Verksamhetsberättelse

 HELEN-KONCERNENHELSINGFORS ENERGI
 2014 
1 000 €
2013
1 000 €
2014 
1 000 €
2013 
1 000 €

Omsättning

819 140 877 621 694 979 746 609
Förändring av varor under tillverkning 665. -399 - -
Tillverkning för eget bruk 8 701  4 582 7 548 3 502
Övrika rörelseintäkter 12 322 21 350 26 506 34 041

Kostnader
       
Material, förnödenheter och varor        
   Kraftverksbränslen -248 143 -282 109 -248 143 -282 109
   Energi-, material- ja förnödenhetsinköp -98 289 -110 387 -94 842 -96 862
   Förändring av lager -9 253
väh.
1 801
lis.
-9 344
väh.
2 127
lis.
Köpta tjänster -56 655 -40 913 -38 631 -31 551
Personalkostnader -86 317 -92 949 -69 212 -70 648
Avskrivningar enligt plan -84 123 -79 547 -56 401 -51 472
Avskrivning av konsernaktiva -2 525 -2 525 - -
Övrika rörelsekostnader -36 194 -57 703 -26 459 -51 433

Rörelsevinst

219 328 238 822 186 001 202 204
Finansiella intäkter och kostnader        
Resultat från andelar i intresseföretag 11 914 10 860 -   - 
Dividendintäkter 6 17 17 179 15 119
Övrikga ränteintäkter och
finansiella intäkter 
3 821 3 051 5 544 5 889
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -25 684 -25 708 -18 620 -19 349

Vinst före
bokslutsdispositioner
och skratter

209 385 227 042 190 104 203 863
Förändring av avskrivningsdifferens - -   -
Förändring av reserver  - - -193 -323
Inkomstskatt -4 571 -5 352 - 
Avkastning på baskapital -47 400 -47 400 -47 400 -47 400
Minoritetsandelar -391 -244 -  -

Räkenskapsperiodens vinst

157 023 174 046 142 511 156 140