Nyhet / 2.11.2018

Delårsöversikt: Helen söker tillväxt i nya energitjänster

Helenkoncernen ökade sin omsättning genom framgångsrika åtgärder på grossistmarknaden för el. Helens kundunderlag fortsatte att växa och försäljningen av kyla ökade mycket kraftigt. I fortsättningen söker Helen i allt högre grad tillväxt i nya energitjänster och lösningar kring ren energi samt via partnerskap och investeringar.

– Framgång inom tjänsteverksamheten kräver betydande satsningar på utvecklingen av tjänster, kundupplevelsen, digitala lösningar och innovationer. Det kommer säkert också att ske en konsolidering. Helen har goda förutsättningar att nå framgång på den här marknaden och vår goda finansiella ställning möjliggör betydande investeringar i tillväxt, tillväxtbolag och partnerskap, säger VD Pekka Manninen.

The Helen Group consists of the parent company Helen Ltd and the subsidiaries Helen Electricity Network Ltd, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy, and Helsingin Energiatunnelit Oy. The Group's associated companies are Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy, and Liikennevirta Oy.

The figures in brackets refer to the comparable figures for the same period in the previous year.

JULI-SEPTEMBER 2018

- Framgångsrik verksamhet på grossistmarknaden för el samt ökad försäljning av el och kyla höjde Helens omsättning. Koncernens omsättning växte med 15 % till 147 miljoner euro (127 mn euro). Rörelsevinsten var 0 miljoner euro (-4 mn euro).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 30 miljoner euro (11 mn euro).
- Den totala elförsäljningen ökade med 20 % till 1 015 GWh (846 GWh).
- Den extremt varma sensommaren gjorde att värmeförsäljningen minskade med 17 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 552 GWh (668 GWh).
- Försäljningen av fjärrkyla ökade med 78 % till 85 GWh (47 GWh).
- Elöverföringen i Helsingfors ökade med 1 % till 994 GWh (988 GWh).

JANUARI-SEPTEMBER 2018

- Koncernens resultat har utvecklats ytterst positivt.  Omsättningen växte med 12 % till 636 miljoner euro (567 mn euro) och rörelsevinsten var 69 miljoner euro (48 mn euro).
- Marknadspriset på el har under hela året legat på betydligt högre nivå än väntat och Helen har genom sina egna åtgärder kunnat utnyttja situationen på marknaden.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 163 miljoner euro (129 mn euro).
- Den totala elförsäljningen ökade med 7 % till 4 620 GWh (4 337 GWh).
- Värmeförsäljningen ökade med 1 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 4 575 GWh (4 540 GWh).
- Försäljningen av fjärrkyla ökade med 43 % till 158 GWh (110 GWh).
- Elöverföringen i Helsingfors ökade med 1 % till 3 236 GWh (3 215 GWh).

KONCERNENS NYCKELTAL

 

7-9/2018

7-9/2017

Förändring

1-9/2018

1-9/2017

Förändring

Omsättning,   MEUR

147

127

15%

636

567

12%

Rörelsevinst,   MEUR

0

-4

 

69

48

46%

Rörelsevinst,   %

 

 

 

10.9

8.4

30%

Vinst före bokslutsdispositioner, MEUR

-4

-9

 

53

31

71%

Investeringar,   MEUR

17

17

-2%

43

62

-30%

Soliditetsgrad,   %

-

-

 

73

72

1%

Avkastning på   investerat kapital (rullande 12 mån), %

-

-

 

4.2

2.0

110%

Antal   anställda 30.9

-

-

 

1,093

1,191

-8%

Balansomslutning,   MEUR.

-

-

 

2,687

2,677

0%

BETYDANDE HÄNDELSER I JULI-SEPTEMBER

- Helen premierades i den internationella varumärkestävlingen CHARGE som ett av världens bästa varumärken i energisektorn. De prisbelönta varumärkena valdes ut på basis av resultaten av en expertpanel, en kundundersökning och  en opartisk analys. Helen deltog i tävlingens största kategori, kända varumärken. De övriga som premierades i denna kategori var Enmax från Kanada, Alperia från Italien och Innogy från Tyskland. Första pris gick till den tyska energijätten E.ON.
- Helens produktion av fjärrkyla steg till rekordnivå i juli, när kundernas kylbehov mer än tredubblades jämfört med månaden innan. Skillnaden är betydande också jämfört med tidigare somrar. Exempelvis var kylbehovet dubbelt större än i juli 2017. Kyla producerades på full effekt i Katri Valas och Esplanadens värmepumpsanläggningar och på Sundholmens kraftverk. Helen utnyttjade också sina underjordiska kyllager.
- Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki invigde Helens underjordiska fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning som ligger under Esplanaden. De stora värmepumparna i anläggningen används för att producera fjärrvärme och fjärrkyla och med deras hjälp tillvaratas betydande mängder spillvärme från fastigheterna och utnyttjas för värmeproduktion. Värmepumparna ersätter fossila bränslen inom Helens energiproduktion och minskar koldioxidutsläppen med över 20 000 ton per år.
- I Helen Elnät Ab:s nät på Skatudden i Helsingfors uppstod i juli ett ovanligt långvarigt strömavbrott som pågick i cirka 12 timmar. Det var fråga om en sällsynt situation i Helsingfors elnät i och med att det uppstod två fel samtidigt i mellanspänningsnätet. Helen Elnät betalade ut standardersättning enligt elmarknadslagen till kunderna för avbrottet.
- Helens kraftverk på Sundholmen rengjordes genom ångblåsning, vilket gav upphov till stora moln av vattenånga och tillfälligt även kraftigt oljud.  Rengöringarna hänförde sig till ett omfattande moderniseringsprojekt under sommaren, där högtrycksrören i ångpannan förnyades. Helen satsade kraftigt på kommunikation och dialog om projektet och fick positiv respons på sitt agerande.
- Helen gav elcyklister möjlighet att ladda elcykeln gratis med solenergi via en laddstation som installerades bredvid Allas Sea Pool i Helsingfors. Laddstationen för elcyklar är den första i sitt slag i Finland och fungerar med hjälp av solpaneler och ett ellager. Laddstationen är en del av EU-projektet mySMARTLife och genomfördes med hjälp av medel som samlats in via Helens produkt Miljöpenni.
- Helen Elnät Ab undertecknade ett samarbetsavtal med Fingrid Abp och Helsingfors stad om att utreda en lösning för elöverföringsnätet i Helsingforsområdet. Den centrala tanken är att man genom att tidigarelägga utbyggnaden av Fingrids stamnät till Helsingfors skulle kunna minska Helen Elnäts dragning av kablar för 110 kV nätet och sänka Helsingfors stads kostnader för flyttning av kablar framför allt i influensområdet för Vichtisvägens boulevardprojekt. Utredningen görs inom 2018.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Trots den höga prisnivån på elmarknaden under översiktsperioden kommer elmarknaden enligt prognoserna att vara svår för elproducenterna under de närmaste åren.

Osäkerhetsfaktorerna med avseende på det politiska beslutsfattandet, energimarknaden och ekonomin påverkar affärsverksamheten och planeringen av den.

Enligt Helens syn borde en stark utsläppshandel vara den primära styrmekanismen för att minska utsläppen inom EU. Regeringens förslag att förbjuda användningen av stenkol inom energiproduktionen år 2029 plus den planerade skattehöjningen på kraftvärmeproduktion skulle om de förverkligas märkbart försämra energibolagens möjligheter att satsa på nya energiinnovationer och minskade utsläpp.

– Finland behöver en energipolitik som dels stärker landet som föregångare inom energi och dels skapar förutsättningar för att ta fram nya innovationer och radikala metoder för att lösa klimatutmaningen. De åtgärder regeringen planerar försämrar våra möjligheter att satsa på att utveckla dessa nya lösningar, säger Pekka Manninen.

Resultatet för 2018 väntas bli bättre än för 2017.

Ladda ner Helens delårsöversikt.

Läs mer om ämnet

Företag Klimatneutralitet