Nyhet / 20.12.2022

Nordsjö biovärmeverk har inlett värmeproduktion – den flexibla hybridanläggningen ger energieffektivitet i toppklass

Nordsjö biovärmeverk har planenligt inlett värmeproduktion under uppvärmningssäsongen 2022–2023. Till fjärrvärmenätet har anläggningen producerat värme med biomassa sedan den 9 december. Biovärmeverket ersätter en betydande del av fjärrvärmeproduktionen från Hanaholmens kraftverk som stängs den 1 april 2023, och balanserar prisvariationerna på värmeenergi. Stängningen av Hanaholmen innebär att Helsingfors stads totala utsläpp minskar med cirka 20 procent. Värmeproduktionen från Hanaholmen ersätts inte bara med värme från biovärmeverket utan också med annan produktion, så som värmepumpar som utnyttjar spill- och omgivningsvärme samt med elpannor och energilagring.

Biovärmeverkets fjärrvärmeeffekt är över 260 megawatt och den fjärrvärmeenergi det producerar motsvarar omkring en fjärdedel av Helens fjärrvärmeproduktion. Anläggningen minskar koldioxidutsläppen med 700 000 ton per år. Nordsjö biovärmeverk är en viktig del av ett decentraliserat och hållbart energisystem och kompletterar Helens mångsidiga energimix.

– Nordsjö biovärmeverk är ett av våra största projekt och ett viktigt steg på vägen mot klimatneutralitet, som vi har satt som mål fram till 2030. Den fjärrvärme vi producerar under 2020-talet baserar sig till stor del på värmepumpar av olika slag, elpannor och energi som producerats med hållbar biomassa. Under 2030-talet ökar vi andelen icke-förbränningsbaserade produktionsformer inom värmeproduktionen, och då kommer biomassans andel att minska. I framtiden ökar också betydelsen av databaserad styrning. Med hjälp av artificiell intelligens och ett smart nät kan vi framöver optimera produktionen, distributionen och förbrukningen av värme effektivare, säger Timo Aaltonen, ansvarig direktör för Energiplattform och produktionslösningar på Helen.

 

Biovärmeverket ersätter en betydande del av fjärrvärmeproduktionen från Hanaholmens kraftverk som stängs

Som utgångspunkter för planeringen av Nordsjö biovärmeverk tog man hög tillgänglighet och användbarhet, energieffektivitet och flexibilitet med tanke på olika framtida behov. Anläggningen producerar inte el, men genom att investera i en separat turbinanläggning kan den omvandlas till en kombianläggning för el och fjärrvärme. Tack vare sin omvandlingsförmåga ger den moderna anläggningen också möjlighet att utnyttja olika typer av bränslen. I framtiden kan där till exempel utnyttjas infångning av koldioxid, vätgasprodukton och Power-to-X-teknik (P2X).

I det nya biovärmeverket har energieffektiviteten drivits till sin spets. Anläggningens bränsleeffekt är 220 MW och ger ut över 260 MW fjärrvärmeeffekt, vilket innebär en verkningsgrad på cirka 120 procent. I pannan är temperaturen cirka 700–900 grader, men rökgaserna som kommer ur den 80 meter höga skorstenen är i bästa fall bara cirka 11 grader.

– Värmeåtervinningen ur rökgaserna efter pannan kan maximeras och nästan all vattenånga i rökgaserna kan kondenseras med hjälp av en separat värmeåtervinningsanläggning och absorptionsvärmepumpar som är anslutna till den. Värmeåtervinningsanläggningen som kondenserar vattenångan i rökgaserna möjliggör en verkningsgrad på cirka 120 procent. Tack vare vattenbehandlingsanläggningen uppkommer inget avloppsvatten och även kondensatet som uppkommer i värmeåtervinningsanläggningen utnyttjas. De valda lösningarna gör Nordsjö biovärmeverk till Finlands energieffektivaste anläggning. Av rökgasmassorna som avgår genom skorstenen är inte ens en procent vattenånga, sammanfattar projektledaren Antti Saikkonen.


Hållbar bioenergi med respekt för biodiversiteten

Helen har tidigare i år presenterat sin biodiversitetsstrategi. Visionen i strategin är att på lång sikt eftersträva nettopositivitet, alltså att vår verksamhet påverkar naturen mindre än i dagens läge. Utöver vattenkraftsproduktion och energiinfrastrukturprojekt är anskaffning av bioenergi ett viktigt utvecklingsobjekt i vår strategi. Vårt mål är att 100 procent av den biomassa vi anskaffar ska vara hållbar. I praktiken betyder det att de trädbränslen vi anskaffar är hållbarhetscertifierade (t.ex. PEFC, FSC eller SBP) och ursprungsövervakade. Också av våra bränsleleverantörer förutsätter vi hållbart skogsbruk och produktion som beaktar biodiversiteten.

Nordsjö biovärmeverk är planerat så att det så mångsidigt som möjligt kan utnyttja olika biomassafraktioner. Huvudbränslen är olika slags skogsflis och biprodukter från skogsindustrin, så som bark och spån. Vi är medvetna om vilken betydelse död ved har för den biologiska mångfalden i ekonomiskogar och känner till de centrala principerna för att bevara och åstadkomma död ved. I Finlands skogar odlas inte energiskog separat, utan de fraktioner som används till energi är biprodukter från avverkningar och skogsbruk samt från såg- och skogsindustrin. Skogsflis tillverkas av biprodukter från avverkningar, t.ex. av grenar och klena gallringsträd. Bark och sågspån är exempel på biprodukter från skogsindustrin medan t.ex. återvinnings- och rivningsvirke är exempel på fraktioner som recirkulerats. Bränslet anskaffas huvudsakligen i hemlandet och kompletteras efter behov med import från exempelvis länderna kring Östersjön.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet