År i siffror

VERKSAMHETSÅRET

Helens resultat blev som planerat. Koncernen omsatte 746 miljoner euro och rörelsevinsten var 114 miljoner euro. Rörelsevinstens andel av omsättningen var 15 procent.

Helen-koncernen, omsättningens fördelning

Omsättningen 746 milj. euro

 %
Elförsäljning
totalt
39
Övriga
intäkter
8
Fjärrvärmens
försäljning
40
Elöverföringens
försäljning
13

FORSKNING OCH UTVECKLING

Helen medverkade i forskningsprojektet SunZeb, som bekräftade att fjärrkyla kan användas för att återföra betydande mängder värme från byggnader till fjärrvärmenätet.

Det nya fjärrkylelagret under Esplanaden togs i bruk under våren. Helens senaste projekt i samband med energilagring är att bygga Nordens största ellager.

Helen deltog i forskning i bioenergi via CLIC Innovation Oy och CLIC Innovation Oy:s femåriga forskningsprogram för avskiljning och lagring av koldioxid.

Kostnaderna för forskning och utveckling

 %
Klimat
och miljö
(nya lösningar)
23
Processerna 6
Minskning
av utsläppen 
(nuvarande
prod.)
30
Slutkunds-
produkterna
1
Ny
affärsverksamhet
35
Kontroll av
tillgånger
5

Totala kostnaden 3 585 000 euro.

FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA

Priset på fjärrvärme i Helsingfors steg med cirka 4 procent. Samtidigt var totalpriset på fjärrvärme i Helsingfors fortsättningsvis mer än 20 procent lägre än medelpriset för hela landet.

Det rekordvarma året 2015 minskade efterfrågan på fjärrvärme. Försäljningen av fjärrvärme uppgick till 6019 GWh, vilket är cirka 7 procent mindre än föregående år. Däremot fortsatte antalet fjärrvärmeanslutningar att öka och ökningen var 1,3 procent.

Efterfrågan på fjärrkyla minskade likaså, eftersom sommaren var kallare än genomsnittet och behovet av kylning i byggnader därmed mindre än normalt. Försäljningen av fjärrkyla uppgick till 125 GWh –minskningen var cirka 5 procent. Däremot ökade antalet fjärrkylekunder och antalet fastigheter som var anslutna till fjärrkyla ökade med cirka 10 procent.

Sammanlagt producerades 301 491 MWh förnybar fjärrvärme, vilket är 19 procent mer än föregående år.

Medelpriset på fjärrvärme

€/MWh

 Med skatterNetto
2011 58.9 48.0
2012 62.6 50.9
2013 64.2 51.8
2014 62.1 50.1
2015 64.9 52.3

Fjärrvärmeförsäljning

GWh

 Utetemperatur korrigeradeFörsäljning
2011 7034 6441
2012 6985 6763
2013 6912 6449
2014 6966 6377
2015 6927 6019

Antalet fjärrvärmeanslutningar 1970-2015

Antalet

  Anslutningar
v. 1970 1682
v. 1980
4954
v. 1990
9022
v. 2015
15040

Fjärrvärmekunders anslutningskraft

Totalt, MW

 MW
v. 1970 627
v. 1980 1736
v. 1990 2375
v. 2015 3351

ELFÖRSÄLJNING

Försäljningen av el uppgick till 7122 GWh. Volymen motsvarade 2014 års nivå, men till följd av det lägre marknadspriset minskade elförsäljningens omsättning med 11 procent.

Bilden visar årsmedelvärdet för elförsäljningspriset inklusive skatt för en typisk lägenhet i flervåningshus (årsförbrukning 2000 kWh).

Elpriserna för konsumenter

c/kWh

 FinlandHelen
2011 9.05 8.59
2012 8.74 8.27
2013 8.81 8.37
2014 8.48 7.97
2015 8.16 7.87

ELÖVERFÖRING

Inom Helen Elnät Ab:s område var elanvändningen som störst 22.1.2015 klockan 17. Då var toppeffekten 766 MW. Detta var lägre än alla tiders effekttopp (827 MW år 2012).

Elöverföringssäljning

 %
10 ja 20 kV 37.7
110 kV 7.2
0.4 kV 55.1

Elförbrukningen i Helsingfors

 Elförbrukningen, GWh
2011 4459
2012 4518
2013 4414
2014 4394
2015 4317

År 2015 använde Helsingforsborna 4317 MWh el, vilket är cirka 1,8 procent mindre än föregående år.

Elleveranssäkerheten

 Kundens årliga avbrottstiden, minuter
2011 5.5
2012 2.2
2013 3.4
2014 2.4
2015 4.1

För elleveranssäkerheten var resultatet gott, vilket för en elanvändare i Helsingfors innebär ett avbrott på 4,1 minuter under året..

ENERGIPRODUKTION

Den totala elanskaffningen låg på samma nivå som föregående år. Elanskaffningen från kraftverken i Helsingfors samt via kraftandelar och köp uppgick till totalt 7000 GWh. De utsläppsfria produktionsformernas andel av den totala elanskaffningen var 33 procent. De förnybara energikällornas andel ökade från 11 till 13 procent. 

El till grossister

Energiamuoto%
Kol 18
Kärnkraft 20
Förnybara 13
Naturgas 49

Värmes samproduktion vid kraftverk och värmeverk

Totalt 5 673 GWh

 %
Samproduktion 94.6
Särproduktion 5.4

Av fjärrvärmen producerades 94,6 procent genom energieffektiv kraftvärmeproduktion i kraftverken på Hanaholmen och Sundholmen och i Nordsjö samt i Katri Valas värmepumpsanläggning.

Els samproduktion vid Helsingfors

Totalt 4 639 GWh

 %
Samproduktion 99
Särproduktion 1

Av elen producerades 67 % vid kraftverken i Helsingfors, varav kraftvärmeproduktionens andel är 99 %.

Ursprunget av fjärrvärme

Energiamuoto%
Olja 1
Naturgas 53
Värmepumpen 7
Kol 40

Fjärrvärmeanskaffningen uppgick till 6400 GWh, vilket är cirka 7 procent mindre än föregående år. Naturgasens andel ökade med 5 procent medan stenkolets andel minskade med 5 procent från föregående år. Andelen fjärrvärme som anskaffats med hjälp av värmepump ökade från 5 till 7 procent.

Ursprunget av fjärrkyla

Energiamuoto%

Absorbtion

14
Havsvatten 12

Värmepumpar

74

Totalt producerades 125 GWh fjärrkyla, vilket är 4 procent mindre än året innan.