Resultaträkning 1.1.–31.12.

 

 HELEN-KONSERNIHELSINGIN ENERGIA
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €
2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Omsättning

877 621 897 094 746 609 766 539
Förändring av varor under tillverkning -399
minsk.
-1 759
ökn..
- -
Tillverkning för eget bruk 4 582  5 817 3 502 4 754
Övrika rörelseintäkter 21 350 9 504 34 041 18 332

Kostnader
       
Material, förnödenheter och varor        
   Kraftverksbränslen -282 109 -321 173 -282 109 -321 173
   Energi-, material- ja förnödenhetsinköp -110 387 -87 174 -96 862 -76 922
   Förändring av lager 1 801
lis.
1 897
lis.
2 127
lis.
1 567
lis.
Köpta tjänster -40 913 -40 751 -31 551 -31 951
Personalkostnader -92 949 -94 875 -70 648 -71 806
Avskrivningar enligt plan -79 547 -77 185 -51 472 -49 432
Avskrivning av konsernaktiva -2 525 -2 797 - -
Övrika rörelsekostnader -57 703 -53 044 -51 433 -47 612

Rörelsevinst

238 822 235 554 202 204 192 296
Finansiella intäkter och kostnader        
Resultat från andelar i intresseföretag 10 860 6 647 -   - 
Dividendintäkter 17 2 175 15 119 17 682
Övrikga ränteintäkter och
finansiella intäkter
3 051 4 950 5 889 8 131
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -25 708 -27 553 -19 349 -18 292

Vinst före
bokslutsdispositioner
och skratter

227 042 221 773 203 863 199 817
Förändring av avskrivningsdifferens - -   2 668
Förändring av reserver  - - -323 -207
Inkomstskatt - 5 352 -6 499 - 
Avkastning på baskapital -47 400 -47 400 -47 400 -47 400
Minoritetsandelar -244 121 -  -

Räkenskapsperiodens vinst

174 046 167 995 156 140 154 878