Miljöbokslut

Miljöbokslutet beskriver kostnader, investeringar, ansvar och inkomster i anslutning till minskning av miljöpåverkan. 

Investeringar för att minska utsläppen

Helsingfors Energis miljökostnader uppgick till 20 miljoner euro och ökade därmed en aning jämfört med föregående års 18 miljoner euro. Deras andel av alla kostnader var 3,4 procent (3,0 procent). Miljökostnadernas belopp varierar årligen, till exempel beroende på vilka utvecklingsprojekt som genomförs.

De största miljökostnaderna uppstod precis som under tidigare år vid reningen av rökgaser (6,4 miljoner euro) samt vid avfallshanteringen och nyttoanvändningen av förbränningsprodukter (3,4 miljoner euro). Industriutsläppsdirektivet som träder i kraft 2016 ökar kostnaderna för luftvård.

Utgifterna för forskning och utveckling inom miljöskyddet fortsatte att öka. År 2013 användes 2,2 miljoner euro för forskning och utveckling, det vill säga 30 procent mer än året innan (1,7 miljoner euro). Bakgrunden till forsknings- och utvecklingsverksamhetens kraftiga tillväxt är vårt utvecklingsprogram som eftersträvar en kolneutral framtid samt de allt strängare miljöbestämmelserna.

Satsning på luftkvalitet och energirådgivning

Miljöinvesteringarna hölls på samma nivå som föregående år och uppgick till två miljoner euro. De största miljöinvesteringarna under verksamhetsåret var utvecklingen av kvävereducering i kraftverken (0,8 miljoner euro), moderniseringen av värmecentralerna (0,5 miljoner euro) och förnyelsen av Energitorget i Elhuset (0,4 miljoner euro).

Miljöintäkterna nästan halverades jämfört med föregående år och var 0,8 miljoner euro. Intäkterna år 2012, som var högre än vanligt, kom från försäljning av skrot samt maskiner och apparater som tagits ur bruk.

I huvudsak förblev miljöansvaret för reningen av den förorenade marken på Hanaholmens energiområde på samma nivå som förut.

 2013 
1 000 €
förändring %2012 
1 000 €

Miljökostnader

     
Skydd av luft, jordmån och vattendrag      
   Avlägsnande av svavel 5 520  21  4 575 
   Avlägsnande av kväve 572  530 
   Avlägsnande av partiklar 335  335 
   Avfallshantering och nyttoanvändning av förbränningsprodukter 3 421  21  2 827 
   Annan avfallshantering 747  -9  825 
   Granskning av utsläpp och miljöpåverkan 362  27  285 
Växelverkan      
   Energibesparingsrådgivning 1 658  -7  1 787 
   Miljökommunikation och -marknadsföring 623  24  503 
Miljöförvaltning och -utbildning 1 366  -11  1 539 
Forskning och utveckling inom miljöskydd 2 201  30  1 692 
Bekämpning av buller och skakningar
Förbättring av ekoeffektiviteten 118  -16  141 
Avskrivningar av miljöskyddsinvesteringar 2 870  2 761 

Miljökostnader totalt

19 797  11  17 800 
   Av omsättningen 2,7%    2,3% 
   Av alla kostnader 3,4%    3,0% 

Miljöinvesteringar

2 000  -7  2 162 
   Av alla investeringar 3,4%    2,9% 

Miljöansvar

18 800  0 18 800 
  Av slutsumman i balansräkningen 1,1%   1,2%

Miljökomster

768  -46  1 420 

För mer information