommarens spillvärme tas tillvara, vidareförädlas och återanvänds. Sommaren 2014 samlade man med hjälp av fjärrkyla upp över 40 000 000 kWh överskottsvärmeenergi som kunde utnyttjas. Det motsvarar det årliga värmebehovet i cirka 20 000 nya lägenheter på 80 kvadrat.

NOLLENERGI I TÄT STADSSTRUKTUR

När fjärrvärme och fjärrkyla kombineras med energieffektivt byggande kan en fastighet sommartid producera lika mycket eller till och med mer energi än den förbrukar under vintern. I en sådan nettonollenergibyggnad planeras fönsterstorleken och installationstekniken så att inomhusförhållandena är optimala med tanke på t.ex. ljusinsläpp och inomhusluft.

Separata solfångare behövs inte, eftersom sommarens spillvärme med hjälp av fjärrkyla används för att producera förnybar solenergi till fjärrvärmesystemet. Det hela undersöks närmare i projektet SunZEB som samordnas av Helen. I projektet medverkar bl.a. VTT, Aalto-universitetet, byggnads- och fastighetsbranschen, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet samt andra energibolag. Resultaten publiceras våren 2015.

Hybridsystemet förenar sol-, jord- och biovärme. Ett bra exempel på detta är Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom.