Verksamhetsåret 2016

Verksamhetsåret

Helenkoncernens resultat blev bättre än väntat, men klart lägre än föregående år. Koncernen omsatte 782 (746) miljoner euro och rörelsevinsten var 75 (110) miljoner euro. Rörelsevinstens andel av omsättningen var 9,6 procent.

Helen-koncernen, omsättningens fördelning

Omsättningen 782 milj. euro

 %
Elförsäljning
totalt
35
Övriga
intäkter
6
Fjärrvärmens
försäljning
46
Elöverföringens
försäljning
13

Forskning och utveckling

Koncepteringen av de nya biovärmecentralerna främjades. Byggandet av en ny stor pelletsvärmeanläggning på Sundholmen startade. Pelletsvärmeanläggningen ska stå färdig i början av 2018.

Helen tog Nordens största ellager i drift i Södervik i Helsingfors. I augusti anslöts ellagret till det samnordiska elsystemet. Helen Ab inledde tillsammans med Helen Elnät Ab och stamnätsbolaget Fingrid Abp ett treårigt forskningsprojekt som främjar utnyttjandet av ellager.

Clic Innovation Oy:s mångåriga forskningsprogram BEST, CCS och FLEXe samt EU-projektet CITYOPT slutfördes.

Kostnaderna för forskning och utveckling

 %
Slutkunds-
produkterna
1
Processerna 13
Klimat
och miljö
(nya lösningar)
7
Ny
affärsverksamhet
76
Kontroll av
tillgånger
3

Totala kostnaden 4 907 855 euro.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Priset på fjärrvärme i Helsingfors steg med cirka 3 %. Samtidigt låg totalpriset för fjärrvärmen i Helsingfors fortsättningsvis cirka 20 % under medelpriset för hela landet.

Den kalla januari och den kyliga sommaren ökade efterfrågan på fjärrvärme under 2016 jämfört med året innan.

Fjärrvärmeförsäljningen ökade med 10 % från föregående år till 6 633 GWh. Antalet fjärrvärmeanslutningar fortsatte att öka och var nu uppe i 15 182.

Försäljningen av fjärrkyla ökade markant i och med att nya kunder tillkom. Fjärrkyleförsäljningen ökade med 13 % från föregående år till 141 GWh. Vid utgången av 2016 var antalet fjärrkyleanslutningar 337.

Medelpriset på fjärrvärme

€/MWh

 Med skatterNetto
2012 62.6 50.9
2013 64.2 51.8
2014 62.1 50.1
2015 64.9 52.3
2016 67.0 54.0

Fjärrvärmeförsäljning

GWh

 Försäljning
2012 6763
2013 6449
2014 6377
2015 6019
2016 6633

Antalet fjärrvärmeanslutningar

Antalet

  Anslutningar
v. 1970 1682
v. 1980
4954
v. 1990
9022
v. 2016
15182

Fjärrvärmekunders anslutningskraft

Totalt, MW

 MW
v. 1970 627
v. 1980 1736
v. 1990 2375
v. 2016 3370

Elförsäljning

Försäljningen av el uppgick till 6 649 GWh, vilket var 7 % mindre än föregående år.

Marknadspriset på el var fortsatt lågt, med undantag för en kortvarig pristopp på hösten.

Bilden visar årsmedelvärdet för elförsäljningspriset inklusive skatt för en typisk lägenhet i flervåningshus (årsförbrukning 2 000 kWh).

Elpriserna för konsumenter

c/kWh

 FinlandHelen
2012 8.74 8.27
2013 8.81 8.37
2014 8.48 7.97
2015 8.16 7.87
2016 7.95 8.09

Elöverföring

Elöverföringen i Helsingfors ökade med 2 % till 4 424 GWh.

Fördelning av elförbrukningen i Helsingfors 2016

 %
Utomhusbelysning 1
Tjänster 55
Elektrisk järnväg 5
Industrin 6
Boende 32

Elförbrukningen i Helsingfors tilsammans

 Elförbrukningen, GWh
2012 4518
2013 4414
2014 4394
2015 4317
2016 4424

 

År 2016 använde Helsingforsborna 4 424 GWh el, vilket är cirka 2,5 % mer än föregående år.

Elleveranssäkerheten

 Kundens årliga avbrottstiden, minuter
2012 2.2
2013 3.4
2014 2.4
2015 4.1
2016 1.9

 

Elleveranssäkerheten fortsatte att förbättras. En elanvändare i Helsingfors upplevde i genomsnitt bara ett 1,9 minuter långt avbrott under året.

ENERGIPRODUKTION

Elanskaffningen från kraftverken i Helsingfors samt via kraftandelar uppgick till 6 460 GWh. De utsläppsfria produktionsformernas andel av den totala elanskaffningen var cirka 38 %. Andelen förnybara energikällor ökade från 13 % till 15 %. 

El till grossister

Energiamuoto%
Kol 32
Kärnkraft 23
Förnybara 15
Naturgas 30

Värmes produktion vid kraftverk och värmeverk

Totalt 6 633 GWh

 %
Samproduktion 91
Särproduktion 9

Av fjärrvärmen producerades 91 % genom energieffektiv kraftvärmeproduktion i kraftverken på Hanaholmen och Sundholmen och i Nordsjö samt i Katri Valas värmepumpsanläggning.

Els produktion vid Helsingfors

Totalt 4 002 GWh

 %
Samproduktion 100
Särproduktion 0

Av elen producerades 62 % i kraftverken i Helsingfors, varav kraftvärmeproduktionens andel är 100 %.

Fjärrvärmens ursprung

Energiamuoto%
Olja 2
Naturgas 31
Bio 1
Kol 59
Värmepumpen 7

Fjärrvärmeanskaffningen uppgick till 7 100 GWh, vilket är cirka 11 % mer än året innan.

Under 2016 ökade andelen energi som vi producerade med stenkol medan andelen naturgasproducerad energi minskade i motsvarande mån. Orsaken är förändringar på energimarknaden som gjort det lönsammare att producera energi med stenkol.

Produktionen av förnybar energi ökade också. Vi producerade mer fjärrvärme med värmepumpar än någonsin, 490 GWh.

Fjärrkylans ursprung

Energiamuoto%

Absorbtion

12
Havsvatten 10

Värmepumpar

79

Totalt producerades 141 GWh fjärrkyla, vilket är 13 % mera än året innan.