Nyhet / 16.12.2021

Undersökningen om värmeutvinning ur havsvatten går framåt, nya alternativ och ny samarbetspartner med i bilden

Helen utvidgar sin pågående undersökning om värmeutvinning ur havsvatten genom att ta in en ny strategisk samarbetspartner, Boost Brothers. Samarbetets syfte är att utreda olika möjligheter att bygga ett system för värmeutvinning ur havsvatten samt en planerad värmepumpsanläggning på Sundholmen. Projektet stöder Helens mål om att bygga ett decentraliserat stadsenergisystem, där värme och el produceras klimatneutralt av energi som utvinns ur marken, luften och vattnet samt ur spillvärme.

Helen har ända sedan 2016 undersökt möjligheterna att utvinna värme ur havsvatten för värmeproduktion. Vid Helens kraftverk i Nordsjö byggs som bäst en unik värmepump som utnyttjar värme ur havsvatten. I maj 2021 inledde Helen en miljökonsekvensbedömning för en ny stor värmepumpsanläggning som ska utvinna värme ur havsvatten.

– Det smarta energisystemet samt de befintliga fjärrvärme- och fjärrkylenäten i Helsingfors ger möjlighet att flexibelt kombinera ny teknik med olika produktionssätt. På Helen ses värmepumparna som en viktig del av framtidens energisystem, som bland annat består av återvinning av spillvärme. Om den nya värmepumpsanläggning som planeras på Sundholmen förverkligas, kommer den att komplettera det decentraliserade stadsenergisystemet och stödja Helens mål om att nå klimatneutralitet fram till 2030, sammanfattar Timo Aaltonen, som är direktör för produktion och egendom på Helen.

Tre alternativ för värmeutvinning ur havsvatten

Havsvattenvärmepumpens utsläppssnålhet baserar sig på samma princip som gäller för övriga värmepumpar: värmepumparna använder både el och värmeenergi från havsvatten för att producera energi. Enligt planerna ska värmepumparna placeras på Sundholmens kraftverksområde.

I förstudien undersöks tre alternativa sätt att utvinna värme ur havsvatten: en kort och en lång havsvattentunnel samt utnyttjande inom värmeproduktionen av den fasomvandlingsvärme som avges när vattnet fryser. På grund av de krävande förhållandena måste tunneln som sträcker sig ut till öppna havet utföras med tunnelborrningsutrustning, som sällan har utnyttjats i Finland. För utsläpp av vattnet som kylts ned vid värmeutvinningen granskas fyra alternativa utloppsställen. Miljökonsekvensbedömningen pågår som bäst för alla alternativen.

Resultaten av fjolårets mätningar av bottenvattnets temperatur ute på öppna havet motsvarade förväntningarna. Också i vinter görs mätningar för att säkerställa resultaten.

Strategisk samarbetspartner ser till att det krävande projektet löper

Att utnyttja havsvatten inom framtidens värmeproduktion är ett bra exempel på Helens plan att öka användningen av förnybar energi och energi som inte är förbränningsbaserad. Till sin omfattning är projektet ytterst krävande. Som ett led i planeringsfasen är det väsentligt att utreda alternativa sätt att genomföra byggprojektet – det här är viktigt till exempel med tanke på riskhanteringen. Samverkansinriktade utförandesätt så som allianser och hybridmodeller som kombinerar flera olika utförandesätt har gett goda resultat i stora och krävande projekt. Helen tar med Boost Brothers som strategisk partner i projektet för utredning av värmeutvinning ur havsvatten.

– Vi vill utnyttja Boost Brothers expertis inom utveckling av krävande projekt för att säkerställa att projektet är genomförbart och att parterna förbinder sig till de gemensamma målen, säger Saku-Matti Mäki, som är senior projektchef på Helen.

På Boost är man entusiastisk över samarbetet med Helen och över möjligheten att få vara med och utveckla lösningar för ett betydande projekt inom hållbar utveckling.

– För oss har det varit verkligt fint att se hur ambitiöst Helen går in för att vara en utmärkt partner, som sporrar till ett innovativt grepp och till att nå målen på ett konsekvent sätt, säger Matti Sivunen, som är byggherreexpert på Boost Brothers.

Projektet är för närvarande i strategifasen och något egentligt realiseringsbeslut har ännu inte fattats. Enligt den preliminära planen ska marknadsdialoger om projektet inledas under slutet av 2021.

Mer information:
Saku-Matti Mäki, senior projektchef, tfn 040 752 7045, saku-matti.maki@helen.fi

Matti Sivunen, alliansexpert, tfn 040 7515 710, matti.sivunen@boostbrothers.fi

Fakta:

  • Det nu pågående projektet med värmeutvinning ur havsvatten bygger på utnyttjande av havsvatten året om, och som värmekälla behövs då havsvatten med en temperatur på minst +2 °C också under den kallaste årstiden. Det betyder att havsvattnet måste tas från en sänka längre ut till havs. Det kan kräva en upp till 17–27 kilometer lång tunnel. Utanför vinterperioden utnyttjas ett vattenintag med varmare ytvatten närmare stranden.
  • Den fasomvandlingsvärme som avges då vattnet fryser kan utnyttjas inom fjärrvärmeproduktionen. Då kan man också utnyttja havsvatten som är kallare än +2 °C och behöver ingen lång intagstunnel. Tekniken är emellertid på utvecklingsstadiet, och inga projekt av det här slaget har än så länge genomförts i industriell skala.
  • Avsikten är att placera värmepumpsanläggningen på Sundholmens energiproduktionsområde, till exempel under markytan i anslutning till de befintliga underjordiska utrymmena. Projektet kan också genomföras i etapper, så att värmepumparna i den första etappen skulle utnyttja havsvatten från Sundholmens närområden.
    Miljökonsekvensbedömningsprocessen för projektet startade i juni och avsikten är att MKB-redogörelsen ska bli klar under 2022.
  • Om man går in för att helt eller i tillämpliga delar genomföra projektet med en alliansmodell, är avsikten att inleda alliansutvecklingsfasen under senare hälften av 2022.


Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet