Nyhet / 1.2.2024

Helen inleder omställningsförhandlingar på affärsenheterna Försäljning och kundservice samt Värme och kyla

 I syfte att främja långsiktig konkurrenskraft och grön omställning omarbetade Helen sin strategi år 2023 och fokus ligger på flexibilitet och lönsamhet. Lönsamhet som ett strategiskt val försäkrar att resurserna räcket till för att investera i grön omställning. Målet är en klimatneutral energiproduktion år 2030.

På kort sikt avstår vi från användningen av stenkol och satsar på att producera förnybar el. På medellång sikt ska vi elektrifiera vår värmeproduktion, använda biomassa och ta vara på nya tillväxtmöjligheter. På lång sikt ökar vi elektrifieringen av värmeproduktionen och avstår från förbränning senast år 2040.

I takt med den nya strategin omorganiserar vi oss i resultatinriktade affärsenheter. Respektive affärsenhet har preciserat sina planer för affärsverksamheten för att de ska motsvara den nya strategin på kort sikt, medellång sikt och lång sikt. Inom vissa delar uppstod det lönsamhetsutmaningar i samband med planeringen av verksamheten.

Helen inleder omställningsförhandlingar som berör enheterna Produkthantering och B2B-försäljning inom affärsverksamheten Försäljning och kundservice samt enheterna Hustekniska lösningar för kunden och fjärrkontroll inom Värme och kyla. Övriga Helen berörs inte av omställningsförhandlingarna. Cirka 76 personer berörs av omställningsförhandlingarna. Enligt uppskattningen kan förhandlingarna leda till uppsägning av 52 anställningskontrakt. Genom dessa anpassningsåtgärder vill Helen nå en lönsam affärsverksamhet år 2025. Omställningsförhandlingarna inleds den 2 februari och torde avslutas i slutet av februari.