Dotterbolag

Mitox Ab

Mitox Ab producerar energimätnings- och avläsningstjänster för energiföretags och fastighetskunders behov. Bolagets omsättning var 21,3 miljoner euro år 2013.

Installeringarna av fjärravläsningsprojekt som levereras till elnätskunder blev huvudsakligen klara år 2013. Dessutom bytte man Helsingfors Energis cirka 14 000 fjärrvärmekunders faktureringsmätare till fjärravlästa mätare före slutet av året.

Nya tjänster

År 2013 införde Mitox Ab tjänsten MitoxTase på marknaden. Tack vare tjänsten MitoxTase kan balansutredningen som hör till distributionsnätsinnehavarna genomföras som en skräddarsydd tjänst för kundnätsbolaget.

Utvecklingsarbetet med servicehelheten MitoxMulti fortsatte. För kunderna möjliggör tillämpningen en ännu mer omfattade apparat- och systemkompatibilitet än tidigare och ett större urval av energimätare. Pålitligheten hos Mitox Ab:s fjärravläsningstjänster verifierades genom Helen Elnät Ab:s auditering. Det konstaterades att tjänsten som helhet uppfyllde de krav som ställdes på den.

Helen Elnet Ab

Helen Elnät Ab idkar elnätsverksamhet, det vill säga distribution av el, i Helsingforsområdet. Omsättningen var år 2013 117 miljoner euro.

Den totala förbrukningen i bolagets verksamhetsområde var år 2013 sammanlagt 4,5 TWh, vilket är 2,3 % mindre än föregående år. Det gjordes 738 nya anslutningar till elnätet, och i slutet av året fanns det sammanlagt 32 629 anslutningar.

Leveranssäkerheten av el på hög nivå

Elleveranssäkerheten hölls på en hög nivå i Helsingfors. Den genomsnittliga avbrottstiden för kunderna var cirka tre minuter, vilket är under hälften av tioårsmedelvärdet.

I bakgrunden för den goda leveranssäkerheten finns distributionsnätets höga kabeldragningsgrad (98 %). Tack vare detta orsakar stormar knappt alls några störningar i eldistributionen. Varaktigheten av störningarna har förkortats genom att man ökat automationen i transformatorstationerna i distributionsnätet.

Bolaget har för närvarande ett avsevärt investeringsprogram som förbättrar leveranssäkerheten för el och servicenivån. Investeringarna uppgick till 37,5 miljoner euro under verksamhetsåret.

Leveranssäkerheten av el

 Kundens årliga avbrottstiden, minuter
2009 5.2
2010 13.0
2011 5.5
2012 2.2
2013 3.4

Förnyelser och investeringar

Under året färdigställdes förnyelseprojektet för 110 kV kabelnätet i stadskärnan. Det fattades ett beslut om investering för att försäkra elmatningen för hela stadskärnan med en ny kabelförbindelse med hög effekt. Därmed startades projekten med elstationerna i Viksbacka och på Ilmalatorget. Man fortsatte aktivt förnya distributionsnätet och tyngdpunkten för byggandet av det nya nätet låg på objekten för områdesbyggande och i synnerhet på områdena Kronobergsstranden, Busholmen och Fiskehamnen.

Elöverföringssäljning

 %
10 ja 20 kV 55.2
110 kV 39.6
0,4 kV 5.2

Fjärravlästa mätare i bruk

Det första året då man i omfattande utsträckning använde sig av fjärravlästa mätare var framgångsrikt. Kunderna vande sig vid avläsningsfaktureringen som tillsammans med tjänsten Sävel Mobil gör att man smidigt kan följa energiförbrukningen.

Överföringspriserna sänktes

Från och med den 1 januari 2014 sänktes elöverföringspriserna med i genomsnitt 5 %. Sänkningen är anmärkningsvärd med tanke på att stamnätsavgifterna har höjts med betydande 50 % under de senaste åren. I bakgrunden till prissänkningen ligger den exceptionellt låga avkastningsnivå som regleringen tillåter nätverksamheten, effektiveringen av verksamheten samt finansieringsutgifterna för bolaget som sänkts i takt med den låga marknadsräntenivån.

Ny lag förbättrar leveranssäkerheten

Den nya elmarknadslagen trädde i kraft den 1 september 2013. Det centrala målet med lagen är att förbättra elleveranssäkerheten. Detta innebar inga betydande nya förpliktelser för bolaget.

Den definition av stamnätet som innefattas av lagen är däremot mycket viktig för bolaget. För elmatningen i Helsingfors stadskärna kommer man av driftsäkerhetsskäl att på 2020-talet behöva en stor transformatorstation på 400 kV för stamnätet.

Lösningarna för stamnätet är i huvudstadsregionen mycket tätt kopplade till de lokala 110 kV:s nätstrukturerna, och av den orsaken drar Energimyndigheten utgående från lagen riktlinjerna för hur stamnätet ska utvidgas i Helsingfors.

Elförbrukningen i Helsingfors

 Elförbrukningen, GWh
2009 4657
2010 4730
2011 4590
2012 4649
2013 4540