Nyhet / 18.10.2018

Helen redo avstå från stenkol

Helen förbereder sig för att ersätta stenkol inom energiproduktionen. Det lagförslag om förbud mot stenkol som regeringen lade fram i dag påskyndar investeringsbesluten, men förhindrar samtidigt utnyttjande av ny teknik som är under utveckling.

Finlands regering har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag om förbud mot användning av stenkol som bränsle vid energiproduktion. Enligt lagförslaget ska användningen av stenkol för energiproduktion upphöra under 2020-talet.

Redan 2015 inledde Helen processen med att avstå från stenkol genom att lägga upp en plan för att stänga Hanaholmens kraftverk före utgången av 2024. Stängningen av Hanaholmen innebär att värmeproduktionskapaciteten minskar med 400 MW. Totalt kommer slopandet av stenkol att innebära att Helens fjärrvärmekapacitet minskar med 870 MW och elproduktionskapacitet med 380 MW.

De första anläggningarna som ska ersätta Hanaholmens kraftverk producerar redan energi. Hittills har Helen byggt 114 MW ersättande produktion: En ny pelletsvärmeanläggning på Sundholmen och en ny underjordisk värmepumpsanläggning under Esplanaden.

Dessutom har Helen beslutat att förstora Katri Valas värmepumpsanläggning med en ny värmepump på 18 MW. I de gamla oljegrottorna på Blåbärslandet byggs som bäst Finlands största värmelager.

Ytterligare värmeproduktion behövs

Utöver de anläggningar som redan byggts och som är under byggnad behövs det ytterligare värmeproduktion i Helsingfors. En del av kapaciteten som försvinner kan ersättas genom energieffektivisering, värmelagring och efterfrågeflexibilitet.

Just nu är biomassa det snabbaste sättet att ersätta stenkol i stor skala. Ett förbud mot stenkol ökar behovet av biobränslen i Finland. Tillgången till biobränslen är en viktig fråga – det inhemska biobränslet räcker inte åt alla. Helen har som mål att skaffa biomassa från hållbara källor.

– För Sundholmens kraftvärmeverk där bränslet är stenkol och pellets har vi redan gjort preliminära utredningar om hur stenkolet kan ersättas. Nu när tidsramarna och innehållet i regeringens proposition är klart kan vi börja lägga upp en noggrannare investeringsplan, säger enhetschef Janne Rauhamäki på Helen.

Enligt Rauhamäki måste investeringsbesluten för ersättande av stenkol fattas inom två–tre år, särskilt om det är fråga om en kraftverksplats där det inte förekommit energiproduktion tidigare. Inom en så pas snäv tidsram är det inte möjligt att beakta ny teknik som är under utveckling.

– Att hitta nya tomter som lämpar sig för energiproduktion samt ansöka om tillstånd för nya kraftverk är tidskrävande processer i huvudstaden. För närvarande kan det ta 10 år för ett nytt projekt att gå igenom, påminner Rauhamäki.

Helen utreder som bäst möjligheterna att bygga biovärmeverk i Dammen, Tattarmossen och Nordsjö. Än så länge har inga investeringsbeslut om biovärmeverk fattats. Det behövs 1–2 biovärmeverk för att ersätta Hanaholmens kraftverks produktion.

Under de närmaste åren investerar Helen en halv miljard euro i utsläppssnål produktion.

Viktigast att minska utsläppen

Enligt Helens syn borde en stark utsläppshandel vara den primära styrmekanismen för att minska utsläppen inom EU.

Alla Helens kraftverk omfattas av EU:s utsläppshandel, vilket innebär att den nationella åtgärden som riktar sig mot utsläppshandelssektorn minskar Finlands lokala utsläpp, men inte EU:s utsläpp. För att ett stenkolsförbud verkligen ska minska koldioxidutsläppen inom EU bör regeringen förbinda sig att makulera motsvarande utsläppsrätter som frigörs. Översynen av utsläppshandelslagen ger möjlighet till detta, men har inte direkt bundits till den föreslagna lagen om stenkolsförbud. Makuleringen av utsläppsrätter får inte lämnas till framtida regeringars politiska agenda.

Fakta:

Helens mål:

 • Helens mål är en klimatneutral energiproduktion.
 • Helens mål fram till 2025 är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent från 1990 års nivå, öka andelen förnybar energi till 25 procent och halvera användningen av stenkol.
 • Inom de närmaste åren investerar Helen redan omkring en halv miljard i utsläppssnål energiproduktion.
 • I praktiken använder och utreder Helen alla tänkbara metoder, så som
  • Värmepumpar, återvinning av energi och utnyttjande av spillvärme
  • Biobränslen
  • Annan ökning av förnybar energi inom produktionen (effekthöjningar i vattenkraftverk, vindkraft)
  • Lagring av energi: utöver de befintliga värme- och kyllagren även bl.a. Finlands största värmelager som byggs på Blåbärslandet. Helen utreder också världens i sitt slag första säsongslager för värmeenergi på Kronbergsstranden.
  • Förbättrad energieffektivitet i fastigheter med hjälp av nya digitala lösningar
  • Solenergilösningar (Helens egna solkraftverk och sådana som byggs för kunder)
  • Tjänster för eldriven trafik
  • Ellager
  • Lösningar kring efterfrågeflexibilitet inom värme och el
  • Ökad energieffektivitet: egen produktion, distribution + kunder
  • Samarbete med närområdena (Vanda, Esbo, Sköldvik) inom värmeproduktionen