Verkställande direktörens översikt

Helens första år – förnyelsens år

På Helen var 2015 ett år av många förnyelser. Det gamla namnet Helsingfors Energi förpassades till historien när Helen Ab inledde sin verksamhet 1.1.2015. Namnändringen och den nya företagsprofilen gjorde också förnyelsen synlig utåt.

Ekonomiskt utföll Helen Ab:s första verksamhetsår som planerat. År 2015 präglades emellertid av väderförhållanden som avvek från det normala. Den milda vintern minskade fjärrvärmeförsäljningen medan den kyliga sommaren kapade den förväntade ökningen för försäljning av fjärrkyleenergi. Den minskade omsättningen kompenserades av lägre bränslekostnader, och resultatnivån motsvarade förväntningarna.

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Bäst på kundservice

Vi utvecklar systematiskt kundupplevelsen och kundnöjdheten i nära samarbete med våra kunder och intressenter. 

Vår kundservice var igen en gång bäst i enkäten EPSI Rating Finland som mäter kundnöjdheten inom detaljförsäljning av el. Helen har redan i 10 års tid varit bäst bland stora energibolag.

Vi satsar starkt på kundorienterad utveckling av produkter och tjänster. Vi bereder våra kunder möjlighet att delta i och påverka utvecklingen av produkter och förbättra användarupplevelsen. Bra exempel på detta är bland annat vår tjänst där den som är intresserad av solenergi kan boka sin egen panel samt den helt nya tjänsten förnybar fjärrvärme, som är avsedd för lägenhetskunder.

Vi förnyade vår interna struktur så att den ännu bättre motsvarar kundernas behov. Vi trimmade vår verksamhet och samlade el-, fjärrvärme- och fjärrkyletjänsterna i samma organisation. Genom att koncentrera egendomsförvaltningen förbättrar och förenhetligar vi hanteringen av underhållet av produktionsanläggningarna samt värme- och kylnäten. Genom att koncentrera energihandeln eftersträvar vi bättre styrning av täckningsbidraget i en svår marknadsmiljö. De här förändringarna påverkade inte personalvolymen.

Investeringar i förnybar energi och minskade utsläpp

År 2015 präglades av stora beslut. Vi planerade en ny decentraliserad modell för att öka andelen förnybar energi och minska koldioxidutsläppen. Helsingfors stadsfullmäktige godkände i december en modell som går ut på att i etapper investera i ökad användning av biobränslen inom värmeproduktionen. Samtidigt beslutade fullmäktige att Hanaholmens stenkolskraftverk läggs ned senast 31.12.2024.

Genom etappvisa investeringar kan vi beakta nya tekniska lösningar och eventuella förändringar i kundernas energianvändning. Vi utreder också bland annat möjligheterna att utnyttja geotermisk värme och söker nya möjligheter att öka användningen av solvärme och värmepumpar. Redan nu är Helen Finlands största solvärmeproducent. 

Det första betydande investeringsprojektet är att planera en pelletsvärmeanläggning på Sundholmens kraftverksområde som ersättning för den oljeeldade värmeanläggningen. Den nya anläggningen skulle få en produktionskapacitet som motsvarar 25 000 höghustvåors värmebehov. 

Följande steg som planeras är en stor biovärmeanläggning på Nordsjö kraftverksområde och eventuellt också på en annan byggnadsplats. 

Vid Hanaholmens kraftverk byggdes under verksamhetsåret 2015 anläggningar för pelletseldning, som ger möjlighet att blanda träpellets i stenkolet. Vid Sundholmens kraftverk installerades motsvarande anläggningar redan tidigare. Med den planerade bränslemängden kommer Helen att använda en tredjedel av Finlands totala pelletsproduktion. 

Vid Sundholmens och Hanaholmens kraftverk investerades också sammanlagt närmare 20 miljoner euro i rening av rökgaser och framför allt i minskning av kväveoxiderna. I Böle färdigställdes en ny underjordisk elstation. 

Grunden för Helens nuvarande stadsenergikoncept är internationellt prisbelönad energieffektiv samproduktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt omfattande utnyttjande av spillenergier. Som Finlands största solelsproducent fortsätter Helen sina satsningar på utnyttjande av solenergi. Helen fortsätter också att lagra energi och utveckla tjänster inom flexibel efterfrågan.

Även i fortsättningen kommer vi att genomföra energilösningar i världsklass, genom vilka vi ska nå vårt mål, som är koldioxidneutral energiproduktion 2050. 

Utsikter för 2016

Resultatprognosen för 2016 är betydligt lägre än för föregående år. Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på den europeiska och finländska energimarknaden speglar fortsättningsvis av sig på Helens verksamhet. Enligt prognoserna kommer elmarknaden att vara mycket svår för elproducenterna under de närmaste åren. Den subventionerade produktionen av förnybar energi ökar snabbt. Prisnivån är låg och de kraftiga prisfluktuationerna fortsätter och förstärks ytterligare. Lösningarna i samband med Helens utvecklingsprogram påverkar bolagets resultat redan i år.

Det tuffa marknadsläget och den allt hårdare konkurrensen är en följd av att energibranschen är i en brytningstid. Sådana tider skapar goda möjligheter till effektiv och nydanande affärsverksamhet. Vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet och ta fram nya produkter och tjänster så att Helen även i fortsättningen ska vara en föregångare bland energibolag och en förnyare av energibranschen.

Siffrorna för Helen Ab:s affärsverksamhet är inte jämförbara med Helsingfors Energis verksamhet annat än i fråga om energimängderna i samband med försäljning. 

Vårt varma tack till vår egen personal, våra kunder och våra samarbetspartners för gott samarbete under Helen Ab:s första verksamhetsår.

Pekka Manninen
verkställande direktör