Hållbarhetspolicy

Helen Groups hållbarhetspolicyn styr all vår verksamhet. Vi beaktar hållbarhetsaspekten när vi planerar, genomför och leder vår affärsverksamhet.

Hållbarhet en framgångsfaktor för Helen

Energi är en oumbärlig del av ett fungerande samhälle, och Helen har en viktig samhällelig roll i att trygga energiproduktionen och energileveranserna. Helen levererar el, värme och kyla tillsammans med andra energitjänster till sina kunder alla dagar om året. Vi utvecklar vår verksamhet så att vi möjliggör framgång för våra kunder genom våra tjänster och produkter.

Hållbarhetspolicyn styr all vår verksamhet. Den grundar sig på lagstiftning och Global Compact-principerna. Vi beaktar hållbarhetsaspekten när vi planerar, genomför och leder vår affärsverksamhet.

I vår årliga hållbarhetsrapport berättar vi hur hållbarhetspolicyn har genomförts. Helens ledning bedömer en gång per år om det finns behov av att uppdatera hållbarhetspolicyn. Styrelsen godkänner hållbarhetspolicyn.

Ekonomisk framgång är en grundförutsättning för vår verksamhet.

Genom vår verksamhet skapar vi värde för våra kunder och för samhället samt för vår ägare Helsingfors stad.

För oss innebär hållbarhet lönsam och effektiv verksamhet och ständig förbättring av den. Konkurrenskraft är hållbarhet gentemot våra ägare och en förutsättning för att vi ska kunna agera hållbart även gentemot våra övriga intressentgrupper.

Vi eftersträvar framgång på lång sikt, i enlighet med våra etiska handlingsprinciper och de mål som våra ägare satt.

Företag skapar värde för sina ägare genom sin verksamhet. Dessutom kan företag skapa värde för samhället: ekonomiskt värde bland annat via skatter, anskaffningar, skapande av arbetstillfällen och betalning av löner, socialt värde till exempel via tjänster och produkter som förbättrar människors liv samt miljömässigt värde till exempel genom att återvinna material och energi så att miljöns tillstånd förbättras.

Helen-konserni työllistää yli tuhat ammattilaista.

Hänsyn till miljön innebär för oss i synnerhet att motverka klimatförändringen, skydda luften, vattnet och marken, använda naturresurser effektivt och trygga naturens mångfald.

Vi hjälper våra kunder att minska utsläppen genom att erbjuda dem produkter och tjänster som minskar klimatpåverkan.

Vi investerar i utsläppssnål energi och ökar dess andel i vår produktion. Vårt mål på lång sikt är en klimatneutral energiproduktion.

Vi minskar miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi känner till ursprunget för den energi vi producerar. Vi ägnar också allt större uppmärksamhet åt våra produkters och tjänsters miljöpåverkan under hela deras livscykel.

Vi använder energi, vatten och råvaror effektivt. Vi återvinner energiflöden ännu effektivare än förut.

Vår verksamhet är trygg för våra anställda, våra underleverantörer, våra kunder, stadsborna och övriga intressentgrupper.

Klimatneutral energiproduktion är energiproduktion som inte ökar mängden koldioxid i atmosfären. Klimatneutralitet kan uppnås genom att övergå till produktionsformer som är fria från koldioxidutsläpp och/eller genom att balansera utsläppen från verksamheten genom att binda motsvarande mängd koldioxid. Användning av hållbart producerad biomassa anses vara klimatneutral.

Ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen päästäksemme tarvitsemme useita keinoja.

Vi tar jämlikt hänsyn till de människor som berörs av vår verksamhet och är en god granne till vår urbana miljö.

Vi utvecklar personalens arbetshälsa och kompetens. Vi värnar om en kultur där var och en får vara sig själv som person och där vi arbetar tillsammans. Vi är alla jämlika. Hållbarhet är en del av vardagen och något som genomsyrar arbetsdagen för alla medarbetare på Helen. Vi hjälper vår personal att agera på ett hållbart sätt.

Vi erbjuder våra kunder konkurrenskraftig energi och en bra kundupplevelse och stöder dem i att använda våra produkter och tjänster bra.

Vi är medvetna om intressentgruppernas förväntningar på vår verksamhet och berättar ärligt och uppriktigt för dem om vår verksamhet. Vi deltar aktivt i energidebatten och utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra intressentgrupper.

Av våra samarbetspartner förutsätter vi hållbarhet och agerande i enlighet med våra etiska handlingsprinciper. Vi behandlar våra samarbetspartners rättvist.

Med jämlikhet avses att alla människor har lika värde oavsett ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Kehitämme toimintaamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Hållbara anskaffningar

Vårt mål är att främja hållbarhet i våra anskaffningar. Vi beaktar hållbar utveckling i hela anskaffningsprocessen alltid när det är möjligt.

För oss är partnernätverket viktigt. Vi vill att tjänste- och varuleverantörerna tillsammans med Helen förbinder sig till hållbar verksamhet i ekonomiskt, socialt och ekologiskt avseende.

Företagsansvarskraven på leverantören grundar sig på Helenkoncernens etiska handlingsprinciper. Vi förväntar oss att leverantörerna förbinder sig till dessa företagsansvarskrav eller separat till gemensamt överenskomna motsvarande företagsansvarskrav.  

Helens företagsansvarskrav på leverantörer

För mer information