Verksamhetsberättelse

HELEN-KONCERNENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1–31.12.2013

Helen-koncernen är en kommersiell helhet som sammanslås med Helsingfors Energi och dess dotterbolag (100 procent) Helen Elnät Ab, Mitox Ab, Oy Mankala Ab, Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus samt Finlands Energi-Entreprenad Ab (60 procent). Som delägarbolag sammanslås Finlands Havsvind Ab, Vanda Energi Ab, Voimapiha Oy och Finestlink Oy.

I Helsingfors stads bokföring inbegrips Helsingfors Energi i Helsingfors stads bokslut och Helen-koncernens dotterbolag tas med i Helsingfors koncernbokslut.   

Affärsverket Helsingfors Energi verkar på detaljmarknaden för el i hela landet och på partimarknaden i Norden. Över 90 % av Helsingfors värmebehov täcks av fjärrvärme och fjärrkylan utvidgas i snabb takt. Helsingfors Energis verksamhetsmodell grundar sig på differentierade affärs- och servicefunktioner som regleras av elmarknadslagen, naturgasmarknadslagen och konkurrenslagen. De centrala utgångspunkterna för affärsverksamheten är konkurrenskraft, leveranssäkerhet och miljömedvetenhet.

Helsingfors Energi producerar el, värme och kyla åt sina kunder vid kraftverk som är belägna i Helsingfors och via kraftandelar som affärsverket äger. Den energieffektiva samproduktionen vid kraftverken i Helsingforsområdet stod för 68 % av den anskaffade elen och 87 % av den producerade värmen. Andelen utsläppsfria energiformer av Helsingfors Energis totala elanskaffning ökade i takt med den vattenkraftskapacitet som köptes från Sverige. Andelen vattenkraft av Helsingfors Energis totala elanskaffning var över 9 %, 660 GWh. Koldioxidutsläppen från Helsingfors energiproduktion minskade med ungefär 5 % och var cirka 3,3 miljoner ton.

Helsingfors Energis totala elförsäljning, 7,5 TWh, höll sig på samma nivå som föregående år. Eftersom året var varmare än genomsnittet minskade produktionen av fjärrvärme. År 2013 såldes 6,4 TWh fjärrvärme, vilket är 5 % mindre än året innan. Produktionen av fjärrkyla, som utnyttjar havsvatten, värmeinnehållet i avfallsvatten och värme från samproduktionen, fortsatte öka. Det producerades 116 GWh fjärrkyla, det vill säga 34 % mer än året innan.

Omsättningen var 747 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 19 miljoner euro jämfört med föregående år. Inkomsterna från elförsäljningen minskade med 6 miljoner euro och inkomsterna från värmeförsäljningen med 11 miljoner euro. Övriga intäkter kommer från tjänsteförsäljning, anslutningsavgifter för värme samt gasförsäljning.   

Dotterbolaget  

Helen Sähklverkko Oy koncentrerar sig på nätverksamhet i enlighet med elmarknadslagen och erbjuder sina kunder överförings- och distributionstjänster för el i Helsingforsområdet. Nätbolagets affärsverksamhet utgör cirka 13 % av Helen-koncernens omsättning. Under redovisningsperioden var omsättningen 117 miljoner euro. I slutet av året arbetade 104 personer för bolaget. 

Den totala elförbrukningen i Helsingfors var 4,5 TWh (4,5 TWh 2012)

Mitox Ab producerar energimätningstjänster för företag inom energi- och fastighetsbranschen. Bolaget genomför de mätningstjänster som Helsingfors Energi och Helen Sähköverkko Oy behöver. I slutet av året arbetade 91 personer i bolagets tjänst.

Bolaget verkar i konkurrensläge på mätningsmarknaden. Branschens totala volym ökar. Tillväxten beror på att energiföretagen satsar mer på fjärravläsning av energimätare och att mätningsbehovet ökar i takt med att elmarknaden utvecklas.

Omsättningen var 21 miljoner euro år 2013. Största delen av bolagets omsättning kom från försäljning av mätningstjänster till Helen-koncernen.

Oy Mankala Ab är ett produktionsbolag som äger vattenkraftverken i Mankala, Abborrfors, Klåsarö och Ediskoski vid Kymmene älv. Oy Mankala Ab:s andel av Industrins Kraft Abp är 8 %.
Under verksamhetsåret producerades 153 935 MWh energi i Mankala, 136 965 MWh i Abborrfors, 32 743 MWh i Klåsarö och 3 017 MWh i Ediskoski.

Oy Mankala Ab fungerar enligt självkostnadsprincipen. Bolagets omsättning var 34 miljoner euro under verksamhetsåret.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo ansvarar för kontrollen och utvecklingen av fastigheten Elhuset. Elhuset fungerar också som huvudkontor för Helsingfors Energi.

Suomen Energia-Urakointi Oy är ett företag för samhällstekniska tjänster inom elområdet. Företaget producerar planerings-, installations- och brukstjänster för nätverk och anläggningar i anslutning till överföring, distribution och användning av el samt informationsöverföring. Helsingfors Energi äger cirka 60 % av bolaget. Övriga ägare är Vanda Energi Ab och Lahti Energia Oy.

Omsättningen var 36 miljoner euro under verksamhetsåret. Bolagets affärsverksamhet utgörs av installations- och planeringsverksamhet. Huvuddelen av volymen utgörs av installationsverksamhet, som i sin tur till största delen består av byggande och underhåll av medel- och lågspänningsnät, trafikljus samt belysningsnät. Största volymen av planeringsverksamheten utgörs av planering av utomhusbelysning.

Koncernens omsättning 

Omsättningen var 878 miljoner euro under verksamhetsåret. Minskningen var 19 miljoner euro jämfört med föregående år.

Kostnader  

De totala kostnaderna utan avskrivningar enligt plan minskade med 13 miljoner euro.

Bränslekostnaderna sjönk med 40 miljoner euro jämfört med föregående år. Produktionen för eget bruk var 5 miljoner euro, avskrivningar enligt plan 79 miljoner euro och avskrivningen av koncerngoodwill 3 miljoner euro.

Bestående aktiva

Helen-koncernens bestående aktiva investeringar var 108 miljoner euro (130 miljoner euro) år 2013. Helsingfors Energi genomförde flera moderniseringar som förbättrar produktionseffektiviteten och energieffektiviteten vid kraftverken. Värmecentralerna förnyades för att bli ännu utsläppssnålare än tidigare. 

Investeringarna i fjärrvärme och fjärrkyla var 29 miljoner euro (33 miljoner euro), i kraftverken 11 miljoner euro (28 miljoner euro) och i utomhusbelysningen 11 miljoner euro (8 miljoner euro). Placeringar i bestående aktiva ökade Voimapiha Oy:s aktieteckning, 60 miljoner euro.

Resultatutveckling 

Koncernens rörelsevinst var 239 miljoner euro (236 miljoner euro) och dess andel av omsättningen var 27 %. Resultatet före bokslutsdispositioner var 227 miljoner euro (222 miljoner euro). Avkastningsgraden på investerat kapital var 15 räknat utifrån det genomsnittliga investerade kapitalet under redovisningsperioden.

 Nyckeltal

 

 2013

20122011

Omsättning, Milj. €

878 897 876

Rörelsevinst, Milj. €

239 236 287

Rörelsevinst %

27 26 33

Avkastning på eget kapital %

21 21 25

Soliditet

57 59 62

 Anställda i genomsnitt

1 562 1 633 1 663

Miljö och kvalitet 

De centrala utgångspunkterna för Helsingfors Energis affärsverksamhet är en hög leveranssäkerhet, miljöansvar och principerna för hållbar utveckling. Den energieffektiva verksamheten baserar sig på kombinerad el- och värmeproduktion som sparar på miljön samt på fjärrvärme och fjärrkyla.

Den koncentrerade energiproduktionen hör i EU-styrningen till utsläppshandeln. Framtida lösningar för energiproduktionen i Helsingfors påverkas av stadsfullmäktiges riktlinjer för energi- och klimatpolitiken.          

Det utvecklingsprogram som Helsingfors Energi har utarbetat omfattar de klimatpolitiska mål som stadsfullmäktige ställt upp och skapar en väg mot en kolneutral framtid. En central del i genomförandet av de klimatpolitiska målen är att öka andelen förnybara energiproduktionsformer i den nuvarande produktionsstrukturen. Helsingfors Energi har i enlighet med sitt utvecklingsprogram börjat försökselda träpellets vid Hanaholmens kraftverk. Via försöken förbereder man sig inför blandbränningen av biobränslen som  inleds  2014 och 2015  vid Hanaholmens och Sundholmens kraftverk.

Som verktyg för kontrollen av miljöpåverkan används kraftverkens gemensamma miljösystem ISO 14001, miljöhandböcker för affärsverksamhet och miljökriterierna Green Office för alla kontorsfastigheter. Helsingfors Energi utarbetar ett separat overifierat miljöbokslut.

Ordnande av intern övervakning och riskhantering

Helsingfors Energis ledning ansvarar för att det inom affärsverket finns en fungerande riskhantering och intern övervakning i förhållande till omfattningen av och innehållet i verkets ekonomi och verksamhet.

Helsingfors Energi har i stor omfattning bedömt de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i förhållande till verksamhetens omfattning och struktur samt andra faktorer som påverkar utvecklingen av verksamheten. I riskhanteringen identifierar man olika riskformer och upprätthåller dokumenterade verksamhetsanvisningar.

Det väsentliga är att man har kontroll över riskerna i affärsverksamheten och att funktionerna för att kontrollera dessa är i sin ordning. Affärsverkets interna övervakning och riskhantering har ordnats genom att man infört riskhanteringstänkandet som en del av all verksamhet. Övervakningsansvaret för riskhanteringen har differentierats från den operativa affärsverksamheten till oberoende personer.

Med tanke på Helsingfors Energis energihandel har man utarbetat verksamhetsprinciper och riskhanteringsanvisningar som direktionen har godkänt. Variationerna på elmarknaden är kraftiga och det bedöms att förutsägbarheten blir allt svårare. Konkurrensen på slutkundsmarknaden hårdnar. Variationerna i elbörspriserna orsakar risker för affärsverksamheten i parti- och slutkundsförsäljningen samt elanskaffningen. Helsingfors Energi förbereder sig för riskerna genom att skydda anskaffningen och försäljningen med derivat.

Bränsleprisernas utveckling och utsläppshandeln orsakar en lönsamhetsrisk vid höjning av produktionskostnaderna. Även tillgången på bränsle är en osäkerhetsfaktor. Kraftverksfastigheterna är försäkrade i stadens försäkringsfond och kraftverkens produktion har försäkrats med en avbrottsförsäkring.

Organisation och revisorer

Pekka Manninen har varit verkställande direktör för Helsingfors Energi och Oy Mankala Ab, Risto Harjanne för Helen Elnät Ab och Lassi Metsälä för Mitox Ab. Sami Aiho, samt från och med den 1 december 2013 Kyösti Oasmaa, har varit verkställande direktörer för  Fastighetsaktiebolaget Elhus och Taisto Lehonmaa har varit verkställande direktör för Finlands Energi-Entreprenad Ab.

KPMG Oy Ab har varit revisor för Helens koncernbokslut. Som ansvarig granskare fungerade Antti Kääriäinen, CGR, OFR.

Utsikter inför kommande år

Den ekonomiska situationen återspeglas kraftigt i Helens verksamhetsplan och budget. Ekonomins långsamma uppsving i euroområdet och Finland medför fortsättningsvis utmaningar inför de kommande åren. Det är mycket osäkert att förutspå verksamheten på elmarknaden och kostnadspåverkan av bränsleprisets utveckling.

Riktlinjerna för att öka mängden förnybar energi och användningen av koldioxidfria och utsläppssnåla energikällor medför betydande investeringsbehov under de kommande åren. Utvecklingsprogrammet har en synnerligen negativ påverkan på resultatutvecklingen under de kommande åren.

Fortsättningen på Helsingfors Energis utvecklingsprogram uppdateras så att fullmäktige år 2015 på basis av den färskaste informationen kan besluta om projektplanen gällande flerbränslekraftverket i Nordsjö samt om mer omfattande biobränslelösningar för Sundholmens och Hanaholmens nuvarande kraftverk. Det nya kraftverket ska tas i produktionsdrift i början av 2020-talet.

Då Helsingfors Energis utvecklingsprogram genomförs uppfyller det de klimatmål som satts upp och skapar förutsättningar för en kolneutral framtid efter 2030-talet. Vid Hanaholmens och Sundholmens kraftverk inleds investeringar i anknytning till tillämpningen av IE-direktivet samt användningen av biobränslen.

Resultatnivån år 2014 förutspås vara lägre än föregående år. Konkurrenskraften bevaras tack vare det jämna investeringsprogrammet med vilket man säkrar att de lönsamma tillgångarna är effektiva och brukbara. Investeringsprogrammets totala belopp är 93 miljoner euro. Vid Sundholmens och Nordsjö kraftverk genomförs projekt för att modernisera automationen och elektrifieringen.