Verkställande direktörens översikt

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Reformarbetet fortsätter

De reformer som inleddes vid bolagiseringen av Helen Ab fortsatte under verksamhetsåret 2016. Omvälvningen av energibranschen skapar goda möjligheter för Helen att bygga upp ny affärsverksamhet. Vi uppdaterar vår strategi för att förbättra vår verksamhets konkurrenskraft i en krävande marknadssituation. Vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet och ta fram nya produkter och tjänster så att Helen även i fortsättningen ska vara en föregångare bland energibolag och en förnyare av energibranschen.
Helenkoncernens resultat för 2016 blev bättre än väntat, men lägre än föregående år. Viktiga orsaker till den minskade rörelsevinsten var lågt marknadspris på el, minskad försäljningsvolym samt högre bränslekostnader.

År 2016 uppgick omsättningen till 782 (746) miljoner euro medan rörelsevinsten var 75 (110) miljoner euro. På grund av det kallare vädret producerades mer fjärrvärme än året innan. Fjärrvärmeförsäljningen ökade med 10 % från föregående år till 6 633 GWh. Elförsäljningen minskade med 7 % till 6 649 GWh. Fjärrkyleförsäljningen ökade med 13 % från föregående år i och med tillkomsten av nya kunder, och uppgick till 141 GWh. Elöverföringen i Helsingfors ökade med 2 % till 4 424 GWh.

Kunderna med i energisystemet genom efterfrågeflexibilitet

Helens strategiska tillväxtmål främjades under fjolåret genom kraftiga satsningar särskilt på utveckling av försäljningen och vård av kundrelationer. Inom detaljförsäljningen av el ökade vi vår marknadsandel påtagligt.

Vi satsade på att utveckla nya energilösningar och kundorienterade tjänster. Vi lanserade en helt ny tjänst för konsumenter som är intresserade av hållbar energianvändning och energiproduktion. Medlemmarna i Enne får möjlighet att påverka framtidens energilösningar och vara bland de första som testar dem. I den första etappen körde Helen i gång kampanjen Värmelöftet, vars syfte var att ge kunderna möjlighet att bidra till att minska utsläppen från energiproduktionen och effektivisera sin egen energianvändning. Samtidigt skapades ett nytt sätt att genomföra efterfrågeflexibilitet tillsammans med privatkunder.

Avtal om efterfrågeflexibilitet ingicks också med de första företagskunderna.

Mer förnybar energi och ny teknik

Den viktigaste strategiska markeringen med tanke på utvecklingen av Helens energiproduktionsstruktur är det långsiktiga målet att nå klimatneutralitet fram till 2050. Strävan är att göra etappvisa investeringar för att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi samt att ta vara på alla de möjligheter som ny teknik erbjuder. Nya energiproduktionslösningar utvecklas också tillsammans med kunderna.

Planeringen av och förberedelserna för den pelletsvärmeanläggning som ska byggas på Sundholmen fortsatte och i december 2016 började grunden byggas. Det handlar om en av Finlands största investeringar i förnybar energi, och anläggningen utrustas med Finlands största pelletspanna. Pelletsvärmeanläggningen ska stå färdig i början av 2018.

Helen började söka partners för projekt kring lokal produktion av förnybar energi. Kampanjen riktades till den offentliga sektorn, föreningar och sammanslutningar och har som mål att öka produktionen av förnybar energi tillsammans med projektpartnerna. Partnerna valdes före årsskiftet och genomförandet av projekten börjar under 2017. Vid finansieringen utnyttjas medel som Helen avsatt på Miljöpennikontot tillsammans med sina kunder.

Våren 2016 togs Finlands största solkraftverk i drift i Stensböle i Helsingfors. Kraftverket har närmare 3000 solpaneler och den beräknade årsproduktionen motsvarar cirka 350 tvårumslägenheters årsförbrukning. Tillsammans med Söderviks solkraftverk producerar de en betydande del av all solelproduktion som är ansluten till elnätet i Finland.

I fjol togs också Nordens största ellager i drift. Ellager är framtidens multiverktyg för det smarta elnätet. I framtiden kommer lagring av el att vara ett viktigt flexibilitetselement som hjälper till att anpassa produktionen och förbrukningen till varandra.

Vi fattade ett betydande beslut om investering i fjärrkyleproduktion och bygger en ny värmepumpsanläggning i industriell skala i Helsingfors. Anläggningen utrustas med två stora värmepumpar som producerar kyla och värme. Investeringen minskar Helens koldioxidutsläpp med uppskattningsvis 20 000 ton per år. Den nya värmepumpsanläggningen höjer kyleffekten i Esplanadens kylcentral till sammanlagt 50 megawatt. Helens första och världens största värmepumpsanläggning som producerar värme och kyla finns i Sörnäs under Katri Valas park. Där producerades i fjol rekordmycket fjärrvärme, sammanlagt 491 000 MWh, vilket är 7 % av all fjärrvärme i Helsingfors.

Under verksamhetsåret fattade Helen beslut om anskaffning av biogas. Helen producerar nu fjärrvärme även med inhemsk förnybar biogas som framställts ur bioavfall och säljer värmen till bostadsbolag och företagskunder. 

Helen Elnät Ab ingick ett förlängt avtal om automatisering av 150 transformatorstationer, vilket förbättrar eldistributionssäkerheten i Helsingfors ytterligare.

Utsikter för 2017

Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på energimarknaden i Europa och Finland speglar fortsättningsvis av sig på Helens affärsverksamhet.

Finlands regerings beslut att skärpa beskattningen på uppvärmningsbränslen innebär en betydande extra pålaga för energiproduktionen. Riktlinjerna i regeringens energi- och klimatstrategi som presenterades i höstas har också stor inverkan på den inhemska energiproduktionens framtid.

Vi här på Helen ser energibranschens framtid som krävande, men samtidigt fylld av många nya möjligheter. För att bromsa klimatförändringen behövs det ambitiösa mål, men framför allt handling. Vi söker nya metoder för en bra energiframtid tillsammans med våra samarbetspartners och kunder.

Jag vill framföra mitt varma tack till alla på Helen samt till alla kunder och övrika intressenter för ett gott samarbete under verksamhetsåret 2016.

Pekka Manninen