Jordvärme i bostadsbolag

Jordvärme är valet för bostadsbolag som värdesätter ekologi och energieffektivitet. Helen erbjuder bostadsbolag jordvärme så att bostadsbolaget antingen köper jordvärmelösningen eller beställer den som månadsprissatt tjänst. I anslutning till jordvärmelösningen kan ett värmeåtervinningssystem installeras med beaktande av lönsamheten och bostadsbolagets behov.

Jordvärme har utgått från försäljningen

Vi har förnyat vårt produktsortiment och kommer inte att fortsätta med jordvärme i framtiden. Vårt dotterbolag Geonova kommer att fortsätta erbjuda jordvärmelösningen som tidigare. Utforska Geonovas tjänster

Varför jordvärme?

Med jordvärme eller geoenergi avses energi som lagrats i berggrunden, marken eller i sjöar och vattendrag och som kan utnyttjas för uppvärmning av fastigheter och även för kylning. Den lagrade geoenergin är förnybar energi som huvudsakligen härstammar från solen, men också består av värme som kommer från jordens inre. Jordvärme är en långlivad och ekologisk värmelösning. Rätt dimensionerade ger värmebrunnarna värmeenergi under bostadsbolagets hela livscykel.

  • Jordvärmen minskar bostadsbolagets värmekostnader och sänker samtidigt bostadsbolagets vederlag som helhet
  • Jordvärme är miljövänlig och självförsörjande energiproduktion på bostadsbolagets egen tomt
  • Jordvärmen ökar fastighetens attraktivitet och höjer bostädernas försäljningsvärde
  • Värmeåtervinning i anslutning till jordvärme ger möjlighet att utnyttja fastighetens alla energiflöden effektivt samt gör att man klarar sig med färre energibrunnar

 

Anskaffning av jordvärme – steg för steg

Anskaffningen av ett jordvärmesystem består av flera steg som är betydelsefulla för bostadsbolaget, och Helen finns där som stöd för bostadsbolaget under hela processen. Med hjälp av högklassig kartläggning och planering kan bostadsbolagets nya jordvärmesystem börja producera ekologisk värmeenergi cirka 12–20 veckor efter beställningen.

Kartläggning

Offert och beställning

Planer och tillstånd

Borrning av värmebrunnar och installation av utrustning

Installation av utrustning och rivning av det tidigare systemet

Ibruktagande och justering av systemet

Överlåtelse och användarhandledning

Garantitid samt övervaknings- och serviceskydd

Du kan skaffa jordvärme på två sätt

Egen jordvärme

Ett eget jordvärmesystem som är skräddarsytt för bostadsbolaget, som nyckelfärdig leverans och till entreprenadpris. Jordvärmesystemet kan byggas med eller utan värmeåtervinning, beroende på bostadsbolagets behov. Som tilläggstjänst erbjuder vi övervaknings- och serviceskydd.

Jordvärme som tjänst

Jordvärme enligt tjänstemodellen, där Helen ansvarar för byggandet och driften av hela lösningen mot en månadsavgift. Förutsägbara kostnader gör investeringen bekymmersfri och underlättar bostadsbolagets budgetering, när ingen lånebörda uppkommer. Värmeåtervinning kan anslutas till lösningen beroende på bostadsbolagets behov.

Övervaknings- och serviceskydd

Övervaknings- och serviceskydd

Med Helens övervaknings- och serviceskydd får du tillgång till Helens experter, så att bostadsbolagets eget jordvärmesystem fungerar i alla situationer. Våra experter fjärrövervakar systemet dygnet runt, vilket betyder att eventuella felsituationer repareras i en handvändning. Genom årsservice som utförs av proffs tar du god hand om bostadsbolagets system och får i god tid information om eventuella reparationsbehov.

Vanliga frågor om jordvärme

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Priset på ett jordvärmesystem bestäms utifrån bostadsbolagets egenskaper, bland annat det årliga behovet av värmeenergi, de värmebrunnar som behövs, den tillgängliga tomtarealen och bostadsbolagets tekniska utrymmen. Läs mer om prissättningen här.

Jordvärme eller geoenergi är värme som lagrats i de ytliga delarna av marken och berggrunden och som kan utnyttjas för att värma utrymmena och tappvarmvattnet i bostadsbolaget. Läs mer om hur ett jordvärmesystem fungerar.

Jordvärme med värmeåtervinning är en lösning där värmeåtervinningsanläggningar som installerats i frånluftsfläktarna stöder jordvärmen som värmekälla för byggnaden. Att utnyttja värmeåtervinning i samband med jordvärme gör det möjligt att effektivt utnyttja fastighetens olika energiflöden, vilket förbättrar byggnadens energieffektivitet som helhet. Ett värmeåtervinningssystem gör också att man klarar sig med färre energibrunnar, vilket ger möjlighet att installera jordvärme också i flervåningshus som står på mindre tomter.

Vi erbjuder både jordvärme och jordvärme med värmeåtervinning som investering och som månadsprissatt tjänst.

Läs mer om hur anskaffningen går till

Värmelösningen i en fastighet har vanligen en livslängd på 20–30 år, och efter det behöver värmeanläggningen förnyas helt eller delvis. I samband med förnyandet är det ett bra tillfälle att fundera på vilken värmelösning som är lämpligast för bostadsbolaget. Om värmesystemet i fastigheten nyligen har förnyats är det inte nödvändigtvis motiverat att byta uppvärmningssätt.

Vänd dig alltid till en expert för att utreda om jordvärme lämpar sig för ditt bostadsbolag. Till exempel Helen gör en kostnadsfri kartläggning. De viktigaste kriterierna med tanke på lämpligheten är att tomten är tillräckligt stor, berggrundens värmetekniska egenskaper samt särdragen i fastighetens uppvärmning.

Vid förläggningen och borrningen av värmebrunnarna ska kommunens bestämmelser beaktas angående brunnarnas minimiavstånd till byggnader, tomter och allmänna områden. Vid utredningen av lämpligheten gäller det att också beakta fastighetens underjordiska detaljplan, tunnlar eller stomledningar som är dragna under tomten. Om värmebrunnar placeras på en arrendetomt behövs skriftligt tillstånd från ägaren.

Inne i fastigheten borde man beakta de tekniska utrymmenas placering och storlek med tanke på det nya värmepumpssystemet, elanslutningens och elcentralernas tillräcklighet samt möjligheterna till värmeåtervinning.

Jordvärme lämpar sig inte för alla fastigheter och därför ska alternativen alltid bedömas från fall till fall. Helen erbjuder bostadsbolag en värmelösning som är optimal för just deras behov.

Kolla att leverantören har tidigare erfarenhet av att leverera jordvärme till bostadsaktiebolag. Kolla också att leverantören är en solvent aktör vars garantier förblir i kraft. Ta också reda på om leverantören kan erbjuda övervaknings- och servicetjänster för värmelösningen.

Helen är en pålitlig energiexpert med över hundra års erfarenhet i branschen. Från oss får ni en lämplig lösning för just ert bostadsbolags individuella behov. Vårt gedigna kunnande och omfattande utbud ger möjlighet till en högklassig och övergripande tjänst året runt. Ta kontakt så går vi tillsammans igenom ert bostadsbolags behov och hittar en lämplig värmelösning för er.

Det är av största vikt att systemet har rätt storlek. Vid valet ska man utgå från fastighetens behov av värmeenergi baserat på mätdata samt en uppskattning av tappvarmvattenförbrukningen. Det vanligaste felet är att man väljer en för liten värmepump eller underdimensionerar jordvärmefältet. Det är både besvärligt och dyrt att rätta till felet efteråt. Vid dimensioneringen av värmepumpen ska man beakta fastighetens effektbehov, så att värmepumpen inte får för liten eller för stor effekt. Det är också bra att kolla temperaturnivåerna i fastighetens uppvärmningsnät, eftersom de inverkar på valet av värmepumpar. Låga temperaturnivåer är gynnsamma för värmepumpar.

Antalet värmebrunnar och borrhålens djup beräknas utifrån objektets energibehov. Avståndet mellan borrhålen är vanligen 15–20 meter, och då producerar hålen tillräckligt med energi under hela sin livscykel. Dessutom måste säkerhetsavstånden till byggnader beaktas. Borrhålens djup är vanligen 200–400 meter.

Det är befogat att överlåta dimensioneringen av systemet till ett proffs, då kan man vara säker på att systemet producerar tillräckligt med värme under hela sin livscykel. Professionella leverantörer gör en datorsimulering av den värmemängd som kan fås från berggrunden till objektet. På så sätt kan man försäkra sig om att energibrunnsfältet inte avkyls i förtid.

I samband med dimensioneringen bör man också kolla att fastighetens elanslutning säkert räcker till.

Det lönar sig att jämföra garantitiderna och villkoren. Kolla att hela projektentreprenaden och utrustningen har minst två års garanti. Vissa komponenter i systemet kan också ha utvidgad garanti, till exempel kan borrhålens jordvärmekollektorer ha ända upp till 10 års garanti och värmepumparna ända upp till 6 års fabriksgaranti.

Kontrollera följande:

  • Har man i offerten beaktat om fastighetens elanslutning har tillräcklig kapacitet samt om det behövs ändringar i huvud- och gruppcentralerna och kostnaderna för detta?
  • Hur mycket el behöver värmepumpsanläggningen och vad blir totalkostnaderna för elen? Ingår också ett nytt, förmånligt elavtal i offerten?
  • Ingår ansökan om de myndighetstillstånd som krävs samt avlägsnande av den gamla värmelösningen i offerten?
  • Ingår byten av jordvärmepumparnas kompressorer i lönsamhetskalkylen eller i offerten?
  • Ingår återställande av tomten i ursprungligt skick (t.ex. asfaltering och planteringar) samt bortförande av avfallsmaterial i offerten?

Kontrollera att de offerter du fått är jämförbara sinsemellan t.ex. i fråga om värmepumpens effekt och borrhålens djup. Det är lättast att jämföra totalofferter när de olika anläggningarna, arbetsmomenten och parternas ansvar är tydligt specificerade i dem.

De viktigaste kostnadsfaktorerna är totalentreprenadens pris, det vill säga investeringen, kostnaderna för den el värmepumparna behöver, kostnaderna för fjärrövervakning och årsservice samt byte av kompressorer. Även marknadsprisutvecklingen på energi inverkar på återbetalningstiden och de uppkomna besparingarna. Jämför alltid de årliga besparingarna med den rådande prisnivån, och efter det kan du jämföra priserna +/-2 % i vardera riktningen. Kom ihåg att också beakta bostadsbolagets låneskötselkostnader samt den totala inverkan på vederlagen.