Uppvärmningssättets växlare

I värmeavtalet ingår anslutning av fastigheten till fjärrvärmenätet samt värmeleverans enligt gällande prislista. Vi lämnar offert när vi har kontrollerat uppgifterna om din fastighet.

Anslutning av en byggnad som konverterar till fjärrvärme

 1. Kontakta oss för att utreda anslutningsmöjligheterna.

 2. Vi lämnar en fjärrvärmeoffert efter att ha fått uppgifter om fastigheten och beräknar de årliga uppvärmningskostnaderna.

 3. För små bostadsfastigheter dimensionerar vi utrustningen och ger anvisningar om hur du ber om offert på installation av fjärrvärmeutrustningen från en värmeentreprenör.

 4. Utöver fjärrvärmeanslutningen måste du köpa och låta installera en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen överförs värmeenergi från fjärrvärmevattnet till vattnet som cirkulerar i fastighetens uppvärmningskrets och till tappvarmvattnet.

 5. Kom överens om installation av fjärrvärmeutrustningen. Be om offert på installation av utrustningen från en värmeentreprenör som godkänts av fjärrvärmeförsäljningen.

 6. Vår expert kan utföra en asbestutredning i fastigheten. Om asbestisoleringarna är skadade måste de avlägsnas av ett auktoriserat asbestsaneringsföretag.

 7. Uppvärmningsplaneraren och den byggplatsansvariga kommer överens om anslutningsledningens sträckning, tidsplanen för byggandet och mätcentralens plats. Vi skickar värmeavtalet för undertecknande cirka en månad före anslutningen.

 8. Den entreprenör du valt skickar fastighetens VVS-ritningar till oss för granskning och godkännande. Innan utrustningen tas i bruk beställer värmeentreprenören en ibruktagningsbesiktning. 

 9. Om fastigheten har styrd nattel som elprodukt behövs en ändring i elavtalet. Vid konvertering till fjärrvärme blir det ofta aktuellt att minska huvudsäkringens storlek. Se Helen Elnät Ab kontaktuppgifter.

 10. Vid konvertering till fjärrvärme behövs det också ändringar i elanläggningen. Det är ändamålsenligt att göra de här ändringarna i samband med de övriga arbeten som konverteringen föranleder. Arbetena får endast utföras av en auktoriserad elentreprenör.

 11. Helsingfors stads miljöcentral ger information om hantering av urbruktagna oljecisterner på numret 09 310 13000.