Nyhet / 22.3.2018

Jättelikt grottvärmelager byggs på Blåbärslandet i Helsingfors

Helen har beslutat att bygga Finlands största värmelager för lagring av fjärrvärme i de gamla oljegrottorna på Blåbärslandet. Värmelagret ger möjlighet att minska användningen av fossila bränslen.


Investeringsbeslutet om ett grottvärmelager på Blåbärslandet godkändes i Helens styrelse i mars. Investeringens värde är cirka 15 miljoner euro, varav arbets- och näringsministeriets stöd för investeringar i ny teknik täcker 2,1 miljoner euro.

Planeringen av grottvärmelagret har redan börjat, upphandlingarna inleds under våren och byggnadsarbetena i början av 2019. Värmelagret kan tas i bruk för produktion år 2021.

De tre grottorna under Blåbärslandet har tidigare använts för lagring av tjock eldningsolja. Oljelagren tömdes och togs ur bruk redan 1999. Nu byggs två sammanhängande grottor om till värmelager.

Fjärrvärme lagras i grottorna för att användas vid en annan bättre tidpunkt. Värmen i lagret kan utnyttjas som sådan som fjärrvärme. Värmelagret skapar flexibilitet i energisystemet, eftersom det jämnar ut den varierande värmeförbrukningen med hjälp av lagring och uttag av värme.

– Grottvärmelagret på Blåbärslandet gör att man inte behöver använda och producera all värme samtidigt. Tack vare lagret kan man till exempel undvika att starta separata olje- eller gaseldade värmecentraler under vintersäsongen, säger enhetschef Juhani Aaltonen på Helen.

– Med hjälp av värmelagret minskar vi användningen av fossila bränslen inom den separata värmeproduktionen och ökar samtidigt användningen av förnybara bränslen och kraftvärmeproducerad el, tillägger Aaltonen.

Värmelagrets volym är 260 000 kubikmeter. Laddnings- och urladdningseffekten är 120 megawatt, vilket möjliggör urladdning eller laddning i cirka fyra dygn när lagret är fullt eller tomt.

Underjordisk infrastruktur utnyttjas

Grottvärmelagret på Blåbärslandet rymmer över 40 gånger mer vatten än bassängerna på Helsingfors simstadion. Värmelagret fylls med vattenledningsvatten och ansluts till fjärrvärmenätet via en värmeväxlare.

Vid anslutningen av värmelagret till fjärrvärmenätet utnyttjas en befintlig tunnel som går under havet och Sumparn från Hanaholmens kraftverksområde till Blåbärslandet. Eftersom de underjordiska grottorna, processutrymmena och tunneln redan finns där, har man planerat det tekniska utförandet utan ytterligare schaktningar i berggrunden.

Värmelagret kommer i sin helhet att ligga under markytan. Inga ovanjordiska konstruktioner byggs och värmelagringen påverkar inte den övriga verksamheten på Blåbärslandet.

Viktig roll i arbetet mot klimatförändringen

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. För att motverka klimatförändringen behövs det flera olika metoder, och lagring av energi har en viktig roll i detta.

Värmelagret på Blåbärslandet stöder genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin. Det förbättrar energieffektiviteten i energisystemet och minskar användningen av fossila bränslen. Det stöder minskad användning av stenkol och ersättande av stenkolet med andra produktionssätt.

Värmelagerinvesteringen stöder elmarknadens funktion och ökad användning av förnybar energi i hela elsystemet. Värmelagret ökar också användningen av kraftvärmeproducerad el. Med värmelagret på Blåbärslandet kan man öka den lönsamma drifttiden för kraftvärmeproduktion och förbättra dess möjligheter att även i fortsättningen finnas med på marknaden för att trygga produktions- och leveranssäkerheten för energi.

Fakta:

• Planeringen av grottvärmelagret har redan börjat och byggnadsarbetena inleds i början av 2019. Värmelagret kan tas i bruk för produktion sommaren 2021.

• För lagringen av energi används hett vatten.

• Grottlagrets effektiva vattenvolym är 260 000 m3.

• Det rymmer över 40 gånger mer vatten än bassängerna på Helsingfors simstadion.

• Lagringskapaciteten är 11,6 GWh.

• Lagrets laddnings-/urladdningseffekt är 120 MW (räcker i cirka 4 dygn).

• Användningen av grottorna som värmelager påverkar inte den övriga verksamheten på Blåbärslandet.

• Helen har också värmelager vid kraftverken i Nordsjö och på Sundholmen.

• Helen planerar också ett värmelager på Kronbergsstranden. Det här säsongslagret för energi skulle ha en annan funktionsprincip än värmelagret på Blåbärslandet.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet