Verksamhetsberättelse

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HELENKONCERNEN 1.1–31.12.2014

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet i vilken Helsingfors Energi (numera Helen Ab) och dotterbolagen (100 %) Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Fastighets Ab Helsingfors Elhus samt Finlands Energi-Entreprenad Ab (60 %) sammanställs. Intressebolagen som sammanställs är Finlands Havsvind Ab, Vanda Energi Ab, Voimapiha Oy och Finestlink Oy. Mitox Oy övergick genom en företagsaffär i Empower-koncernens ägo 1.6.2014.

I Helsingfors stads räkenskaper ingår Helsingfors Energi i bokslutet för Helsingfors stad medan Helenkoncernens dotterbolag sammanställs i koncernbokslutet för Helsingfors.

Affärsverket Helsingfors Energi (numera Helen Ab) är verksamt på detaljmarknaden för el i hela landet och på den nordiska grossistmarknaden. Över 90 % av Helsingfors värmebehov täcks med fjärrvärme och fjärrkylan byggs ut kraftigt. Helsingfors Energis verksamhetsmodell baserar sig på särredo¬visade affärs- och tjänsteverksamheter som regleras av elmarknadslagen, naturgasmarknadslagen och konkurrenslagen. Konkurrenskraft, driftsäkerhet och miljömedvetenhet är centrala utgångspunkter för affärsverksamheten.

Helsingfors Energi producerar el, värme och kyla i sina kraftverk i Helsingfors och via kraftandelar i olika bolag. Energieffektiv kraftvärme från kraftverken i Helsingfors stod för 67 % av elanskaffningen och 91 % av den producerade värmen. Över 90 % av Helsingfors värmebehov tillgodoses med fjärrvärme och fjärrkylan byggs ut kraftigt.

De utsläppsfria produktionsformernas andel av den totala elanskaffningen ökade. Vattenkraftens, kärnkraftens och vindkraftens andel av den totala anskaffningen var cirka 33 procent. Vattenkraftens andel ökade till 11 procent år 2014. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors minskade med cirka fem procent till cirka 3,2 miljoner ton.

Helsingfors Energis totala elanskaffning gick ner med cirka 3 % från föregående år. År 2014 uppgick den totala försäljningen till 7 TWh. Året var varmare än genomsnittet, vilket också minskade fjärrvärmeproduktionen. Den totala försäljningen av fjärrvärme uppgick till 6,5 TWh. Produktionen av fjärrkyla där man utnyttjar havsvatten, värmeinnehållet i avloppsvatten och värme från kraftvärmeproduktionen fortsatte att öka under 2014. Totalt producerades 130 GWh fjärrkyla, vilket är 12 procent mer än året innan.

Helsingfors Energi omsatte 695 miljoner euro, vilket var 52 miljoner euro mindre än föregående år. Elförsäljningsinkomsterna minskade med 41 miljoner och värmeförsäljningsinkomsterna med 8 miljoner euro. Försäljningsinkomsterna från kylning uppgick till 14 miljoner euro. I övriga intäkter ingår försäljning av tjänster, värmeanslutningsavgifter samt försäljning av gas.

DOTTERBOLAG

Helen Elnät Ab inriktar sig på nätverksamhet enligt elmarknadslagen och tillhandahåller elöverförings- och eldistributionstjänster i Helsingfors. Nätbolagets affärsverksamhet utgör cirka 14 % av Helenkoncernens omsättning. Under översiktsperioden omsatte bolaget 112 miljoner euro. Vid årets slut hade bolaget 107 anställda.

Den totala elförbrukningen i Helsingfors var 4,5 TWh (4,5 TWh 2013).

Oy Mankala Ab är ett produktionsbolag som äger Mankala, Abborfors, Klåsarö och Ediskoski vattenkraftverk i Kymmene älv. Oy Mankala Ab:s andel i Industrins Kraft Ab är 8 %.

Under verksamhetsåret producerades 133 GWh energi i Mankala, 121 GWh i Abborfors, 30 GWh i Klåsarö och 2 GWh i Ediskoski.
Oy Mankala Ab fungerar enligt självkostnadsprincipen. Bolaget omsatte 31 miljoner euro under verksamhetsåret.

Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus ansvarar för förvaltning och utveckling av fastigheten Elhuset. Elhuset fungerar också som Helsingfors Energis huvudkontor.

Finlands Energi-Entreprenad Ab är ett serviceföretag för elburen samhällsteknik och producerar planerings-, installations- och driftstjänster för nät och utrustning i samband med elöverföring, eldistribution och elanvändning samt dataöverföring. Helsingfors Energi äger cirka 60 % av bolaget. De övriga ägarna är Vanda Energi Ab och Lahti Energia Oy.

År 2014 omsatte bolaget 24 miljoner euro. Bolagets affärsverksamhet består av installationsverksamhet och planeringsverksamhet. Volymen utgörs huvudsakligen av installationsverksamhet, som till största delen består av byggande och underhåll av låg- och mellanspänningsnät, trafiksignaler och belysningsnät. Inom planeringsverksamheten står planering av utebelysning för den största volymen.

KONCERNENS OMSÄTTNING

Omsättningen under verksamhetsåret uppgick till 819 miljoner euro. Detta var 58 miljoner euro mindre än föregående år.

KOSTNADER

De totala kostnaderna utan avskrivningar enligt plan minskade med 47 miljoner euro. Bränslekostnaderna var 34 miljoner euro lägre än föregående år. Tillverkning för eget bruk uppgick till 9 miljoner, avskrivningar enligt plan till 84 miljoner och avskrivning på koncerngoodwill till 3 miljoner euro.

BESTÅENDE AKTIVA

År 2014 uppgick Helenkoncernens investeringar till 123 miljoner euro (108 miljoner euro). Vid kraftverken genomförde Helsingfors Energi flera moderniseringar som förbättrade produktionseffekten och energieffektiviteten. Värmecentralerna förnyades och är nu ännu utsläppssnålare än förut.

RESULTATUTVECKLING

Koncernens rörelsevinst var 219 miljoner euro (239 miljoner euro) och dess andel av omsättningen var 27 %. Resultatet före bokslutsdispositioner var 209 miljoner euro (227 miljoner euro). Avkastningen på investerat kapital var 13 procent räknat på det genomsnittliga investerade kapitalet under räkenskapsperioden.

Nyckeltal

 2014 20132012

Omsättning, Milj. €

819,1 877,6 897,1

Rörelsevinst, Milj. €

219,3 238,8 235,6

Rörelsevinst %

27 27 26

Avkastning på eget kapital %

19 21 21

Soliditet

56 57 59

 Anställda i genomsnitt

1454 1 562 1 633

MILJÖ OCH KVALITET

Centrala utgångspunkter i Helsingfors Energis affärsverksamhet är hög leveranssäkerhet, miljöansvar och principerna för hållbar utveckling. Den energieffektiva verksamheten bygger på miljövänlig kraftvärmeproduktion samt fjärrvärme och fjärrkyla.

Inom EU-styrningen omfattas den centraliserade energiproduktionen av utsläppshandeln. I Helsingfors påverkas de framtida energiproduktionslösningarna av stadsfullmäktiges energi- och klimatpolitiska linje. Om det utvecklingsprogram som Helsingfors Energi gjort upp förverkligas täcker det stadsfullmäktiges klimatpolitiska mål och öppnar en väg mot en kolneutral framtid.

Vid uppfyllandet av de klimatpolitiska målen blir den centrala frågan att öka andelen förnybara energiproduktionsformer i den nuvarande produktionsstrukturen. Helsingfors Energi har i enlighet med sitt utvecklingsprogram inlett försökseldning med träpellets vid Sundholmens kraftverk.

Verktyg för hantering av miljöpåverkan är kraftverkens gemensamma ISO 14001 miljösystem, affärsområdenas miljöhandböcker och alla kontorsfastigheters Green Office-miljökriterier. Helsingfors Energi upprättar ett separat overifierat miljöbokslut.

RISKHANTERING OCH ORGANISERING AV DEN INTERNA KONTROLLEN

Helsingfors Energis ledning ansvarar för att det inom affärsverket finns en fungerande riskhantering och intern kontroll i förhållande till omfattningen av och innehållet i verkets ekonomi och verksamhet.

Helsingfors Energi har gjort en med avseende på verksamhetens omfattning och struktur omfattande bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt av övriga omständigheter som inverkar på utvecklingen av verksamheten. Inom riskhanteringen identifierar man olika riskformer och har dokumenterade instruktioner som hålls aktuella. Det är väsentligt att de affärsekonomiska riskerna hanteras och att kontrollfunktionerna i samband med dem är i sin ordning.

Affärsverkets interna kontroll och riskhantering har organiserats genom att låta riskhanteringstänkandet genomsyra hela verksamheten. Ansvaret för övervakningen av riskhanteringen har lagts på personer som är oberoende av den operativa affärsverksamheten.

För Helsingfors Energis energihandels del har man utarbetat verksamhetsprinciper som fastställts av direktionen samt en riskhanteringshandbok. Handboken beskriver principerna för energihandeln och riskhanteringen i samband därmed.

Variationerna på elmarknaden är kraftiga och förutsebarheten väntas minska. Konkurrensen på slutkundsmarknaden hårdnar. Prisvariationerna på elbörsen ger upphov till affärsrisker inom grossist- och slutkundsförsäljningen samt inom elanskaffningen. Helsingfors Energi hanterar riskerna genom att skydda anskaffningen och försäljningen med derivat.

Inom bränsleanskaffningen är volym- och prisrisken de mest betydande riskerna. Dessa risker hanteras bl.a. genom anskaffnings- och derivatkontrakt. Kraftverksfastigheterna är försäkrade i stadens försäkringsfond medan kraftverkens produktion är försäkrad med en avbrottsförsäkring.

ORGANISATION OCH REVISORER

Pekka Manninen har varit VD för Helsingfors Energi och Oy Mankala Ab medan Risto Harjanne har varit VD för Helen Elnät Ab. Kyösti Oasmaa har varit VD för Fastighets Ab Elhuset medan Taisto Lehonmaa har varit VD för Finlands Energi-Entreprenad Ab.

KPMG Oy Ab har varit revisor för Helens koncernbokslut. CGR, OFR Kaija Pakkanen har varit ansvarig revisor.

UTSIKTER FÖR DE KOMMANDE ÅREN

Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015. Den långsamma återhämtningen inom euroområdet och Finlands ekonomi medför utmaningar även under de kommande åren. Det råder stor osäkerhet om hur elmarknadens funktion kommer att utvecklas och hur bränsleprisutvecklingen kommer att påverka kostnaderna.

Riktlinjerna om ökad andel förnybar energi och användning av koldioxidfria och utsläppssnåla energikällor för med sig ett betydande investeringstryck under de närmaste åren. Utvecklingsprogrammets inverkan på de kommande årens resultatutveckling är anmärkningsvärt negativ.

Fortsättningen på Helens utvecklingsprogram uppdateras så att fullmäktige år 2015 på basis av den färskaste informationen kan besluta om en projektplan för ett flerbränslekraftverk i Nordsjö samt om en mer omfattande biobränslelösning för de nuvarande kraftverken på Sundholmen och Hanaholmen.

Om Helens utvecklingsprogram förverkligas uppfyller det de uppsatta klimatmålen och skapar förutsättningar för en kolneutral framtid efter 2030-talet. Vid Hanaholmens och Sundholmens kraftverk har man inlett de investeringar som föranleds av IE-direktivet samt investeringar som hänför sig till användning av biobränslen.