Finansieringsanalys 1.1.-31.12.

 Finansieringsanalys

   HELEN-KONCERNHELSINGIN ENERGIA
   2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Kassaflö de från rörelsen

         
Rörelsevinst   238 822 235 554  202 204 192 296
Avskrivningar  82 072 79 982  51 472 49 432
Icke kassaflö despåverkande poster  3 236 7 111   16 121 13 758
Finansiella intäkter och kostnader  -11 781 -13 781  1 659 7 521
Avkastning på baskapital  -47 400 -47 400  -47 400 -47 400
Övriga uträtningar  10 112 9 584  -32 604 -10 199
Kassaflö de före förändring av driftskapital  275 061 271 050  191 452 205 408
Förändring av driftskapital          
Ökning (-) eller minskning (+) av omsättningstillgångar  -1 402 -138  -2 127 -1 567
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga
räntefria rörelsefordringar
 -7 257 -48 192  30 321 -30 454
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristig
främmande kapital
 -12 927 14 535  -12 543 30 187
Inkomstskatt   -3 326 -3 989  - -
Kassaflö de från den löpan de verksamheten (A)  250 149  233 266  207 103 203 574
Kassaflö de från investeringsverksamheten          
Förvärv av materiella och immateriella tillgångar  -122 881 -145 422  -84 113 -92 222
Försäljning av materiella och immateriella tillgångar  24 702  24 702
Förändringar av övriga finansiella tillgångar  -61 709 -777  -61 090 -3 177
Kassaflö de från investeringsverksamheten (B)  -184 566 -145 497  -145 179 -94 697
Kassaflö de från finansieringsverksamheten          
Ökning (+) eller minskning (-) av
kortfristiga skulder
 13 729 77 370  37 821 99 500
Förändring av långfristiga låner  72 116 -22 625  45 568 -8 395
Förändringar i eget kapita  -150 015 -200 014  -150 000 -200 000
Kassaflö de från finansieringsverksamheten (C)  -64 170 -145 469  -66 611 -108 895
Förändring av likvida medel (A + B + C)  1 413 -57 700  -4 687 -18
Likvida medel vid årets början  23 216 80 916  14 785 14 803
Likvida medel vid årets slut 24 629 23 216 10 098 14 785
   1 413 -57 700  -4 687 -18