Förberedelser

Sundholmens kraftverk förberedde sig under året för att inleda pelletseldning. Den första eldningen med pellets blandat med stenkol skedde vid årsskiftet 2014-2015. 

Pellettisiilot saapuivat Salmisaareen kesällä 2014

Fundamenten för pelletssilorna vid Sundholmens kraftverk började byggas vintern 2014. I maj började utrustningen inne i kraftverket installeras och i juni restes två stora pelletssilor på gårdsplanen utanför Sundholmens kraftverk.

Vardera silon rymmer 1 000 kubikmeter pellets. Silorna mäter 10 meter i diameter och har en höjd på över 20 meter.

– I Sundholmens kraftverk börjar man blanda 5–7 procent träpellets i stenkolet. Det innebär att 5–7 långtradare per dygn kommer att leverera pellets till kraftverket, berättar projektchef Teemu Nieminen.

På kraftverksområdet byggdes också en mottagningsbyggnad och transportörer som doserar och matar in träpelletsen i stenkolet före kolkvarnarna. Systemet kunde provköras vid årsskiftet 2014-2015.

PELLETSELDNINGSFÖRSÖK PÅ HANAHOLMEN

Också på Hanaholmens kraftverk byggs ett motsvarande system för kontinuerlig pelletseldning. De nödvändiga tillstånden erhölls hösten 2014 och byggnadsarbetena inleds i mars 2015. Anläggningen ska stå färdig före utgången av 2015.

Under våren 2014 studerades partikel- och gasutsläppen från Hanaholmens kraftverk på ett världsunikt sätt. Vid rökgas- och partikelmätningarna följde man från eldstaden ända ut i atmosfären de förbränningsprodukter som uppkommer vid förbränning av en blandning av stenkol och pellets.

Under våren testade Helen också nya pelletskvaliteter på Hanaholmen: rostad och ångbehandlad pellets samt pellets av industrikvalitet. Programmet där flera pelletskvaliteter testades parallellt var unikt i industriell skala.

Pelletinpolton savukaasuja mitataan ainutlaatuisella tutkimuksella Hanasaaren voimalaitoksessa keväällä 2014. Kattilan tulipesästä otetaan savukaasunäytteitä. Mittalaitekopissa on reaaliaikainen mittalaitteisto, jolla mitataan hiukkasten lukumäärä ja kokojakauma.Redan vid tidigare försök blev det klarlagt att det med nuvarande anläggningar är möjligt att ersätta stenkol med pellets i en omfattning som motsvarar 5–7 procent av pannans bränsleeffekt.

- Kolkvarnarna är inte konstruerade för att mala trä och därför kan man inte blanda in för mycket pellets. Då skulle kolet inte bli tillräckligt finmalet för att brinna i pannan, säger Teemu Nieminen.

- På Sundholmen testar vi också förhållandet mellan pellets och stenkol för att hitta den optimala lösningen. Med en andel på 5–7 procent skulle den sammanlagda pelletsförbrukningen på Sundholmen och Hanaholmen vara cirka 100 000 ton per år, tillägger Nieminen.

PELLETS FRÅN VAPOS FABRIKER

Träpelletsen för Sundholmens och Hanaholmens kraftverk levereras av Vapo. Leveransvolymerna är nationellt sett betydande. Träpellets tillverkas bland annat av biprodukter från sågar och förbränningen av pellets har definierats som CO2-neutral.

Pelletsen från Vapo är av inhemskt ursprung och ersätter utländskt stenkol. Till Helsingfors kommer pellets att levereras från fyra av Vapos fabriker i Finland.

Ökad användning av pellets är ett led i Helens utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid. Målet är att minska växthusgasutsläppen med 20 procent från 1990 års nivå och öka andelen förnybar energi till 20 procent fram till år 2020.

Nästa år ska Helsingfors stadsfullmäktige besluta om investeringarna i Helsingfors Energis utvecklingsprogram. Huvudalternativen är att öka inblandningen av pellets till 40 procent vid Sundholmens och Hanaholmens kraftverk eller att bygga ett nytt flerbränslekraftverk i Nordsjö, där huvudbränslet skulle vara flis.