Finansieringsanalys

   HELEN-KONCERNENHELSINGFORS ENERGI
   2014
1 000 €
2013 
1 000 €
 2014 
1 000 €
2013 
1 000 €

Kassaflö de från rörelsen

         
Rörelsevinst  219 328 238 822  186 001 202 204
Avskrivningar  86 648 82 072 56 401 51 472
Icke kassaflö despåverkande poster -20 299 3 236  -8 404 16 121
Finansiella intäkter och kostnader  -9 943 -11 781 4 103 1 659
Avkastning på baskapital  -47 400 -47 400  -47 400 -47 400
Övriga uträtningar  11 823 10 112 27 939 -32 604
Kassaflö de före förändring av driftskapital 240 157 275 061 218 640 191 452
Förändring av driftskapital          
Ökning (-) eller minskning (+) av omsättningstillgångar 9 407 -1 402  10 342 -2 127
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga
räntefria rörelsefordringar
25 339 -7 257  18 830 30 321
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristig
främmande kapital
-23 619 -12 927  -48 677 -12 543
Inkomstskatt   -3 571 -3 326  - -
Kassaflö de från den löpan de verksamheten (A) 247 713 250 149 199 135 207 103
Kassaflö de från investeringsverksamheten          
Förvärv av materiella och immateriella tillgångar  -135 426 -122 881  -97 658 -84 113
Försäljning av materiella och immateriella tillgångar 2 349 24 2 349 24
Förändringar av övriga finansiella tillgångar  -472 -61 709 578 -61 090
Kassaflö de från investeringsverksamheten (B)  -133 549 -184 566  -94 731 -145 179
Kassaflö de från finansieringsverksamheten          
Ökning (+) eller minskning (-) av
kortfristiga skulder
 92 231 13 729  70 593
37 821
Förändring av långfristiga låner  -28 476 72 116 -14 494 45 568
Förändringar i eget kapita  -150 014 -150 015  -150 222 -150 000
Kassaflö de från finansieringsverksamheten (C)  -86 259 -64 170  -94 123 -66 611
Förändring av likvida medel (A + B + C)  27 905 1 413  10 281 -4 687
Likvida medel vid årets början  24 629 23 216  10 098 14 785
Likvida medel vid årets slut 52 534 24 629 20 379 10 098
  27 905 1 413 10 281 -4 687