Nyhet / 4.3.2019

Helen investerar i förnybar energi och stänger Hanaholmens kraftverk

Helens kraftverk på Hanaholmen stängs före utgången av år 2024. Värmeproduktionen ersätts med värmeåtervinning med hjälp av värmepumpar, lagring av energi samt ett biovärmeverk som planeras i Nordsjö.

Bild av ett biovärmeverk som planeras i Nordsjö

Helen har redan i flera år förberett sig för att fasa ut stenkol och stänga Hanaholmens kraftverk. Bolaget har byggt en helt ny värmepumpsanläggning under Esplanaden och håller som bäst på att förstora Katri Valas värmepumpsanläggning i Sörnäs. I de gamla oljegrottorna på Blåbärslandet bygger man dessutom ett grottvärmelager som är unikt även med globala mått.  

– Helen har metoder för att ersätta stenkolet. Vi fortsätter med våra investeringar i storskalig återvinning av energi med hjälp av värmepumpar, och vi har också projekt som går ut på lagring av värme. I ett lite längre tidsperspektiv utreder vi flera utsläppsfria tekniker så som geotermisk värme, utvinning av värme från havsvattnet samt små modulära kärnkraftverk, säger VD Pekka Manninen på Helen.  

Den stenkolslag som riksdagen ska besluta om bestämmer tidsramarna och samtidigt vilka lösningar som kan användas.  

Biovärmeverk i Nordsjö  

Helen har utrett möjligheterna att bygga biovärmeverk på olika platser i Helsingfors. Helens styrelse fattade beslut om planering av ett biovärmeverk i Nordsjö och målet är att möjliggöra ett beslut om investering i den nya anläggningen våren 2020. Det här och tidigare investeringsbeslut i värmepumpar och lagring av energi gör det möjligt att stänga Hanaholmens kraftverk.  

– Med finska mått mätt är det planerade biovärmeverket i Nordsjö av medelstorlek och ersätter omkring en fjärdedel av stenkolsförbrukningen vid Hanaholmens kraftverk. Det planerade biovärmeverkets andel av Helens bränsleförbrukning skulle vara cirka 15 %, säger projektchef Antti Saikkonen. 

Biovärmeverket är tänkt att byggas bredvid Helens nuvarande kraftverkstomt i Nordsjö. I planerna är målet att anläggningen ska kunna tas i drift hösten 2023.  

Den lösning man nu gått in för bedöms inte ha någon inverkan på fjärrvärmepriset.  

Fakta:    

  • Helen förbereder sig för att fasa ut stenkol. Hanaholmens kraftverk stängs före utgången av år 2024. Sundholmen kvarstår som energiproduktionsområde, och lösningar för att ersätta stenkolet är under planering. För Sundholmens del har ännu inga investeringsbeslut fattats.  
  • Ersättande produktion har redan byggts och är under byggnad, investeringar har särskilt gjorts i värmepumpar: Under Esplanaden togs en helt ny värmepumpsanläggning i drift sommaren 2018, och som bäst förstoras Katri Valas värmepumpsanläggning.  
  • Helen investerar också i lagring av värme: De gamla oljegrottorna på Blåbärslandet byggs som bäst om till grottvärmelager.  
  • Helen främjar nu planeringen av ett nytt biovärmeverk i Nordsjö, som kan tillgodose Helsingfors värmebehov också i vinterkylan. 
  • Biovärmeverket i Nordsjö har en planerad storlek på 250 MW, huvudbränslet är skogsflis.  
  • Anläggningens andel av Helens bränsleförbrukning skulle vara cirka 15 %.  
  • Enligt nuvarande uppskattning är projektets investeringsvärde cirka 250 miljoner euro.  
  • Den planerade värmeverksinvesteringen höjer inte priset på fjärrvärme.  
  • Biovärmeverket i Nordsjö ersätter omkring en fjärdedel av stenkolsförbrukningen vid Hanaholmens kraftverk som ska stängas. En del av värmeproduktionen ersätts också med hjälp av värmepumpar och lagring.  
  • Efter de planerade åtgärderna minskar Helens koldioxidutsläpp till 40 % jämfört med 1990 års nivå medan förbrukningen av stenkol halveras.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet