Nyhet / 19.5.2016

Helen Elnät Ab: Verkställande direktörens översikt 1-4 / 2016

Elöverföringen diskuterades mycket i offentligheten under början av året efter att många nätbolag höjt sina överföringspriser. Också Helen Elnät höjde överföringspriset med 9 % från 1.4.2016. Elleveranssäkerheten var fortsättningsvis mycket god.

Överföringstjänsten

I Helsingfors har elanvändningen legat på i stort sett samma nivå de senaste tio åren. Nu under början av året kan en liten förändring observeras, då elanvändningen under januari-april ökade med 3,5 % från föregående år.

Elleveranssäkerheten var mycket god. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund var 2,8 minuter under de senaste 12 månaderna.

Helen Elnäts överföringspris steg 1.4.2016 med i medeltal 9 %. Senast ändrades överföringspriserna i början av fjolåret, då sjönk de med 9 %. I och med höjningen 2016 steg överföringspriserna till samma nivå som 2014.

I samband med ändringen av överföringspriserna ändrades tidsfördelningen inom tidsöverföringsprodukten, som huvudsakligen används av elvärmekunder, så att den förmånligare nattiden börjar vid ett senare klockslag. Efter förändringen överensstämmer dag-nattprissättningen med den allmänna tidsfördelningen i energibranschen.

Nya tjänster

Förutsättningarna för solkraft och annan småskalig produktion förbättras. Genom att utnyttja timdata skapas en ny verksamhetsmodell för att fördela nyttan av elskatte- och överföringsavgifterna mellan fastighetsbolagets delägare när småskalig produktion har installerats i fastigheten. Härnäst söker Helen Elnät en bostadsfastighet som pilotobjekt, där nyttan av verksamhetsmodellen kan fördelas mellan de boende.

De elektroniska tjänsterna har utvecklats. En kund som flyttat till en ny bostad kan begära inkoppling av strömmen på distans med ett SMS, om strömmen inte har kunnat kopplas in automatiskt för att en elapparat varit påslagen. Kunderna har också möjlighet att beställa kostnadsfria SMS om strömavbrott som berör deras bostad.

Sociala medier används vid informationen, bl.a. ges information om bolagets verksamhet och strömavbrott via Twitterkontot.

Investeringar tryggar den goda leveranssäkerheten

För att upprätthålla den goda leveranssäkerheten i innerstaden byggs en dubbel kabelförbindelse med stor effekt mellan elstationerna i Södervik och Viksbacka. Den nya kabelförbindelsen tas i bruk i slutet av året.

I Fiskehamnen förbereder man sig på den ökade elförbrukningen genom att bygga en ny elstation. Byggnadsarbetena startar i april. Vid byggandet beaktas stadsbilden, bl.a. kommer elstationen att omges av ett graffitiplank.

Investeringarna i ombyggnad av elstationer har slutförts i Rödbergen och Tölö. På Degerö elstation pågår arbetena. De nya elstationerna har utrustats med anläggningar för kompensering av jordslutningsström, vilket minskar strömavbrotten för kunderna.

Förändringar i omvärlden

Energimyndigheten övervakar att nätbolagens prissättning är skälig. Vid årsskiftet började en ny fyraårig tillsynsperiod för elnätsverksamheten. Höjningarna av överföringspriserna i samband med den nya tillsynsperioden nådde nyhetsrubrikerna under årets början och på grund av förhöjningar som upplevdes som oskäliga inleddes en process för att ändra elmarknadslagen. I lagen planeras bl.a. ett tak för enskilda prishöjningar och för hur ofta priset får höjas.

Granskningen av definitionen av stamnätet och det lokala distributionsnätet har fortsatt i marknadsdomstolen. Stamnätsbolaget Fingrid Abp:s definition av stamnätets omfattning strider till många delar mot elanvändarnas intressen i Helsingfors och ändring söks hos marknadsdomstolen.

Kunderna behandlas jämlikt   

Ett elnätsbolag måste behandla alla elförsäljare och kunder jämlikt och icke-diskriminerande. Hur väl detta uppfylls utvärderades vid en intern kontroll. Vid kontrollen observerades inga allvarliga avvikelser.

Under översiktsperioden har Helen Elnäts personal inte råkat ut för några arbetsolyckor.

 

Helsingfors den 9 maj 2016

Risto Harjanne, verkställande direktör