De specifika utsläppen från energin

Specifikt utsläpp, det vill säga utsläppskoefficienten, anger mängden utsläpp per producerad enhet energi.

Specifika utsläpp av koldioxid av energi sålts av Helen

  • El: 271 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1.28 mg/kWh år 2023

  • Värme: 162 g/kWh år 2023

  • Kyla: 0 g/kWh år 2023

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år och uppgifterna om el och kyla i juli.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter. Ursprungsgarantierna för förnybar energi samt övriga separata produkter inverkar på de specifika utsläppen av koldioxid från enskilda produkter.

Specifika utsläpp av koldioxid

Beräkningsgrunder: De specifika koldioxidutsläppen har beräknats per såld energimängd till kunden, vilket innebär att produktions- och överföringsförluster har beaktats vid beräkningen.I fråga om el som köpts på elbörsen baserar sig de specifika utsläppen från el på Energimyndighetens kalkyl, där ursprungsgaranterade förnybara energikällor som sålts beaktas separat för att undvika dubbelräkning.*Under årens lopp har beräkningsgrunderna för de specifika utsläppen från el förändrats i och med förändringar i anskaffningsstrukturen och i lagstiftningen. För el som sålts åren 2005-2007 har de specifika utsläppen beräknats enligt Helens produktionsstruktur och åren 2008-2011 enligt Finlands produktionsstruktur. Från 2012 framåt har de specifika utsläppen från den sålda elen beräknats på basis av restfördelningen för börsel samt den egna separata elanskaffningen.**De specifika utsläppen från värme och kyla hade beräknats enligt primärenergimetoden (SFS-EN-15316-4-5) åren 2005-2018. Från och med 2019 med en ny kalkylmetod för wärme. Läs mer på bloggen (på finska).

År Värme (g/kWh) El (g/kWh) Kyla (g/kWh)
2023 162 271 0
2022 223 152 0
2021 182 74 0
2020 182 99 0
2019** 198 139 18
2018 158 191 72
2017 172 191 61
2016 163 198  68 
2015 92 191 62
2014 96 216 68
2013 108 217 59
2012* 107 209 62
2011 98 83  -
2010 113 128  -
2009 96 126  -
2008* 53 103  -
2007 111 260  -
2006 138 260  -
2005 82 222  -