Användningsvillkor för webbtjänster

1. Allmänt

Dessa användningsvillkor för webbtjänster tillämpas mellan Helen Ab (FO-nummer: 2630573-4, nedan kallat ”Helen”) och Tjänsteanvändaren (nedan kallad ”Användaren”) på webbtjänster som Helen producerar och underhåller samt på användning av allt innehåll och material som tillhandahålls via dem, om inte något annat särskilt har angetts eller avtalats.

Användaren godkänner dessa användningsvillkor genom att logga in på Tjänsten eller använda Tjänsten.


2. Beskrivning av tjänsten

Med webbtjänster avses i dessa användningsvillkor alla webbtjänster som finns på webbplatsen helen.fi och produceras eller underhålls av Helen och avser rapportering av energiförbrukningen, hantering av användaruppgifter och avtal samt konsument- och företagskunders övriga ärendehantering. Exempel på sådana tjänster är Sävel Mobil samt Helens övriga webbtjänster i samband med rapportering, Helens ärendehanteringstjänster, hemautomationstjänster, webbtjänster för företagskunder, webbpublikationer som enbart publiceras på nätet, nätgemenskaper, diskussionssidor (chat) och övriga rapporteringstjänster (alla tillsammans och var för sig nedan kallade ”Tjänsten”) som Helen vid varje enskild tidpunkt tillhandahåller på webben. Tjänsterna kan tillhandahållas via webbläsare och som mobiltjänst.

Helen utvecklar Tjänsten fortlöpande och har rätt att ändra Tjänsten och dess innehåll som ett led i sitt utvecklingsarbete på det sätt och vid de tidpunkter Helen finner bäst. Helen har också när som helst rätt att lägga till eller ta bort egenskaper hos Tjänsten och sluta tillhandahålla Tjänsten.


3. Ibruktagande av och registrering för Tjänsten

Användning av tjänsten förutsätter att Användaren har en webbläsare eller en lämplig mobilapplikation samt nödvändiga datakommunikationsförbindelser. Tjänsterna kan vara tillgängliga för Användaren utan registrering eller också kan de kräva registrering. Detta framgår alltid separat i samband med respektive Tjänst.

När en Tjänst kräver registrering ansluter sig Användaren till Tjänsten genom att registrera sig som användare på de tillhörande webbsidorna eller i mobilapplikationen och där godkänna dessa användningsvillkor för Tjänsten och eventuella Tjänstespecifika villkor som bindande för sig. Helen kan dessutom kräva att Användaren lämnar vissa uppgifter i samband med registreringen. I samband med registreringen väljer Användaren ett användarnamn och ett lösenord om Tjänsten så kräver.

För att registrera sig för en avgiftsbelagd Tjänst måste personen ha fyllt 18 år eller ha vårdnadshavares eller intressebevakares samtycke.

Helen har rätt att kontrollera Användarens kreditupplysningar när denna registrerar sig för en avgiftsbelagd Tjänst. Helen har rätt att hindra en Användare från att använda en avgiftsbelagd Tjänst, om det är motiverat på grund av betalningsanmärkningar som framkommit vid kontrollen av kreditupplysningar eller av något annat godtagbart skäl. Användaren har rätt att på begäran få veta på vilka grunder användning av Tjänsten förvägrats honom.


4. Uppmaningar som publicerats i Tjänsten

Annonser om produkter, tjänster eller annat material som ingår i material som publicerats i Tjänsten är inte erbjudanden som är bindande för Helen eller någon annan tjänsteleverantör, om inte något annat uttryckligen har meddelats. De är uppmaningar till Användarna om att be om offert.


5. Ansvar för Tjänstens innehåll

Helen ansvarar enbart för att innehållet i material som Helen självt producerat för Tjänsten är förenligt med lag och god sed, samt för upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter. Helen ansvarar till inga delar för någon annan tjänsteleverantörs tjänst eller innehåll, och inte heller för upphovsrätten eller övriga immateriella rättigheter i samband med dem, inte ens i det fall att denna tjänst är tillgänglig i eller nås från Helens Tjänst via en länk eller på något annat sätt.

Tjänsten levereras som den är utan några garantier. Helen ansvarar inte för att information eller annat material i Tjänsten är korrekt, exakt och uttömmande.

Helen ansvarar inte för synpunkter eller åsikter som framförs på diskussions- eller andra motsvarande sidor i Tjänsten.

Helen ansvarar inte för eventuell skada som Användaren lider vid användning av felaktig, bristfällig eller tvetydig information som finns i Tjänsten. Information, anvisningar eller råd som ges i Tjänsten är inte heller i övrigt avsedda att vara juridiskt, kommersiellt eller på något annat sätt bindande för Helen eller någon annan tjänsteleverantör och Användaren kan därmed inte åberopa dessa. Anspråk kan inte heller framställas på Helen eller någon annan tjänsteleverantör på grundval av dessa.


6. Tjänstens tillgänglighet

Helen strävar efter att se till att Användaren har fortlöpande och störningsfri tillgång till Tjänsten. Helen ansvarar dock inte för att Tjänsten fungerar utan avbrott, i rätt tid och felfritt. Helen ansvarar inte för tekniska fel i Tjänsten, avbrott i Tjänsten på grund av service- eller installationsåtgärder eller för att information som ingår i Tjänsten eller annan information förändras eller försvinner till följd av dessa fel eller avbrott, och inte heller för sådana problem, störningar eller avbrott i samband med informationsöverföringen som beror på tredje man eller för skada som dessa tillfogar Användaren. 

Helen strävar efter att informera om avbrott i Tjänsten och göra Tjänsten tillgänglig för Användaren efter att ha fått information om avbrottet. Användaren kan meddela Helen om avbrott eller störningar i Tjänsten via Helens kundtjänst (asiakaspalvelu@helen.fi).

Helen har rätt att avbryta Tjänsten på grund av förändringar i eller förnyande av den, tekniska fel i samband med Tjänsten eller underhålls-, installations- eller servicearbeten i datakommunikationsnätet eller av någon annan liknande orsak, eller om lagstiftningen eller någon annan myndighetsbestämmelse kräver det. Helen strävar efter att minimera avbrottstiden.


7. Rättigheter

Tjänstens innehåll och utseende skyddas av upphovsrätt. Materialet i Tjänsten kan även innehålla varumärken som är skyddade i lag. Alla rättigheter beträffande Tjänsten, inbegripet upphovsrättigheter och övriga immateriella rättigheter, innehas av Helen eller övriga innehållsproducenter som producerar innehåll för Tjänsten. Rättigheterna till program som hör till Tjänsten innehas av licensinnehavarna.

Användaren får inga rättigheter beträffande Tjänsten, förutom rätten att använda Tjänsten i enlighet med dessa användningsvillkor samt eventuella Tjänstespecifika villkor och ett eventuellt avtal om användning av Tjänsten. Användaren har inte rätt att publicera eller vidareöverlåta Tjänsten eller en del av den. Förbudet gäller överlåtelse både mot vederlag och utan vederlag samt situationer där Tjänsten görs tillgänglig för tredje man. Användaren har inte rätt att bilda ett annat verk eller en annan tjänst av Tjänsten eller en del av den. Användaren har inte rätt att kommersiellt i sin egen verksamhet utnyttja Tjänsten eller en del av den, särskilda egenskaper hos Tjänsten eller rapporterings- eller annan information som framgår via Tjänsten, utan Helens uttryckliga och skriftliga förhandsmedgivande.

Helen har rätt att använda material som Användaren sänt och publicera det eller delar av det. Helen har dock inte rätt att publicera e-postmeddelanden som Användaren sänt eller annat material som uppenbart inte är avsett för publicering.

Användaren är skyldig att ersätta Helen för eventuellt missbruk samt för agerande som strider mot lagen eller avtalet. Användaren ansvarar också för alla ersättnings- och andra anspråk som tredje man framställer i samband med användningen av material som Användaren sänt.


8. Användarens rätt att använda Tjänsten

Användaren får rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa användningsvillkor och ett eventuellt tjänstespecifikt tjänsteavtal. 

Användaren är medveten om att även om andra tjänsteleverantörers tjänster kan vara åtkomliga via Helens Tjänst, kan användningen av dylika tjänster kräva särskild registrering och tjänsterna kan även vara avgiftsbelagda. 

Användaren ansvarar för att de uppgifter som Användaren matar in i Tjänsten är felfria och sakenliga och inte kränker tredje mans rättigheter eller strider mot gällande lag eller god sed. I synnerhet ansvarar Användaren för att Användaren har rätt att till Helen överlåta de personuppgifter som han matat in i Tjänsten.

Användaren förbinder sig att inte sända, förmedla eller spara material som strider mot lag eller god sed i eller via Tjänsten och att inte heller provocera andra att göra det. Med material avses till exempel text-, bild- och AV-material, data eller annat informationsmaterial oavsett lagrings- eller uttrycksform, samt information som ingår i eller rör dylikt material. Användaren förbinder sig också att inte sända, förmedla eller spara material som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt i eller via Tjänsten, om han inte har rättsinnehavarens uttryckliga tillstånd till detta. 

Helen har rätt att hindra publicering av ovan avsett otillåtet material i Tjänsten eller avlägsna sådant material från Tjänsten. Användaren ansvarar för ersättnings- och andra anspråk som framställs av rättsinnehavarna till otillåtet material eller av övriga tredje män på grundval av detta.

Helen har rätt att hindra användningen av Tjänsten, om det finns grundad anledning att misstänka att Tjänsten används för spridning av ovan nämnt otillåtet material eller annars på ett sätt som strider mot lag eller god sed.


9. Användarnamn och lösenord

Användaren ansvarar för förvaringen av användarnamnet och lösenordet och för att obehöriga inte får kännedom om eller tillgång till dem. Användaren ansvarar för användning som sker med användarens egna koder och eventuella kostnader eller avgifter detta eventuellt medför.

Användaren är skyldig att meddela Helen om användarnamnet eller lösenordet förkommer eller om tredje man får kännedom om eller tillgång till dem. Meddelandet görs via e-post till asiakaspalvelu@helen.fi.

Om användarnamnet och lösenordet förkommit kan Användaren få nya om han så önskar. 

Helen har rätt att ändra Användarens användarnamn eller lösenord samt eventuella övriga koder som behövs för användning av Tjänsten, om tekniska eller andra godtagbara skäl förutsätter det. Helen är inte ersättningsskyldigt för ändringen av koderna.


10. Personuppgifter

Helen har rätt att behandla Användarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och annan tillämplig lagstiftning.

Helen har rätt att till Användaren sända direkt marknadsföring via e-post och textmeddelande, om Användaren gett sitt samtycke till det vid registreringen.

Användaren har enligt lag rätt att förbjuda att hans personuppgifter behandlas för direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring. Användaren har också rätt att kontrollera personuppgifter som sparats om honom samt få uppgifter som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade rättade eller utplånade. 


11. Datasäkerhet och användning av informationen

Användaren är medveten om att datasäkerheten inte är fullständig i webbmiljö och webbtjänster. Användaren ansvarar för att se till att datasäkerheten i hans egna datasystem och internetförbindelser sköts på behörigt sätt.

Helen förvarar alla uppgifter om Användaren och uppgifter som sänts in av Användaren konfidentiellt. Helen ordnar datasäkerheten för sin Tjänst på ett allmänt godtagbart sätt och effektivt och strävar efter att genom adekvata tekniska lösningar förhindra att obehöriga kommer åt datasystemen.

Helen har rätt att utnyttja den erfarenhet samt de yrkeskunskaper och -färdigheter som Helen inhämtat inom kundrelationen, likaså den information och de resultat som uppkommit vid leveransen av Tjänsten, om inte annat föranleds av god affärssed, lag eller andra myndighetsbestämmelser. 


12. Utrustning, programvara och förbindelser

Användaren ansvarar själv för anskaffandet av utrustning, programvara och internetförbindelser som behövs för användningen av Tjänsten samt för för dessas funktion och de kostnader dessa medför.


13. Priser för Tjänsten

Tjänsterna som Helen tillhandahåller kan vara avgiftsfria eller avgiftsbelagda. I samband med respektive Tjänst meddelas om det är fråga om en avgiftsbelagd Tjänst.

Ibruktagande av avgiftsbelagda Tjänster förutsätter att det pris som anges i samband med Tjänsten betalas. För en avgiftsbelagd Tjänst kan en anslutningsavgift tas ut och dessutom en avgift som bestäms utifrån användningen av Tjänsten, gäller för en viss tid eller bestäms på något annat sätt.

Helen kan ändra priset och prissättningsgrunderna för Tjänsten eller en del av den. Vid var tid gällande priser och prissättningsgrunder finns utlagda på Tjänstens sidor. Helen informerar Användaren om förändringar på behörigt sätt.


14. Betalning

Användaren är skyldig att betala avgiften för en avgiftsbelagd Tjänst på det sätt som anges i samband med Helens Tjänst, till exempel på elräkningen eller i nätbanken. Fakturan ska betalas senast på förfallodagen. För försenad betalning har Helen rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen räknat från förfallodagen. För betalningspåminnelse har Helen rätt att ta ut påminnelseavgift enligt prislista för att täcka kostnaderna för behandlingen av påminnelsen.

Helen har rätt att vägra Användaren åtkomst till Tjänsten, om avgiften är försenad och inte betalas inom två (2) veckor räknat från den dag då betalningspåminnelsen sändes. Helen har rätt att ta ut skälig ersättning för att öppna Tjänsten på nytt.


15. Skadeståndsskyldighet vid användningen av Tjänsten

Användaren är skyldig att ersätta Helen för skada som Helen lider vid användning som strider mot dessa användningsvillkor, eventuella Tjänstespecifika villkor, avtalet om användning av Tjänsten eller mot lag. 

Helen är inte ersättningsskyldigt för eventuell skada som Användaren lider vid användningen av Tjänsten.


16. Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (force majeure) befriar Helen från dess skyldigheter beträffande Tjänsten, om det förhindrar eller oskäligt försvårar en prestation som har att göra med Tjänsten. Med force majeure avses bl.a. brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggelse, myndighetsbestämmelse, störningar i energileveransen, råvaru- eller förnödenhetsbrist, kabel- eller annan kommunikationsstörning som orsakats av utomstående eller beror på utomstående, eller någon annan dylik orsak som inte varit känd och inte rimligen kunnat förutses.

Helen meddelar om force majeure på Tjänstens sidor genast när force majeure uppkommit, om det är möjligt att meddela om saken.


17. Ändring av användningsvillkoren

Dessa användningsvillkor tillämpas på alla rapporteringstjänster som Helen underhåller, om inte något annat skriftligen avtalas mellan parterna.

Helen har rätt att ändra dessa användningsvillkor samt eventuella Tjänstespecifika villkor efter att ha meddelat om ändringarna på Tjänstens sidor två veckor innan ändringarna träder i kraft.


18. Överföring av rättigheter och skyldigheter

Användaren har inte rätt att överföra användningsrätten till Tjänsten eller ett eventuellt avtal om Tjänsten till tredje part.

Helen har rätt att överföra Tjänsten eller underhållet av den samt tillhörande ansvar och skyldigheter samt ett eventuellt avtal om Tjänsten till ett annat bolag inom samma koncern. Helen har också rätt att överföra nämnda ansvar och skyldigheter samt avtalet i det fall att Helen eller dess affärsverksamhet överförs till ett annat bolag till följd av köp, överlåtelse av affärsverksamhet, fusion eller delning eller till följd av något annat jämförbart arrangemang.


19. Avgörande av tvister

Tvister gällande dessa användningsvillkor och den Tjänst som avses i dessa villkor, de Tjänstespecifika villkoren och det eventuella avtalet om Tjänsten avgörs i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om detta inte lyckas avgörs tvister i Helsingfors tingsrätt som första instans. Konsumentkunder har rätt att be konsumenttvistenämnden om en beslutsrekommendation i tvisten.


20. Tillämplig lag

På dessa användningsvillkor och den Tjänst som avses i dessa villkor, de Tjänstespecifika villkoren och det eventuella avtalet om Tjänsten tillämpas finsk lag.