Utsläpp

Koldioxidutsläppen oförändrade

Under verksamhetsåret var koldioxidutsläppen från energiproduktionen 3,3 miljoner ton och de specifika utsläppen 250 g CO2/kWh. I jämförelse med föregående år minskade utsläppen i Helsingfors med cirka 5 % i takt med den minskade bränsleförbrukningen.

Koldioxidutsläppen

g C02/kWh

 g C02/kWh
2009 260
2010 260
2011 250
2012 250
2013 250

Levererad energi

GWh/vuosi

 Levererad energi
2009 13970
2010 14970
2011 13900
2012 13940
2013 13570

Koldioxidutsläpp i ton

ktC02

 kt
2009 3500
2010 3700
2011 3300
2012 3400
2013 3300

Försurande utsläppen minskade

Utsläppsgränserna för försurande utsläpp och partikelutsläpp kommer på grund av EU-lagstiftningen att skärpas 2016. Vi har förberett oss på detta genom att förnya tekniken vid våra kraftverk. Minskningen av utsläpp av försurande svaveldioxid och kväveoxider var ett resultat av ett långsiktigt arbete.

Försurande utsläppen

ton/år

 SvaveldioxidKvävedioxid
2009 2040 5140
2010 2490 5640
2011 1950 4460
2012 2370 4420
2013 2240 3890

 

mg/kWh

 SvaveldioxidKvävedioxid
2009 170 390
2010 180 390
2011 170 350
2012 180 330
2013 180 300

Partikelutsläppen ökade

Mängden partikelutsläpp ökade något men hölls inom utsläppsgränserna. 

Partikelutsläppen

ton/år

 Partiklar
2009 110
2010 120
2011 120
2012 120
2013 130

 

 mg/kWh 

 Partiklar
2009 10
2010 10
2011 11
2012 9
2013 10

Påverkan på luftkvaliteten lägre än på årtionden

Årsmedelvärdet för halten av svaveldioxid, som beskriver energiproduktionens påverkan på luftkvaliteten i Helsingfors, var på mätstationen i Vallgård lägre än på flera årtionden, om inte till och med på hundra år. År 1990 var halten tio gånger högre.
Innan man började använda fjärrvärme var årsmedelvärdena för halten av svaveldioxid 50–100 µg/m3 i Helsingfors stadskärna. I dag är gränsen för god luftkvalitet 20 µg/m3.

Svaveldioxid i Vallila mätpunkt 

årliga genomsnitt

 mikrog./m3
2009 2.8
2010 2.2
2011 2.4
2012 2.1
2013 1.6

Väldigt lite överskottsvärme släpps ut i havet

Eftersom verkningsgraden är hög, cirka 90 %, är den värmebelastning viorsakar havet relativt liten. År 2013 släppte vi ut 250 GWh värme i havet, det vill säga 1,9 % av den använda bränsleenergin. Ungefär en tredjedel av värmeutsläppen i havet kom från fjärrkylan. Belastningen har under 2000-talet varit 180–2 200 GWh.

Flygaska till cement

Utnyttjandet av flygaska vid framställningen av cement fortsatte och 58 % av askan utnyttjades. Resten av flygaskan användes, tillsammans med den biprodukt som uppstår efter att svavel utvunnits, för igenfyllnad av schakt. Största delen av bottenaskan fördes för mellanförvaring till Nordsjö innan den användes för markbyggnad.

Biprodukter

Flygaska

 %
Använts i
cementindustrin
58
Bortskaffats 42

Bottenaska

 %
Återvunnit 12
Mellanlagrat 88