Nyhet / 8.4.2024

Helen i samarbete med Helsingfors stads bostäder Ab – målet ett smidigt uppvärmningssystem för bostadshus

Helen och Helsingfors stads bostäder Ab (nedan Heka) har ingått ett avtal i syfte att utveckla ett fjärrvärmesystem och möjliggöra optimering av kundernas energiförbrukning och Helens produktion. I samband med pilotprojektet installeras i Hekas bostadshus ett styrsystem för uppvärmning som gör det är möjligt att uppnå energibesparingar och öka flexibiliteten i efterfrågan på fjärrvärme.

Helen använder helat tiden mer förnybar el för att producera värme. Värmepannor och värmelager förbättrar uppvärmningssystemets flexibilitet, men också de som förbrukar värme har en stor roll i fråga om att jämna ut förbrukningstopparna. Finländska elkonsumenter har under de senaste åren allt oftare styrt sin förbrukning till de billigaste elförbrukningstimmarna, vilket samtidigt gagnar hela elsystemet. Även värmesystemet drar framöver nytta av samma funktionsmodell.

– I flera bostadshus förekommer det tidvis onödig uppvärmning som ökar energiförbrukningen och höjer samtidigt priset på fjärrvärmen. Onödig uppvärmning förekommer i synnerhet under soliga dagar på våren. Tillsammans med Heka utvecklar vi digitala möjligheter att spara energi, minska på koldioxidutsläpp och sänka produktionskostnaderna, berättar Timo Aaltonen, ansvarig chef för värme- och kylningsverksamheten på Helen.

Helen kopplar ihop Hekas fastigheter till en del av energisystemet, som kan användas för att styra värmesystemet i Hekas fastigheter. Helens flexibla lösning beaktar inomhus- och utomhustemperaturen och solinstrålningen och styr kundens uppvärmningssystem så att onödig uppvärmning förhindras. Systemet styr inomhustemperaturens variationer i hemmen med högst en halv grad uppåt eller neråt, och variationen påverkar inte boendekomforten.

För Heka betyder flexibiliteten kostnadsbesparingar och för miljön betyder det hållbarare energiförbrukning. Ett centralt syfte är att reducera koldioxidutsläpp utan att ge avkall på boendekomforten eller den problemfria uppvärmningen. Av Hekas fastigheter ingår 250 inledningsvis i projektet, och i och med detta uppnås en energibesparing som rentav motsvarar den årliga energiförbrukningen i 15 våningshus.

– Heka är en stor konsument av fjärrvärme i Helsingfors, så därför har våra åtgärder en märkbar effekt på hela stadsområdet. Tack vare efterfrågeflexibiliteten kan vi påverka behovet av Helens värmeproduktion och för vår del möjliggöra kolneutral fjärrvärme. Hos oss är detta också ett kostnadseffektivt sätt att spara energi och spara på kostnaderna för den, utan att ge avkall på boendekomforten, berättar fastighetschefen på Heka Vesa Jurmu

Fjärrvärme tar stor kliv mot kolneutralitet 

Helens mål under innevarande år är att minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent och följande år med 80 procent i jämförelse med utsläppen år 1990. Reduktionsmålet nås genom att i produktionen av fjärrvärme övergå till elpannor, hållbart producerad bioenergi och eldrivna värmepumpar.

År 2025 blir det totalstopp för stenkolsanvändning då den stenkolsbaserade produktionen av el och värme i kraftverket på Sundholmen läggs ned och kraftverket tas ur bruk. Vårt mål är en kolneutral energiproduktion senast år 2030, och på längre sikt är vår strävan att också helt avstå från förbränning, summerar Aaltonen.