Fjärrvärme och fjärrkyla

Eftersom året var varmare än genomsnittet minskade produktionen av fjärrvärme. Det producerades cirka 7 000 GWh fjärrvärme, vilket är 5 % mindre än föregående år. 

Av fjärrvärmen producerades 87 % genom samproduktion av kraftverken på Hanaholmen, Sundholmen och i Nordsjö.

Produktionen av fjärrkyla, som utnyttjar havsvatten, värmeinnehållet i avfallsvatten och värme från samproduktionen, fortsatte öka. Det producerades 116 GWh fjärrkyla, det vill säga 34 % mer än året innan.

Den varma sommaren syntes i efterfrågan på fjärrkyla i Helsingfors; under juni, juli och augusti slogs de tidigare produktionsrekorden. Under de tre månaderna tog man tillvara 32 000 MWh överflödig värmeenergi med hjälp av fjärrkyla. Uppskattningsvis hälften av denna utgörs av solvärme. Den tillvaratagna mängden värmeenergi motsvarar årsförbrukningen i cirka 15 000 nya 80-kvadrats lägenheter.

Ursprunget av fjärrvärme

Hankittu kaukolämpö tuotettiin pääasiassa maakaasulla ja kivihiilellä

Ursprunget av fjärrkyla

Genomsnittliga priset på fjärrvärme

€/MWh

 Med skatterNetto
2009 54.2 44.4
2010 47.3 38.6
2011 58.9 48.0
2012 62.6 50.9
2013 64.2 51.8

Kylenergi lagras nattetid i underjordiska energimagasin och kan sedan tas i bruk på dagen när behovet av kylning är störst. Det första underjordiska kylmagasinet som rymmer 11 miljoner liter togs i bruk i Böle 2012. Under verksamhetsåret färdigställdes ett nytt energimagasin på 25 miljoner liter, mer än dubbelt så stort som det i Böle, hundra meter under Esplanadparken.

Fjärrkylan täcker hela innerstaden och byggs årligen ut till nya områden, senast till Busholmen och Fiskehamnen. Fjärrkylan i Helsingfors kyler inte bara köpcentrum, hotell, kontor, byggnader inom den offentliga förvaltningen och datorhallar, utan allt oftare även bostadsfastigheter.

Distributionen av fjärrvärme och fjärrkyla var under verksamhetsåret högklassig och säker. Nätet utvidgades till nya objekt för områdesbyggande, till exempel till Fiskehamnen och Busholmen.

Fjärrvärmeförsäljning

GWh

 UlkolämpötilakorjausKaukolämmön myynti
2009 7072 6775
2010 7046 7476
2011 7034 6441
2012 6985 6763
2013 6912 6449

Internationellt, prestigefyllt pris

Helsingfors Energis fjärrvärme- och fjärrkylesystem vann i september det internationella, prestigefyllda miljöpriset District Energy Climate Award i klassen för stora system. Bland arrangörerna fanns den internationella energiaktören IEA (International Energy Association).), IDEA (International District Energy Association) och den europeiska intressorganisationen EHP (EuroHeat and Power).

Motiveringen till priset var Helsingfors unika energisystem som kombinerar produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla till en energieffektiv trippelproduktion. Som energikällor utnyttjas bland annat kyla från havsvattnet, värme från avloppsvatten och värmeenergi som uppstår i fastigheter och maskinhallar. Trippelproduktionen baserar sig på samproduktion av el och värme med över 90 procents verkningsgrad.

Det världsunika är att fjärrkyla integrerats i produktionen på ett sätt som gör det möjligt att utnyttja så kallad spillenergi inom produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Den här energin skulle annars gå förlorad. Detta sker i världens största värmepumpsanläggning i sitt slag, som ligger under Katri Valas park i Helsingfors.

Fjärravläsning för alla värmekunder

I slutet av verksamhetsåret omfattades alla Helsingfors Energis fjärrvärmekunder av fjärravläsningen. Därmed kan alla kunder till och med på timnivå följa sin energiförbrukning via vår avgiftsfria tjänst Sävel Mobil. Tack vare fjärravläsningen är det möjligt att fakturera på basis av den verkliga förbrukningen, vilket började tillämpas på fjärrvärmekunderna från och med början av augusti.

Priset på energin från Helsingfors fjärrvärme under vintersäsongen sjönk i början av november i jämförelse med priset under de två föregående vintrarna. Den viktigaste orsaken till prissänkningen var att man i produktionen av fjärrvärme använde sig av energieffektiv samproduktion, vars produktionskostnader sänktes.

Under verksamhetsåret undersöktes olika möjligheter för snösmältning i innerstaden. Fjärrvärmens returvatten håller redan nu många gatuavsnitt snö- och isfria i centrumområdet.

Helsingfors Energis moderniserade värmecentral i Kvarnbäcken togs i drift under verksamhetsåret. Värmecentralen ändrades från att ha använt olja till att använda naturgas. Kvarnbäckens värmecentral är nu en av de utsläppssnålaste naturgasdrivna värmecentralerna i Finland. Även energieffektiviteten är på hög nivå. Anslutningen till naturgasnätet gör att anläggningen i framtiden kan använda biogas som energikälla.

Förnyade energilösningar i Zachrisbackens skola

Helsingfors Energi valde 2012 Zachrisbackens skola i Östersundom till sitt pilotprojekt för förnybar energi. Värmen till skolcentret kommer att produceras genom en hybridlösning som omfattar jordvärme, solfångare och en värmecentral.

Under sommaren borrades 21 cirka 300 meter djupa borrhål för jordvärme under skolans sandplaner. Nästa sommar byggs dessutom 160 solvärmefångare bredvid skolan. Planeringen av genomförandet av detta inleddes. Solvärmesystemet kommer att producera cirka 5 % av skolans årliga värmebehov. Jordvärmen och solfångarna producerar tillsammans över 80 % av skolans värmeenergi.

I planeringstävlingen ”Stadin lämpötila” som Helsingfors Energi ordnade belönades tre förslag för hur fjärrvärme och fjärrkyla kan utnyttjas i offentliga utrymmen. I tävlingen deltog talangfulla studerande och nyutexaminerade i formgivning, arkitektur, landskapsarkitektur och energiteknik, ensamma och i grupp. Möjligheterna att genomföra förslagen och var de ska genomföras utreds. Vi har redan startat olika projekt, som baserar sig på planeringstävlingens idéer.

Antalet fjärrvärme-
anslutningar 1970-2013

Antalet

  Anslutningar
år 1970 1682
år 1980 4954
år 1990 9022
år 2013 14650

Fjärrvärmekunders anslutningskraft

Totalt, MW

 MW
år 1970 627
år 1980 1736
år 1990 2375
år 2013 3310